Cronfa Cydnerthedd Brexit

Mae’r wybodaeth hon yn gwrtais o Lywodraeth Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/cronfa-cydnerthedd-brexit

Mae Llywodraeth Cymru  wedi lansio  Cronfa Cydnerthedd Brexit, gwerth £1 miliwn  sydd ar gael i fusnesau Cymru, i’w helpu i addasu i’r newidiadau yn economi Cymru ar ôl Brexit.

Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i fusnesau cymwys i wneud cais am gyllid rhwng £10,000 a £100,000 hyd at 50% o gostau’r prosiect

Amcanion y Gronfa Cydnerthedd Brexit yw:

 • datblygu capasiti
 • gwella prosesau
 • cadw cystadleurwydd
 • diogelu swyddi
 • sicrhau bod masnach yn llifo’n ôl ac ymlaen rhwng Cymru a gweddill y byd

I wneud cais, rhaid i fusnesau:

 • fod wedi’u cofrestru i fasnachu yng Nghymru
 • gofrestru gyda Busnes Cymru a chwblhau’r Pecyn Cymorth ar Brexit pan fyddant yn cyflwyno cais
 • gallu dangos y bydd y cyllid yn cyfrannu ar ddiogelu swyddi
 • bod yn masnachu ers 12 mis neu fwy ar ddiwrnod cyflwyno’r cais

Os yw eich busnes yn bodloni’r meini prawf uchod ac os oes gennych brosiect mewn golwg a allai eich helpu i feithrin cydnerthedd ac ymdopi â’r newidiadau y gallech eu hwynebu ar ôl Brexit, yna mae’r gronfa hon yn addas i chi.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cysylltwch â 03000 6 03000 a byddwch chi’n cael eich cysylltu â chynghorydd i gwblhau’r broses ymgeisio.

accountant-1238598_640

Cyfryngau Cymdeithasol, Helen Hodgkinson

Mae cyfryngau cymdeithasol yn rhoi cyfle i fusnesau annibynnol dyfu eu busnesau, i gysylltu ac ymgysylltu nid yn unig gyda chwsmeriaid presennol, ond hefyd gyda chwsmeriaid posibl. Mae technoleg yn gwneud pethau yn fwy cyfartal ac yn rhoi’r un cyfleoedd i fusnesau bach a’u cystadleuwyr mwy o faint.

Mae’n bwysig bod yn rhagweithiol gyda chyfryngau cymdeithasol yn bwysig iawn felly mae angen i gyfathrebu fod yn y fan a’r lle a chael ei ddatrys yn sydyn.

Y cyngor pwysicaf ar gyfer cyfryngau cymdeithasol yw targedu’r sianeli cyfryngau cywir a datblygu strategaeth gyfathrebu llawn gwybodaeth a rhyngweithiol. Mae hyn yn ymgysylltu ac yn cymell y cwsmeriaid i gael dealltwriaeth ddyfnach o’ch brand ac yn y pendraw yn eu cymell i brynu mwy gennych.

Bydd y canllaw cyflym hwn yn eich helpu i benderfynu pa blatfform cyfryngau cymdeithasol i’w ddefnyddio a sut I greu cynnwys gwych i arddangos eich busnes.

Pa rai i’ch Busnes chi?

Blog social media cube with hands

FACEBOOK yw’r prif rwydwaith cymdeithasol. Mae miliynau’n ei ddefnyddio bob dydd i gadw cysylltiad, rhannu lluniau a rhyngweithio. Ystyriwch Facebook fel y byddwch yn ystyried siarad gyda’ch cwsmeriaid wyneb yn wyneb. Gallwch gael tudalen bersonol, tudalen fusnes, neu sefydlu neu ymuno â grŵp.  Mae cael tudalen fusnes yn caniatáu i chi ymgysylltu gyda’ch cwsmeriaid; gallwch hefyd sefydlu grŵp a’i reoli o’ch tudalen fusnes.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Llwytho ffotograffau a fideos
 • Rhannu post paragraff am gynnyrch neu wasanaeth newydd
 • Diweddaru eich tudalen gyda’ch cynnyrch diweddaraf
 • Rhannu eich cynigion newydd
 • Hyrwyddo digwyddiadau
 • Gwerthu ar Facebook naill ai drwy bostio, albymau neu siop Facebook
 • Sefydlu cystadlaethau
 • Rhannu fideo byw, sy’n ffordd dda o arddangos eich brand

 

INSTAGRAM: Gyda dros 400 miliwn o ddefnyddwyr a dros 80 miliwn o luniau yn cael eu rhannu bob dydd, mae Instagram wedi dod yn elfen hanfodol o farchnata drwy’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnesau. Ar Instagram mae eich neges yn cyrraedd cwsmeriaid mewn man lle maent yn dilyn eu hoff bethau ac yn archwilio’r byd drwy luniau. Am y rhesymau hyn, mae Instagram yn amgylchedd perthnasol iawn i rannu stori eich busnes neu arddangos eich cynnyrch, apiau neu eich gwasanaethau.

Esiamplau o’i ddefnydd:

 • Llwytho lluniau o’ch cynnyrch
 • Llwytho lluniau o staff a chwsmeriaid yn gwisgo neu’n defnyddio eich cynhyrchion
 • Llwytho lluniau o’ch busnes ar wahanol adegau o’r flwyddyn
 • Ychwanegu delweddau a fideos i straeon sy’n para am 24 awr, gellir teilwra’r rhain i arddangos creadigrwydd eich brand.

 

PINTEREST:  Sianel lle rydych yn ‘pinio’ lluniau o gynhyrchion a phethau rydych yn eu hoffi. Mae’n weledol iawn ac yn wych er mwyn arddangos lluniau o gynhyrchion. Defnyddiwch y sianel fel cynrychiolaeth weledol o’ch busnes. Mae Pinterest yn ymddangos mewn chwiliadau cynnyrch drwy borwyr gwe, felly mae’n ffordd dda o ymgysylltu â chwsmeriaid sy’n barod i brynu.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Agor tudalen fel person a sefydlu ‘bwrdd’ gyda chynhyrchion rydych yn eu hoffi – eich rhai chi a phobl eraill
 • Agor tudalen fel eich busnes a rhannu’r delweddau sy’n ysbrydoli eich brand
 • Cysylltu delweddau o’ch cynnyrch i’ch gwefan fel bod cwsmeriaid yn gallu eu prynu’n uniongyrchol
 • Ychwanegu dolen ‘pinio’ i luniau cynnyrch ar eich gwefan fel bod cwsmeriaid yn gallu pinio’r rhain i’w byrddau eu hunain, sy’n golygu bod eich cynnyrch yn cael ei rannu gyda chynulleidfa ehangach.

 

TWITTER: Diweddariadau cyflym a chryno (llai na 240 nod) gyda’r dewis i ychwanegu edefyn.  Yn aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyrwyddo’n sydyn, penawdau blogiau, negeseuon allweddol gan frand ac i ryngweithio gyda chwsmeriaid. Amlygir materion gwasanaeth cwsmeriaid yn aml ar Twitter – felly cadwch lygad arno.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Rhannu’r lluniau diweddaraf o’ch cynhyrchion
 • Diweddariadau ar gynigion dyddiol
 • Rhannu barn gorau gan gwsmeriaid
 • Gofyn am adborth ar hysbysebion diweddaraf
 • Rhannu’r digwyddiadau diweddaraf
 • Dolenni i erthyglau a fydd yn ddiddorol i’ch cwsmeriaid

 

YOUTUBE: Sianel rhannu fideos. Defnyddiol iawn ar gyfer fideos ‘sut i wneud’ ac i arddangos eich busnes go iawn.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Creu fideo o bobl yn defnyddio ystod o’ch cynhyrchion
 • Ffilmio canllawiau ‘sut i wneud’ sy’n egluro sut i ddefnyddio eich cynnyrch yn y byd go iawn
 • Creu ffilm i hyrwyddo eich brand

 

LINKEDIN: Rhwydweithio busnes a rhannu gwybodaeth broffesiynol. Nid yw’n cael ei ddefnyddio yn helaeth mewn marchnata ond yn cael ei ddefnyddio fel person busnes neu fusnes proffesiynol. Da ar gyfer rhwydweithio busnes I fusnes a da ar gyfer recriwtio.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Sicrhau bod gennych dudalen LinkedIn bersonol efo hanes a manylion
 • Sicrhau bod gennych dudalen fusnes gyda’ch manylion
 • Defnyddio’r dudalen i rannu dolenni i’ch blogiau a rhannu eich cynhyrchion weithiau.
 • Postio erthyglau i helpu i arddangos eich arbenigedd

 

Sut i greu cynnwys gwych?

Fel rydych yn rhannu/trydaru lluniau a mwy, meddyliwch am beth fyddai’ch cwsmeriaid yn credu sy’n ddiddorol ac yn eu hysbrydoli.

notebook-614213_1920

 •  Adnabod eich brand – gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn ysgrifennu yn steil eich brand. Dros amser, mae cwsmeriaid yn dod i adnabod steil eich brand – maen nhw’n ymddiried ac yn gyfforddus gyda hynny. Dylid adlewyrchu hyn ym mhopeth rydych yn ei wneud, o naws eich e-bost, i eiriad eich negeseuon twitter, i’r lliwiau yn eich lluniau.
 • Adnabod eich cwsmer – mae adnabod eich cwsmer yn allweddol. Os nad ydych yn eu hadnabod yn ddigon da, ni allwch ryngweithio efo nhw i gyd-fynd â’u dymuniadau, anghenion a’u dyheadau.
 • Byddwch yn wreiddiol: Rhannwch y pethau rydych wir yn cyffroi amdanynt, a bydd eich cwsmeriaid yn cyffroi hefyd.
 • Ymatebwch: Pan mae pobl yn rhoi sylwadau, dangoswch fod eich busnes yn gwrando ac yn poeni. Os oes angen rhagor o amser arnoch i ymateb i gwestiwn, rhowch wybod iddynt eich bod yn ymchwilio i’r mater.
 • Byddwch yn gyson: Po fwyaf rydych yn postio, y gorau fydd y cyfle i ymgysylltu â phobl a magu eu hyder. Mae gosod amserlen postio yn gallu helpu i wneud y mwyaf o amser eich tîm hefyd.
 • Cynnwys effeithiol a deniadol – gwnewch yn siŵr fod eich cynnwys yn ddiddorol i sicrhau fod cwsmeriaid yn ei ddarllen ac yn clicio arno.
 • Defnyddiwch luniau a fideos – mae delwedd yn adrodd cyfrolau. Dylech gynnwys lluniau o’ch busnes neu ystod o’r cynhyrchion diweddaraf. Defnyddiwch fideos os oes gennych stori wych ac eisiau rhannu’r neges gyda chynulleidfa ehangach.

Cofiwch: Mae eich llwyddiant yn gorwedd gyda chreu negeseuon tudalen a hysbysebion sy’n ddiddorol ac yn werthfawr i’ch cwsmeriaid – ac i dargedu eich negeseuon fel bod y bobl gywir yn eu gweld.

CYNGHORION FACEBOOK

 • Cynnwys wedi ei greu eich hun fel blog neu erthyglau ar wefan, dolenni gwefan, hyrwyddo eich cynnyrch a’ch gwasanaethau eich hun.
 • Erthyglau wedi eu hysgrifennu gan eraill ac y gallwch greu dolenni iddynt – pethau a fydd o ddiddordeb i’ch cwsmeriaid, a allai eu helpu.
 • Newyddion gan fusnesau lleol neu newyddion am yr ardal leol a allai fod yn bwysig neu o ddiddordeb i’ch cwsmeriaid.
 • Gall dilyn busnesau, asiantaethau a thudalennau dylanwadol eraill eich helpu I greu cynnwys, gallwch rannu a chysylltu â’r hyn y mae eraill yn ei ddweud.

icon-2515316_1920

 

CYNGHORION INSTAGRAM

 Defnyddir delweddau ar gyfer cyfathrebu gweledol ar Instagram erioed; a heddiw, rydym yn gweld llawer iawn mwy o fideos ar y platfform. Ar gyfer brandiau, cyfrwng gweledol cadarn yw’r allwedd ar gyfer canlyniadau busnes go iawn ar y platfform.

 • Dylai bod eich cyfryngau gweledol yn cael eu brandio’n dda, gyda stori, wedi’u cynllunio’n ofalus ac wrth gwrs, eu targedu’n dda.
 • Mae Instagram yn cael ei yrru gan #hashnodau a dylai bod ‘rhain yn berthnasol i’r cyfrwng gweledol ac eich cynulleidfa darged.
 • Gan nad oes gennych ddolen i’w glicio yn eich neges, anfonwch bobl i glicio’r ddolen yn eich proffil.
 • Os ydych yn canolbwyntio ar gynnyrch, defnyddiwch y nodwedd ‘tagio cynnyrch’ fel dolen i’r cwsmer i brynu’n uniongyrchol oddi ar eich gwefan.

 

CYNGHORION TWITTER

 • Mae neges gryno ar twitter yn cael effaith. Dylai pob neges ganolbwyntio ar un neges benodol yn hytrach na cheisio cyfathrebu sawl peth.
 • Mae hashnodau yn arf pwerus sy’n eich caniatáu i gyrraedd a bod yn rhan o sgyrsiau perthnasol. Canolbwyntiwch ar eiriau allweddol perthnasol i’ch busnes.  Mae arfer gorau yn argymell defnyddio dim mwy na dau hashnod fesul neges twitter.
 • Mae ail-drydaru cynnwys perthnasol ac ymateb i negeseuon yn ffyrdd gwych o gynnal presenoldeb cadarn ar twitter. Mae adborth positif gan gwsmeriaid, erthyglau defnyddiol, a negeseuon sy’n cyd-fynd efo llais gwirioneddol eich busnes i gyd yn gynnwys effeithiol i’w hail-drydaru.

 

 

Mis Mawrth Menter – Dywedoch chi, gwnaethom ni

march for business logo v2Mae Cyngor Sir Ddinbych yn credu fod gwrando ar fusnesau’n ein helpu i gynnig gwell gwasanaethau, a dyna pam ein bod bob blwyddyn yn annog perchnogion busnesau lleol i gymryd rhan yn ein Harolwg Busnes blynyddol, gan ofyn iddynt pa hyfforddiant a chymorth a fydd yn eu helpu i dyfu.

Yna rydym yn defnyddio’r wybodaeth honno ac yn cynllunio pedair wythnos o hyfforddiant, gweithdai a digwyddiadau rhwydweithio fel rhan o Fis Mawrth Menter. Mae wedi ei wasgaru dros bedair wythnos gan fod busnesau lleol wedi dweud wrthym ei fod yn gwneud yn haws iddynt gymryd rhan.

Llynedd gofynnodd busnesau am help gyda chyfryngau cymdeithasol, e-fasnach a marchnata a’n hymateb oedd cynnal digwyddiadau i ddiwallu’r anghenion hynny gyda dros 70 o bobl yn cymryd rhan. Eleni, cafodd yr Arolwg Busnes fwy na 470 o ymatebion, gyda’r mwyafrif yn dweud eu bod yn fwy hyderus ynghylch y dyfodol nag erioed o’r blaen.

Canfu’r arolwg, a drefnwyd gan dîm Datblygu Economaidd a Busnes y Cyngor, fod mwy na 70 y cant o ymatebwyr yn dweud fod eu busnes yn gryfach nag oedd yn 2016, ac 1 y cant yn unig yn dweud ei fod yn wannach. Roedd mwy na chwarter yn disgwyl cynyddu niferoedd staff, tra bod 63 y cant yn disgwyl i werthiannau gynyddu.

Mis Mawrth Menter 2018 – ein mis busnes mwyaf hyd yma!

Eleni, cymerodd dros 400 ran mewn 25 o ddigwyddiadau amrywiol yn ystod mis Mawrth Menter 2018.

Gan weithio gyda phartneriaid sy’n darparu cymorth, cynhaliom hyfforddiant Facebook, Twitter ac Instagram, gweithdai ar e-fasnach, allforio ar ôl Brexit, brandio a marchnata.

Cawsom arddangosfa o gynnyrch Sir Ddinbych a arweiniodd at fwy na £25,000 o archebion ar gyfer busnesau.

Gofynnom i fusnesau am adborth ar Fis Mawrth Menter a dangosodd yr ymateb ein bod yn drefnus iawn, roedd staff yn barod i helpu ac roedd y digwyddiadau’n cynnig cyfleoedd rhwydweithio defnyddiol.

Yn fwy pwysig, pan wnaethom roi caniad i fusnesau wyth wythnos ar ôl y digwyddiadau, dywedodd mwy na 91% eu bod wedi gweithredu ar y cyngor a’r wybodaeth roeddent wedi ei chael o’r digwyddiadau.

Arolwg Busnes 2018

Rydym wedi lansio ein harolwg busnes ar gyfer 2018 sy’n golygu bod cyfle i chi ddweud wrthym pa ddigwyddiadau yr hoffech chi eu gweld ym Mis Mawrth Menter 2019.

Ydych chi eisiau gweld digwyddiadau sy’n canolbwyntio ar gyfryngau cymdeithasol, brandio a marchnata, cymorth ariannol neu allforio? A oes meysydd eraill yr hoffech chi i ni ganolbwyntio arnynt? Drwy gymryd rhan yn yr arolwg gallwch helpu llunio Mis Mawrth Menter 2019.

Dyma hefyd eich cyfle i ddweud wrthym sut mae eich busnes yn gwneud a beth yw eich dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Nid ar gyfer y rhaglen bedair wythnos o ddigwyddiadau yn unig y bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio, mae hefyd yn ein helpu i arwain ein hymdrechion i helpu busnesau i dyfu drwy gydol y flwyddyn i ddod, gan gefnogi busnesau preifat iach a chreu swyddi gyda chyflogau uwch i gynyddu ffyniant economaidd, un o flaenoriaethau’r Cynllun Corfforaethol.

Gallwch gymryd rhan yn Arolwg Busnes 2018 yma: www.surveymonkey.co.uk/r/arolwgbusnescsdd

 

Cynllun Gweithredu Economaidd

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi wedi cyhoeddi cam nesaf y Cynllun Gweithredu Economaidd, a fydd yn cyflwyno’r Contract Economaidd, Galwad i Weithredu a’r Gronfa Dyfodol Economaidd. Bwriad y cynllun fydd ceisio tyfu ein heconomi ac y mae wedi cael ei ddatblygu i ddiwallu anghenion heddiw a pharatoi ar gyfer yr heriau a’r cyfleoedd a ddaw yn y dyfodol.

Y Contract Economaidd

Y Contract Economaidd yw’r fframwaith ar gyfer creu perthynas newydd â busnesau sy’n gobeithio cael mynediad at gyllid, gan ei gwneud yn ofynnol ar fusnesau i ddangos eu bod wedi ymrwymo i dyfu, darparu gwaith teg, sicrhau iechyd a sgiliau gweithwyr a lleihau eu hôl troed carbon, gan adlewyrchu’r math o ymddygiad busnes y mae llawer o fusnesau llwyddiannus a chyfrifol yn eu harddel.

Galw i Weithredu

Bwriad hyn yw helpu busnesau i baratoi ar gyfer y dyfodol ac addasu i’r heriau y gallant eu hwynebu. Ar gyfer Gymru, mae’r Galwadau i Weithredu hyn wedi’u dylunio i alluogi twf economaidd mwy cynhwysol drwy hyrwyddo cryfderau rhanbarthol a mynd i’r afael â heriau strwythurol.

 • datgarboneiddio
 • arloesi, entrepreneuriaeth a phencadlysoedd
 • allforio a masnach
 • cyflogaeth o ansawdd uchel, datblygu sgiliau a gwaith teg
 • Ymchwil a Datblygu, awtomatiaeth a digidoleiddio

Y Gronfa Dyfodol Economaidd

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno pecyn cyllid wedi’i fireinio sy’n dod â chynlluniau cyllid presennol at ei gilydd mewn dull cyson, gan symleiddio’r broses ar gyfer busnesau a chaniatáu i Lywodraeth Cymru fod yn hyblyg o ran sut mae’n defnyddio’r adnoddau sydd ganddi i ddiwallu anghenion busnes, a chyflawni mewn perthynas â’r pwyntiau a amlygwyd yn y Contract Economaidd a’r Galwadau i Weithredu.

I gael rhagor o wybodaeth am Cynllun Gweithredu Economaidd, cysylltwch â Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

Gallwch weld y strategaeth ar wefan Llywodraeth Cymru 

 

Busnes y Dref. Rhwydweithio a brandio yn nhrefi Sir Ddinbych

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres o gyfweliadau sy’n rhoi enghreifftiau o’r amrywiaeth o fusnesau mawr sydd yng nghanol ein trefi.

Siop ddillad Trefor Jones

Tudor Jones yw perchennog siop ddillad Trefor Jones yn Rhuthun,

busnes teuluol sydd wedi ei hen sefydlu ac wedi bod ar agor ers 40

mlynedd.

Mae’r cwmni’n cynnig ystod o ddillad dynion o’r safon uchaf gan

gynnwys dillad hamdden, dillad ffurfiol, esgidiau, llogi ar gyfer

priodasau ac ategolion.

Dywedodd Mr Jones, mab i sylfaenydd y busnes: “Rydym yn frand lleol

sefydledig. Rydym yn gweithio’n galed ac mae gennym gwsmeriaid

amrywiol. Rydym yn ceisio cael ystod amrywiol yn y siop, rhaid symud

ymlaen a bod yn hyblyg.

Tudor Jones owener of trefor Jones

“Mae’n bwysig symud ymlaen ac aros yn berthnasol, mae gennym

adran logi brysur iawn ac rydym wedi symud ymlaen i esgidiau. Mae’n

rhaid bod gwahanol bethau’n mynd ymlaen, dydyn ni ddim yn gwerthu

cymaint o siwtiau ag oeddem ni 20 mlynedd yn ôl. Mae’n ymwneud ag

arallgyfeirio a pharhau i gadw cynhyrchion o ansawdd, bod yn wahanol

i gwmnïau amlwladol. Mae cael gwybodaeth a phrofiad a medru helpu

ein cwsmeriaid yn helpu denu pobl yn ôl. Mae gennym enw da ac

rydym yn cael cwsmeriaid o’r Wirral, Sir Gaer a’r arfordir.

“Mae cymuned fusnes wych yn Rhuthun. Dydi siopa ar-lein ddim i

bawb. Mae pobl yn dal i fod eisiau trio’r dillad ymlaen, maen nhw

eisiau cyffwrdd a theimlo’r cynnyrch.

908

“Mewn trefi fel Rhuthun, mae lleoedd neis i fwyta, mae yna hanes i’r dref.

Mae’n gyrchfan hefyd, gall siopwyr ddod i dreulio pnawn yn y dref.”

Cynllun Canol Tref y Rhyl

Efallai eich bod wedi clywed bod Cyngor Sir Ddinbych yn ymgymryd â rhaglen ymgysylltu i gefnogi cynllun ar gyfer dyfodol Canol Tref Y Rhyl

Rydym ni eisiau siarad â busnesau fel rhan o’r prosiect gan eu bod yn grŵp allweddol, oherwydd byddant yn chwarae rôl allweddol yn llunio ac yn cefnogi dyfodol Canol Tref y Rhyl. Mae busnesau lleol yn rhan bwysig o’n cymuned, boed chi yng nghanol y dref ai peidio, mae gennych syniadau a gwybodaeth sy’n gallu ein helpu i’w wneud yn well I bobl leol, ymwelwyr, busnesau eraill ac ar gyfer budd ehangach y Rhyl.

Picture1.png

Sut i gymryd rhan

Rydym wedi treulio rhan helaeth o fis Mawrth yn siarad â busnesau lleol ledled Sir Ddinbych, sydd wedi bod yn wych. Rydych chi wedi bod yn dweud wrthym sut byddech chi’n hoffi gweld canol y dref yn newid, beth rydych chi’n feddwl sy’n gweithio ar y funud, a pha faterion y byddech chi’n hoffi i ni ymdrin â nhw.

Bydd mwy o gyfleoedd i gymryd rhan drwy gydol y gwanwyn a’r haf. Os oes gennych ychydig funudau i’w sbario rŵan, byddai’n wych pe gallech lenwi ein holiadur ar-lein ar gyfer busnesau.

Os oes gennych rhywbeth i ddweud am Ganol Tref y Rhyl, hoffem glywed gennych chi felly os hoffech drafod canol y dref yn uniongyrchol gydag un o’r tîm, gallwch gysylltu â ni.

Mwy o wybodaeth

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y prosiect drwy ymweld â www.sirddinbych.gov.uk/cynlluncanoltrefyrhyl

 

Sut mae sgiliau digidol yn rhyddhau amser ac arian?

Bu i’r tîm Datblygu Busnes ac Economaidd gofleidio’r oes wybodaeth amser maith yn ôl. Mae’r data ymchwil yr ydym yn ei gasglu gan ffynonellau cenedlaethol a lleol yn hysbysu’r holl weithgareddau yr ydym yn ei wneud i wella lles economaidd Sir Ddinbych.

Y llynedd, bu i ni gwblhau’r arolwg busnes Sir Ddinbych am y drydedd flwyddyn yn olynol. Mae’r arolwg blynyddol hwn yn edrych ar iechyd economi a busnes Sir Ddinbych i ddod o hyd i sut mae perchnogion busnes yn teimlo ynghylch eu sefyllfa, eu dyfodol a beth allwn ni ei wneud yn well.

Yn Sir Ddinbych, gallwn weld y bwlch sgiliau digidol yn cau fel mae busnesau medrus yn arbed amser ac arian drwy sgiliau newydd.

Rhan bwysig o’r arolwg busnes yw canfod sut mae bywyd busnes yn newid a pha sgiliau mae busnesau eu hangen i fod un cam ymhellach na’r gystadleuaeth. Mae’r arolwg busnes wedi dangos bod 8 o bob 10 busnes yn gwerthfawrogi sgiliau yn hytrach nag agwedd wrth benodi staff newydd. A yw hyn oherwydd bod busnesau angen staff newydd gyda sgiliau digidol yn eu busnesau? Mae arolwg gan Fujitsu wedi dangos bod 77% o 1,400 o weithwyr yn y DU yn credu bod llwyddiant eu sefydliad yn y busnes yn dibynnu ar ddefnydd effeithiol o dechnoleg ddigidol. Er mae arolwg ar wahân yn dangos bod 49% o Fusnesau Bach a Chanolig yn y DU yn wynebu bwlch o ran sgiliau digidol.

Yn Sir Ddinbych, gallwn weld y bwlch sgiliau digidol yn cau fel mae busnesau medrus yn arbed amser ac arian drwy sgiliau newydd. Drwy edrych ar ffyrdd y mae busnesau yn marchnata eu hunain gallwn weld bod y busnesau lleiaf, sydd â’r lleiaf o amser ac arian i wario yn fwy tebygol o ddefnyddio Facebook i gyflwyno eu busnes i’r byd ar y we. Fel mae busnesau yn tyfu, mae rhagor o wybodaeth i’w rannu ac mae busnes angen gwefan; ac erbyn y mae busnes yn faint canolig, mae hysbysebu ar y we yn fwy poblogaidd na thrwy dafod lleferydd.

 

Ond mae dal gwaith i’w wneud.

Ni all y mwyafrif o fusnesau benodi staff sy’n llythrennog ddigidol. Os yw busnesau am gau’r bwlch sgiliau digidol, mae’n cymryd ychydig o waith i gael mantais fawr, mae’n edrych fel bod busnesau Sir Ddinbych yn barod am y sialens. Pan ofynnwyd pa sgiliau yr hoffai fusnesau ddysgu, dywedodd dros dri chwarter o fusnesau yr oedd eisiau hyfforddiant eu bod eisiau dysgu e-fasnach ac roedd dros hanner eisiau dysgu am gyfryngau cymdeithasol.

training needs welsh with text.jpg

GAEL GWYBOD MWY

Mis Mawrth Busnes Sir Ddinbych yn dychwelyd

Mae cyfres o ddigwyddiadau am fis cyfan i gefnogi busnesau yn dychwelyd gyda’r rhaglen fwyaf erioed.

Mae Mis Mawrth Menter Cyngor Sir Ddinbych yn dychwelyd gyda 23 o ddigwyddiadau gwahanol sy’n cynnig bron i 100 awr o gynnwys mewn lleoliadau ar draws y sir.

Mae’r mis menter a gynhelir drwy fis Mawrth, yn cynnwys hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau rhwydweithio gyda Ffederasiwn Busnesau Bach a Siambr Fasnach Gogledd Cymru a Gorllewin Swydd Caer, digwyddiad i entrepreneuriaid ifanc a sesiynau ar allforio, Cymraeg mewn busnes a chynhyrchwyr bwyd lleol yn dangos eu cynnyrch.

M4B flyer Welsh

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Sir Ddinbych: “Lluniwyd y rhaglen eleni i fodloni anghenion busnesau yn y sir.

“Mae Mis Mawrth Menter yn cynnig cyfle i gwmnïau rwydweithio a chael cyngor arbenigol ynghylch materion sydd o bwys iddynt hwy.

“Gallant fynd â’r wybodaeth hyn ymlaen a helpu i dyfu eu busnes, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn economi’r sir.

“Lluniwyd ffocws Mis Mawrth Menter yn dilyn adborth o’n Harolwg Busnes blynyddol ac mae’n dangos bod y Cyngor yn gwrando ar fusnesau ac yn cynnig cefnogaeth iddynt i fodloni eu hanghenion.”

Mae Mis Mawrth Menter yn rhan o waith y Cyngor i ddatblygu’r economi leol trwy ei Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol, sy’n cynnwys nifer o brosiectau blaenoriaeth uchel i helpu busnesau i lwyddo.

Mae Carole Derbyshire-Styles, 57, wedi bod yn rhedeg Corwen’s Vintage Home Styles, sy’n gwerthu hen ddodrefn a hen gelfi, ers dwy flynedd.

Dywedodd: “Mynychais Mis Mawrth Menter y llynedd ac roedd yn llawn gwybodaeth. Mynychais gwrs am farchnata ar gyfryngau cymdeithasol.  Rhoddodd syniadau i mi ar sut i farchnata fy musnes yn well. Rydym wedi ymgysylltu’n fwy a gall pobl ddod o hyd i ni ar-lein ac yna ffonio neu alw heibio, mae pobl yn dod o ardaloedd sydd mor bell â Birmingham.

“Roedd yn fanteisiol i mi ac ar gyfer y busnes.”

Cafodd Mrs Derbyshire-Styles grant i ailwampio blaen ei siop gan Gyngor Sir Ddinbych, ac mae’n bwriadu agor storfa ar hen safle tŷ arwerthu yng Nghorwen i ddal i fyny gyda’r galw.

Dywedodd: “Nid wyf yn gallu dal i fyny gyda’r hyn mae pobl yn ofyn i mi, bydd gan y storfa le i ragor o eitemau.

“Byddwn yn mynychu Mis Mawrth Menter eleni, a byddwn yn argymell i unrhyw fusnesau eraill gymryd mantais hefyd.”

Mynychodd Lizzie Peters, o Phoenix Optical Technologies, cwmni gweithgynhyrchu optegol ym Mharc Busnes Llanelwy, y digwyddiad Sir Ddinbych o Blaid Twf yn nigwyddiad Mis Mawrth Menter y llynedd.

Dywedodd: “Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych ar gyfer busnesau lleol i rwydweithio. Clywais am rai cwmnïau nad oeddwn wedi clywed amdanynt o’r blaen ac wedi cael cysylltiadau newydd mewn hyfforddiant a diwydiannau eraill. Roedd y sgyrsiau yn llawn gwybodaeth ac roedd yn ddiddorol clywed am gynlluniau ar gyfer Parc Busnes Llanelwy i’r dyfodol. Cawsom ymateb gwych i’n stondin ar y diwrnod, roeddem yn hysbysebu ein Armourdillo Toughened Glass ac o ganlyniad, gofynnwyd i mi siarad a rhoi cyflwyniad yng Ngŵyl Arloesedd Cymru.

“Byddwn yn annog Busnesau o bob maint i gymryd mantais o’r rhaglen amrywiol ar gyfer Mis Mawrth Menter, gan fod sesiynau wedi’u teilwra ar gyfer busnesau o bob maint.”

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle ewch i www.sirddinbych.gov.uk/mismawrthmenter

 

Busnes y Dref: Brunning & Price

Sefydlwyd y cwmni bwytai a thafarndai Brunning and Price yn 1989 gan ddau ffrind Jerry Brunning a Graham Price. Ers hynny, mae wedi tyfu i fod yn deulu o dafarndai ledled y wlad gyda llu o leoliadau yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys y Felin Yd yn
Llangollen a’r Dinorben Arms ym Modfari. Aethom i holi Andy Barker, rheolwr y Felin Yd, ynglyn â dull gweithredu’r cwmni a pham eu bod wedi buddsoddi yn Sir Ddinbych.

Andybarker brunning & Price
Mae Brunning and Price wedi agor dau fwyty yn Sir Ddinbych, allan o chwech yng Ngogledd Cymru gyfan. Beth ddenodd chi i Sir Ddinbych?
Wrth chwilio am dafarndai Brunning and Price newydd, rydym bob amser yn chwilio am rywbeth ychydig yn arbennig. Gallai fod yn adeilad dymunol, pensaernïaeth hanesyddol anhygoel neu leoliad bendigedig gyda golygfa hardd. Mae Sir Ddinbych yn hardd ac yn llawn hanes, felly mae’n ein gweddu’n
berffaith.
Mae gan Sir Ddinbych ddetholiad gwych o gynnyrch lleol – pa fathau o gynhyrchwyr ydych chi’n gweithio gyda nhw yn y sir a sut mae hynny o fudd i chi?
Rydym yn dangos ein ‘milltiroedd cwrw’ ar fyrddau uwch ben ein bar ac yn ceisio sicrhau ein bod yn defnyddio cymaint o fragwyr lleol a phosibl, gan gefnogi’r diwydiant lleol – ond hefyd yn darparu cynnyrch o ansawdd. Rydym hefyd wrth ein bodd yn defnyddio cawsiau lleol felly’n hoffi chwilio am
gynhyrchwyr gwych gerllaw.
Beth yn eich barn chi sy’n gwneud tref farchnad gryf?
Mae ‘pobl’ yn bwysig i ni. Heb bobl a’r awyrgylch y maent yn ei gynnig i’n tafarndai ni fyddai gennym unrhyw beth i’w gynnig ac mae tref farchnad yr un fath. Mae’n hanfodol cael marchnadoedd a siopau, mae’r rhain yn dod â phobl at ei gilydd i greu cymuned a dyna sy’n creu lle arbennig. Rydym yn
hoffi meddwl ein bod yn helpu gyda chymuned drwy eistedd yng nghanol pethau, fel man cyfarfod i bobl sgwrsio a chadw mewn cysylltiad â’i gilydd.
Beth yw buddion cael eich lleoli mewn tref ffyniannus fel Llangollen? Sut mae cael detholiad bywiog o fasnachwyr annibynnol yn helpu eich busnes?
Mae Llangollen yn cynnig cymaint gyda’r gamlas, yr afon, y rheilffordd, y cerdded a’r hamdden awyr agored eraill sydd ar gael drwy nifer o wahanol ddarparwyr. Mae’n gymorth aruthrol i fod yn rhan o gymuned ffyniannus sy’n sicr wedi dod yn fwy poblogaidd fel cyrchfan i dwristiaid dros yr ugain
blynedd diwethaf. Y prif fuddion yw fod nifer uchel o ymwelwyr yn y dref ac mae hynny’n ein hamlygu I nifer fawr o bobl o wahanol ranbarthau. Mae’r dref a’r gymuned yn gwerthu ei hun yn dda iawn gyda’r holl fasnachwyr annibynnol a’r gwahanol ddigwyddiadau sy’n mynd ymlaen ac rydym yn falch i fod yn rhan o hynny.

Llangollen Cornmill1
Mae’r cwmni wedi mwynhau twf aruthrol dros y tri degawd diwethaf, beth sydd i gyfrif am hynny?
Rydym wedi cadw i raddau helaeth at yr hyn rydym yn ei wneud orau a’r egwyddorion oedd gennym ni ar y dechrau. Mae ein tafarndai yn cael eu rhedeg gan y timau sydd yno, efo teimlad perchennog gweithredol, mae’r brif swyddfa yno i helpu criw’r tafarndai i wneud yr hyn sydd angen i gynnig profiad gwych i’r cwsmeriaid. Rydym yn ceisio cadw pethau’n syml iawn, peidio gwyro oddi wrth ein nod o redeg tafarndai gwych. Er ein bod yn fwy, rydym yn dal yn deulu a dyna sy’n bwysig, dim ond ein bod yn deulu mwy. Mae pawb yn trin ei gilydd fel yr hoffent gael eu trin eu hunain.
Beth sydd yn eich gwneud yn wahanol i’ch cystadleuwyr?
Byddai’n rhaid i chi ofyn hynny i’n cwsmeriaid. Rydym yn tueddu i ganolbwyntio ar yr hyn rydym ni’n ei wneud yn hytrach nac edrych ar eraill a chymharu. Byddem ni’n dweud er hynny fod bwyd ffres wedi ei baratoi gan ac ar gyfer tafarndai unigol yn eithaf anodd dod o hyd iddo y tu allan i ‘dafarndaiannibynnol’. Mae ein prif gogyddion yn gweithio gyda chyflenwyr lleol, er enghraifft rydym yn cael selsig, cig a chaws o Ogledd Ddwyrain Cymru. Mae gweddill y timau yn dylunio eu bwydlenni eu hunain sy’n newid ychydig o ddydd i ddydd – mae hynny’n eithaf prin gan ei bod yn anodd heddiw diweddaru’r holl wybodaeth am alergenau.
Mae gwasanaeth i gwsmeriaid yn rhan bwysig o’ch busnes – sut ydych chi’n sicrhau fod pawb yn cadw at y neges ac yn dal i wenu?
Ymdrechwn i fod ar ein gorau bob amser. Y prif beth yw cyflogi pobl hyfryd – gallwn ddysgu’r gweddill iddyn nhw, ond os oes ganddyn nhw galonnau da yn y lle cyntaf daw lletygarwch yn naturiol iddynt. Nid oes neges i gadw ati – y cyfan rydym yn gwneud yw dod o hyd i bobl ddymunol, eu trin yn iawn ac maent yn eu tro yn hapus i fod yn y gwaith ac yn rhyngweithio’n dda efo’r cwsmeriaid.

Stephen Dodd / bigcheese.co.uk

I weld rhagor o gyfweliadau gyda busnesau Sir Ddinbych, awgrymiadau ar gyfer llwyddiant a chyngor ar destunau pwysig sy’n wynebu masnachwyr yn y sir, fel rhwydweithio a hyrwyddo eich hun trwy gyfryngau cymdeithasol, darllenwch yr e-gylchgrawn Busnes Tref yma

 

Nid Beth Ydych Chi’n Wybod, ond Pwy Ydych yn ei Adnabod!

Rhwydweithio Busnes

Mae yna lawer o gyfleoedd i fusnesau yn Sir Ddinbych i ymuno â rhwydweithiau a grwpiau gyda phobl fusnes eraill o’r un anian; grwpiau busnes Canol Tref, Siambrau Masnach a chymdeithasau masnach yn rai ohonynt. Yn ogystal â’r cyfleoedd i rwydweithio a gynigir drwy fynychu Digwyddiadau, Cynadleddau a Sioeau, ar-lein mae yna rwydweithiau am ddim hefyd fel Linkedin y gellir bod yn rhan ohonynt yn gyflym ac yn hawdd.

Gall dewis pa un i fod yn rhan ohono fod yn ddewis personol ond mae egwyddorion Rhwydweithio ar gyfer Busnes yn parhau’r un fath. Mae’n dda i fusnes pawb!

 

Gareth Wyn Jones

Gareth Wyn Jones Farmer and Presenter

Mae rhwydweithio’n rhoi’r cyfle i:

 • ddysgu pethau newydd
 • casglu gwybodaeth
 • cael cymorth gyda phroblemau gan bobl â gwybodaeth briodol
 • gwybod beth mae cystadleuwyr yn ei wneud!
 • cwrdd â chleientiaid a chwsmeriaid newydd posibl a ffurfio cynghreiriau newydd

Gall hefyd helpu eich busnes i gadw i fyny gyda’r tueddiadau diweddaraf, rheoliadau newydd neu ddatblygiadau diwydiant cyffredinol.  Nid yw’n ymwneud â chael gwerthiant yn unig ond rhannu gwybodaeth a helpu busnesau eraill hefyd.

m4b collage

Cyngor ac Awgrymiadau ar gyfer Rhwydweithio mewn Digwyddiadau

 • Os ydych yn mynychu digwyddiad siaradwch amdano. Defnyddiwch Twitter a LinkedIn i ledaenu’r gair
 • Gwnewch yn fawr o’r digwyddiad drwy wahodd cleientiaid a chwsmeriaid
 • Darllenwch y rhestr presenoldeb a dewiswch 2 neu 3 o bobl yr hoffech eu cyfarfod a dod o hyd iddynt
 • Caniatewch ddigon o amser i gwrdd â phobl a dosbarthu cardiau busnes
 • Gwnewch i’ch busnes sefyll allan a threfnwch un funud yn y digwyddiad
 • Peidiwch â siarad yn unig, ond gwrandewch a byddwch yn barod i rannu eich gwybodaeth
 • Gwenwch a chael eich hun mewn llun,  does wybod lle fydd eich wyneb yn ymddangos!
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn dal i fyny gydag unrhyw gysylltiadau a wneir o fewn ychydig ddyddiau
 • Ymunwch â grŵp busnes a rhannwch gysylltiadau ac atgyfeiriadau

Y Manteision i’r Busnes

 • Mae aros yn y presennol ac adnabod y farchnad yn sail i gynllun busnes da
 • Mwy o arweinwyr, cyfleoedd busnes a chyflenwyr neu gwsmeriaid posibl ar gyfer y busnes
 • Mwy o enw da a hyder i’r busnes
 • Gwell llinell isaf
 • Mwy o hwyl!

Dod o hyd i ddigwyddiadau wrth eich ymyl chi

Cadwch olwg ar wefannau a Twitter ar gyfer digwyddiadau a gweithdai. Ewch i Busnes Cymru <https://businesswales.gov.wales/> neu Gyngor Sir Ddinbych ar gyfer Busnes <https://www.denbighshire.gov.uk/en/business/business.aspx>, LinkedIn, Twitter neu Eventbrite <https://www.eventbrite.com/d/wales–denbighshire/events/> i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau lleol. Cymerwch naid – siaradwch gyda busnesau eraill a gweld beth sydd ar gael yn eich tref neu ardal.