CYNLLUNIAU CYFFROUS CGGSDd AR GYFER NEUADD FARCHNAD RHUTHUN

Mae CGGSDd yn falch iawn o rannu newyddion gwych.

Ym mis Hydref, llofnododd CGGSDd y drwydded i weithredu Neuadd Farchnad Rhuthun ar Stryd Y Farchnad gyda Chyngor Sir Dinbych. Ac yr wythnos hon cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod CGGSDd yn un o enillwyr gwobrau llwyddiannus Cronfa Her yr Economi Sylfaenol i’n helpu ar ein taith menter gymdeithasol.

Meddai Helen Wilkinson, Prif Weithredwr CGGSDd: “Rydym yn gyffrous iawn i ddod â’r adeilad rhestredig Gradd 2 hwn yn ôl yn fyw ar ôl ymddeoliad deiliaid y drwydded yn gynharach eleni. Mae hwn yn gyfle i ni helpu cefnogi twf economaidd cynhwysol yn Rhuthun a’r ardal gyfagos a darparu llwyfan i ymgysylltu â’r gymuned leol, crefftwyr, grwpiau gwirfoddol, Sefydliadau Trydydd Sector, mentrau cymdeithasol a busnesau lleol.”

Helen Wilkinson

Bydd Neuadd y Farchnad yn cael ei rhedeg fel Menter Gymdeithasol gydag unrhyw warged a gynhyrchir yn cael ei ail-fuddsoddi er budd y gymuned. Mae CGGSDd yn bwriadu cynnal marchnad reolaidd sy’n cynnwys gwneuthurwyr, crefftwyr, artistiaid, busnesau lleol a’r sector gwirfoddol a chymunedol. Bydd y lle hefyd ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau.

Eglurai Helen Wilkinson: “Rydyn ni eisiau gweithio gyda phobl leol a’u hysbrydoli wrth i ni fynd ar y siwrnai gyffrous hon. Rydyn ni’n edrych i ddatblygu ein cynlluniau mewn partneriaeth â phobl leol, felly rydyn ni’n cynllunio un neu ddau o ddigwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd cyn y Nadolig. Yna, yn y flwyddyn newydd, byddwn yn arbrofi syniadau, wrth i ni ofyn am fwy o fewnbwn gan y cyhoedd drwy ddigwyddiadau ymgysylltiad pellach. Y gobaith yw bydd Neuadd y Farchnad yn lansio’n ffurfiol yn y Gwanwyn.”

Ruthin Market Hall

Mae’r sesiwn tanio syniadau cyntaf am Neuadd y Farchnad ar y gweill yn ystod y Gweithdy Cyd-dynnu i Cyd-gynhyrchu y mae CGGSDd yn ei gynnal ddydd Llun nesaf 18fed Tachwedd yng Nghanolfan Naylor Leyland. Cadwch lygad ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol (Twitter, Facebook a LinkedIn) a dilynwch ein tudalen Eventbrite i gael gwybod am ddigwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd yn y dyfodol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan ac eisiau gwirfoddoli trwy gynnig eich amser neu sgiliau, cysylltwch â Mair, Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Lles CGGSDd neu Gareth, Swyddog Cymorth #GwirfoddolwyrSirDdynbich, engagement@dvsc.co.uk.uk neu ffoniwch 01824 702 441.

Gwell byth bysa galw heibio i gwrdd â ni’n bersonol yng Nghanolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun rhwng 08.30yb a 4.00yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gall pobl hefyd gymryd rhan mewn gweithgareddau Drysau Agored – a gynhelir ar ddydd Gwener rhwng 1.00yp a 3.00yp yng Nghanolfan Naylor Leyland. Bydd cyfranogwyr Drysau Agored yn arddangos peth o’u gwaith yn un o’n digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd yn Neuadd y Farchnad cyn y Nadolig. Mae CGGSDd yn edrych ymlaen at groesawu pawb i’r adeilad gwych hwn ac i glywed barn pobl.

Gallwch weld cyfweliad Helen â chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru yma:

Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1AF
Ffôn: 01824 702441
E.bost: office@dvsc.co.uk
Gwefan: www.dvsc.co.uk

 

Mis Mawrth Menter 2019

march for business logo v2

Tîm Datblygu Busnes a’r Economi, sef “Mis Mawrth Menter 2019”

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â darparwyr cymorth i gynnig ystod o weithgareddau drwy gydol y mis, sy’n amrywio o gyfleoedd rhwydweithio i weithdai hyfforddi, gan gynnwys:

 • Cyflwyniad i Allforio
 • Hyfforddiant Sgiliau Manwerthu – y Cyfryngau Cymdeithasol; Pinterest, Instagram, Twitter a Chyflwyno eich Cynnyrch
 • Eisteddfod yr Urdd 2020 – ydi’ch busnes chi’n barod?
 • Ein Cinio Busnes ar y cyd â’r Ffederasiwn Busnesau Bach

Collage

A’n dau brif ddigwyddiad:

Bargen Dwf Gogledd Cymru – dewch i ddysgu sut y gallai’r Fargen Dwf sy’n datblygu fod o fudd i fusnesau yn Sir Ddinbych, gan gynnwys cinio a sesiwn rwydweithio.

Blas Lleol – digwyddiad cwrdd â’r cynhyrchwyr sy’n paru prynwyr gyda chynhyrchwyr bwyd a diod lleol.

Dyma ychydig o enghreifftiau o’r hyn sydd gennym i’w gynnig i fusnesau.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: 
https://www.denbighshire.gov.uk/mismawrthbusnes

cropped-ebd-banner.png

Crynodeb o Arolwg Busnes 2018

Mae busnesau yn Sir Ddinbych wedi rhoi eu barn ar economi’r sir. Er gwaetha’r amgylchedd masnachu anodd sy’n effeithio canol trefi ar draws y DU a’r ansicrwydd ynglŷn â Brexit, mae perchnogion busnes y sir yn parhau’n gadarnhaol ynglŷn â’r dyfodol, yn ôl Arolwg Busnes 2018 Cyngor Sir Ddinbych. Roedd dros 430 o ymatebwyr wedi cymryd rhan yn yr arolwg blynyddol a gynhaliwyd gan y Tîm Datblygu Busnes a’r Economi, sy’n helpu ar gyfer mis Mawrth Busnes y Cyngor.

Mae crynodeb o rai o’r prif ganlyniadau eleni i’w gweld isod. Os hoffech weld y canlyniadau mewn mwy o fanylder neu os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol yna cysylltwch â ni os gwelwch yn dda: datblygiad.economaidd@sirddinbych.gov.uk

business survey bold - wel

Hyder mewn Busnes

Arhosodd hyder mewn busnes fwy neu lai yr un fath rhwng 2017 a 2018. Roedd 73% o fusnesau oedd yn rhan o’r arolwg yn disgwyl cynnydd yn niferoedd y cwsmeriaid oedd 13% yn uwch o’i gymharu â chanlyniadau’r llynedd a dywedodd 65% eu bod yn disgwyl cynnydd mewn gwerthiant, oedd yn gynnydd bach o ganlyniadau arolwg 2017.

Cysylltedd Digidol

Hefyd rhoddodd ymatebwyr adborth cadarnhaol ar welliannau i signal ffonau symudol, mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio ar hyn gyda Llywodraeth Cymru a darparwyr rhwydwaith symudol. Teimlai ymatebwyr fod y signal symudol yn ddigonol ar gyfer eu hanghenion busnes. Roedd y gwelliant hwn wedi ei deimlo ar draws y bwrdd ar gyfer pob math o ddefnydd symudol. O ran band eang roedd cyfran y busnesau sy’n ymwybodol fod ganddynt fynediad i fand eang cyflym iawn wedi cynyddu ychydig o 33% yn 2017 i 37% eleni. Mae’r nifer o fusnesau sy’n defnyddio band eang cyflym iawn wedi cynyddu ychydig eleni i 35% sy’n gynnydd sylweddol o arolwg 2016 a oedd yn 20%.

Hyrwyddo cynnyrch

Er mawr syndod mae’r mwyafrif o fusnesau sy’n hyrwyddo eu cynnyrch yn parhau i wneud hynny ar lafar, gyda phob ffurf arall o hyrwyddo wedi lleihau. Mae’r gostyngiad mwyaf o ran cyfrwng o hyrwyddo cynnyrch wedi bod mewn cynnyrch print. Dinbych a Llanelwy yw’r hyrwyddwyr mwyaf blaenllaw yn dechnolegol yn y sir gyda pheth o’r defnydd isaf o ran cyfryngau print a’r defnydd uchaf o’r we a’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’r defnydd o farchnata aml sianel yn cynyddu gyda maint y busnes. Nid yw busnesau mwy newydd (o dan 2 oed) yn defnyddio’r cyfryngau print ar gyfer hyrwyddo.

Cyrhaeddiad masnach

Ychydig o newid oedd yna yng nghyrhaeddiad masnach busnesau rhwng 2017 a 2018, ond yn 2018 dangosodd nifer fwy o fusnesau yr hoffent fasnachu ymhellach. Yn gyffredinol ein busnesau mwy sydd fwyaf tebygol o fasnachu gyda’r UE a sy’n llai tebygol o fasnachu yn lleol yn unig.

Cyfyngiad – recriwtio

Aeth llai o fusnesau ati i recriwtio staff yn 2018 nac yn 2017. Roedd nifer uwch o fusnesau hefyd wedi mynegi eu bod yn wynebu problemau wrth recriwtio, yn arbennig wrth ddod o hyd i ymgeiswyr addas.

Cynnwys Hyfforddiant

Rhwng 2017 a 2018 mae cynnydd mawr wedi bod yn y nifer o fusnesau sydd eisiau hyfforddiant ond ychydig o newid sydd wedi bod ym mlaenoriaethau hyfforddiant busnesau. Mae cynnydd bach wedi bod yn niddordeb busnesau mewn hyfforddiant ar gyfer marchnata gweledol; allforion, y cyfryngau cymdeithasol ac e-fasnach.

training needs welsh

Cronfa Cydnerthedd Brexit

Mae’r wybodaeth hon yn gwrtais o Lywodraeth Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/cronfa-cydnerthedd-brexit

Mae Llywodraeth Cymru  wedi lansio  Cronfa Cydnerthedd Brexit, gwerth £1 miliwn  sydd ar gael i fusnesau Cymru, i’w helpu i addasu i’r newidiadau yn economi Cymru ar ôl Brexit.

Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i fusnesau cymwys i wneud cais am gyllid rhwng £10,000 a £100,000 hyd at 50% o gostau’r prosiect

Amcanion y Gronfa Cydnerthedd Brexit yw:

 • datblygu capasiti
 • gwella prosesau
 • cadw cystadleurwydd
 • diogelu swyddi
 • sicrhau bod masnach yn llifo’n ôl ac ymlaen rhwng Cymru a gweddill y byd

I wneud cais, rhaid i fusnesau:

 • fod wedi’u cofrestru i fasnachu yng Nghymru
 • gofrestru gyda Busnes Cymru a chwblhau’r Pecyn Cymorth ar Brexit pan fyddant yn cyflwyno cais
 • gallu dangos y bydd y cyllid yn cyfrannu ar ddiogelu swyddi
 • bod yn masnachu ers 12 mis neu fwy ar ddiwrnod cyflwyno’r cais

Os yw eich busnes yn bodloni’r meini prawf uchod ac os oes gennych brosiect mewn golwg a allai eich helpu i feithrin cydnerthedd ac ymdopi â’r newidiadau y gallech eu hwynebu ar ôl Brexit, yna mae’r gronfa hon yn addas i chi.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cysylltwch â 03000 6 03000 a byddwch chi’n cael eich cysylltu â chynghorydd i gwblhau’r broses ymgeisio.

accountant-1238598_640

Cyfryngau Cymdeithasol, Helen Hodgkinson

Mae cyfryngau cymdeithasol yn rhoi cyfle i fusnesau annibynnol dyfu eu busnesau, i gysylltu ac ymgysylltu nid yn unig gyda chwsmeriaid presennol, ond hefyd gyda chwsmeriaid posibl. Mae technoleg yn gwneud pethau yn fwy cyfartal ac yn rhoi’r un cyfleoedd i fusnesau bach a’u cystadleuwyr mwy o faint.

Mae’n bwysig bod yn rhagweithiol gyda chyfryngau cymdeithasol yn bwysig iawn felly mae angen i gyfathrebu fod yn y fan a’r lle a chael ei ddatrys yn sydyn.

Y cyngor pwysicaf ar gyfer cyfryngau cymdeithasol yw targedu’r sianeli cyfryngau cywir a datblygu strategaeth gyfathrebu llawn gwybodaeth a rhyngweithiol. Mae hyn yn ymgysylltu ac yn cymell y cwsmeriaid i gael dealltwriaeth ddyfnach o’ch brand ac yn y pendraw yn eu cymell i brynu mwy gennych.

Bydd y canllaw cyflym hwn yn eich helpu i benderfynu pa blatfform cyfryngau cymdeithasol i’w ddefnyddio a sut I greu cynnwys gwych i arddangos eich busnes.

Pa rai i’ch Busnes chi?

Blog social media cube with hands

FACEBOOK yw’r prif rwydwaith cymdeithasol. Mae miliynau’n ei ddefnyddio bob dydd i gadw cysylltiad, rhannu lluniau a rhyngweithio. Ystyriwch Facebook fel y byddwch yn ystyried siarad gyda’ch cwsmeriaid wyneb yn wyneb. Gallwch gael tudalen bersonol, tudalen fusnes, neu sefydlu neu ymuno â grŵp.  Mae cael tudalen fusnes yn caniatáu i chi ymgysylltu gyda’ch cwsmeriaid; gallwch hefyd sefydlu grŵp a’i reoli o’ch tudalen fusnes.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Llwytho ffotograffau a fideos
 • Rhannu post paragraff am gynnyrch neu wasanaeth newydd
 • Diweddaru eich tudalen gyda’ch cynnyrch diweddaraf
 • Rhannu eich cynigion newydd
 • Hyrwyddo digwyddiadau
 • Gwerthu ar Facebook naill ai drwy bostio, albymau neu siop Facebook
 • Sefydlu cystadlaethau
 • Rhannu fideo byw, sy’n ffordd dda o arddangos eich brand

 

INSTAGRAM: Gyda dros 400 miliwn o ddefnyddwyr a dros 80 miliwn o luniau yn cael eu rhannu bob dydd, mae Instagram wedi dod yn elfen hanfodol o farchnata drwy’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnesau. Ar Instagram mae eich neges yn cyrraedd cwsmeriaid mewn man lle maent yn dilyn eu hoff bethau ac yn archwilio’r byd drwy luniau. Am y rhesymau hyn, mae Instagram yn amgylchedd perthnasol iawn i rannu stori eich busnes neu arddangos eich cynnyrch, apiau neu eich gwasanaethau.

Esiamplau o’i ddefnydd:

 • Llwytho lluniau o’ch cynnyrch
 • Llwytho lluniau o staff a chwsmeriaid yn gwisgo neu’n defnyddio eich cynhyrchion
 • Llwytho lluniau o’ch busnes ar wahanol adegau o’r flwyddyn
 • Ychwanegu delweddau a fideos i straeon sy’n para am 24 awr, gellir teilwra’r rhain i arddangos creadigrwydd eich brand.

 

PINTEREST:  Sianel lle rydych yn ‘pinio’ lluniau o gynhyrchion a phethau rydych yn eu hoffi. Mae’n weledol iawn ac yn wych er mwyn arddangos lluniau o gynhyrchion. Defnyddiwch y sianel fel cynrychiolaeth weledol o’ch busnes. Mae Pinterest yn ymddangos mewn chwiliadau cynnyrch drwy borwyr gwe, felly mae’n ffordd dda o ymgysylltu â chwsmeriaid sy’n barod i brynu.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Agor tudalen fel person a sefydlu ‘bwrdd’ gyda chynhyrchion rydych yn eu hoffi – eich rhai chi a phobl eraill
 • Agor tudalen fel eich busnes a rhannu’r delweddau sy’n ysbrydoli eich brand
 • Cysylltu delweddau o’ch cynnyrch i’ch gwefan fel bod cwsmeriaid yn gallu eu prynu’n uniongyrchol
 • Ychwanegu dolen ‘pinio’ i luniau cynnyrch ar eich gwefan fel bod cwsmeriaid yn gallu pinio’r rhain i’w byrddau eu hunain, sy’n golygu bod eich cynnyrch yn cael ei rannu gyda chynulleidfa ehangach.

 

TWITTER: Diweddariadau cyflym a chryno (llai na 240 nod) gyda’r dewis i ychwanegu edefyn.  Yn aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyrwyddo’n sydyn, penawdau blogiau, negeseuon allweddol gan frand ac i ryngweithio gyda chwsmeriaid. Amlygir materion gwasanaeth cwsmeriaid yn aml ar Twitter – felly cadwch lygad arno.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Rhannu’r lluniau diweddaraf o’ch cynhyrchion
 • Diweddariadau ar gynigion dyddiol
 • Rhannu barn gorau gan gwsmeriaid
 • Gofyn am adborth ar hysbysebion diweddaraf
 • Rhannu’r digwyddiadau diweddaraf
 • Dolenni i erthyglau a fydd yn ddiddorol i’ch cwsmeriaid

 

YOUTUBE: Sianel rhannu fideos. Defnyddiol iawn ar gyfer fideos ‘sut i wneud’ ac i arddangos eich busnes go iawn.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Creu fideo o bobl yn defnyddio ystod o’ch cynhyrchion
 • Ffilmio canllawiau ‘sut i wneud’ sy’n egluro sut i ddefnyddio eich cynnyrch yn y byd go iawn
 • Creu ffilm i hyrwyddo eich brand

 

LINKEDIN: Rhwydweithio busnes a rhannu gwybodaeth broffesiynol. Nid yw’n cael ei ddefnyddio yn helaeth mewn marchnata ond yn cael ei ddefnyddio fel person busnes neu fusnes proffesiynol. Da ar gyfer rhwydweithio busnes I fusnes a da ar gyfer recriwtio.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Sicrhau bod gennych dudalen LinkedIn bersonol efo hanes a manylion
 • Sicrhau bod gennych dudalen fusnes gyda’ch manylion
 • Defnyddio’r dudalen i rannu dolenni i’ch blogiau a rhannu eich cynhyrchion weithiau.
 • Postio erthyglau i helpu i arddangos eich arbenigedd

 

Sut i greu cynnwys gwych?

Fel rydych yn rhannu/trydaru lluniau a mwy, meddyliwch am beth fyddai’ch cwsmeriaid yn credu sy’n ddiddorol ac yn eu hysbrydoli.

notebook-614213_1920

 •  Adnabod eich brand – gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn ysgrifennu yn steil eich brand. Dros amser, mae cwsmeriaid yn dod i adnabod steil eich brand – maen nhw’n ymddiried ac yn gyfforddus gyda hynny. Dylid adlewyrchu hyn ym mhopeth rydych yn ei wneud, o naws eich e-bost, i eiriad eich negeseuon twitter, i’r lliwiau yn eich lluniau.
 • Adnabod eich cwsmer – mae adnabod eich cwsmer yn allweddol. Os nad ydych yn eu hadnabod yn ddigon da, ni allwch ryngweithio efo nhw i gyd-fynd â’u dymuniadau, anghenion a’u dyheadau.
 • Byddwch yn wreiddiol: Rhannwch y pethau rydych wir yn cyffroi amdanynt, a bydd eich cwsmeriaid yn cyffroi hefyd.
 • Ymatebwch: Pan mae pobl yn rhoi sylwadau, dangoswch fod eich busnes yn gwrando ac yn poeni. Os oes angen rhagor o amser arnoch i ymateb i gwestiwn, rhowch wybod iddynt eich bod yn ymchwilio i’r mater.
 • Byddwch yn gyson: Po fwyaf rydych yn postio, y gorau fydd y cyfle i ymgysylltu â phobl a magu eu hyder. Mae gosod amserlen postio yn gallu helpu i wneud y mwyaf o amser eich tîm hefyd.
 • Cynnwys effeithiol a deniadol – gwnewch yn siŵr fod eich cynnwys yn ddiddorol i sicrhau fod cwsmeriaid yn ei ddarllen ac yn clicio arno.
 • Defnyddiwch luniau a fideos – mae delwedd yn adrodd cyfrolau. Dylech gynnwys lluniau o’ch busnes neu ystod o’r cynhyrchion diweddaraf. Defnyddiwch fideos os oes gennych stori wych ac eisiau rhannu’r neges gyda chynulleidfa ehangach.

Cofiwch: Mae eich llwyddiant yn gorwedd gyda chreu negeseuon tudalen a hysbysebion sy’n ddiddorol ac yn werthfawr i’ch cwsmeriaid – ac i dargedu eich negeseuon fel bod y bobl gywir yn eu gweld.

CYNGHORION FACEBOOK

 • Cynnwys wedi ei greu eich hun fel blog neu erthyglau ar wefan, dolenni gwefan, hyrwyddo eich cynnyrch a’ch gwasanaethau eich hun.
 • Erthyglau wedi eu hysgrifennu gan eraill ac y gallwch greu dolenni iddynt – pethau a fydd o ddiddordeb i’ch cwsmeriaid, a allai eu helpu.
 • Newyddion gan fusnesau lleol neu newyddion am yr ardal leol a allai fod yn bwysig neu o ddiddordeb i’ch cwsmeriaid.
 • Gall dilyn busnesau, asiantaethau a thudalennau dylanwadol eraill eich helpu I greu cynnwys, gallwch rannu a chysylltu â’r hyn y mae eraill yn ei ddweud.

icon-2515316_1920

 

CYNGHORION INSTAGRAM

 Defnyddir delweddau ar gyfer cyfathrebu gweledol ar Instagram erioed; a heddiw, rydym yn gweld llawer iawn mwy o fideos ar y platfform. Ar gyfer brandiau, cyfrwng gweledol cadarn yw’r allwedd ar gyfer canlyniadau busnes go iawn ar y platfform.

 • Dylai bod eich cyfryngau gweledol yn cael eu brandio’n dda, gyda stori, wedi’u cynllunio’n ofalus ac wrth gwrs, eu targedu’n dda.
 • Mae Instagram yn cael ei yrru gan #hashnodau a dylai bod ‘rhain yn berthnasol i’r cyfrwng gweledol ac eich cynulleidfa darged.
 • Gan nad oes gennych ddolen i’w glicio yn eich neges, anfonwch bobl i glicio’r ddolen yn eich proffil.
 • Os ydych yn canolbwyntio ar gynnyrch, defnyddiwch y nodwedd ‘tagio cynnyrch’ fel dolen i’r cwsmer i brynu’n uniongyrchol oddi ar eich gwefan.

 

CYNGHORION TWITTER

 • Mae neges gryno ar twitter yn cael effaith. Dylai pob neges ganolbwyntio ar un neges benodol yn hytrach na cheisio cyfathrebu sawl peth.
 • Mae hashnodau yn arf pwerus sy’n eich caniatáu i gyrraedd a bod yn rhan o sgyrsiau perthnasol. Canolbwyntiwch ar eiriau allweddol perthnasol i’ch busnes.  Mae arfer gorau yn argymell defnyddio dim mwy na dau hashnod fesul neges twitter.
 • Mae ail-drydaru cynnwys perthnasol ac ymateb i negeseuon yn ffyrdd gwych o gynnal presenoldeb cadarn ar twitter. Mae adborth positif gan gwsmeriaid, erthyglau defnyddiol, a negeseuon sy’n cyd-fynd efo llais gwirioneddol eich busnes i gyd yn gynnwys effeithiol i’w hail-drydaru.

 

 

Mis Mawrth Menter – Dywedoch chi, gwnaethom ni

march for business logo v2Mae Cyngor Sir Ddinbych yn credu fod gwrando ar fusnesau’n ein helpu i gynnig gwell gwasanaethau, a dyna pam ein bod bob blwyddyn yn annog perchnogion busnesau lleol i gymryd rhan yn ein Harolwg Busnes blynyddol, gan ofyn iddynt pa hyfforddiant a chymorth a fydd yn eu helpu i dyfu.

Yna rydym yn defnyddio’r wybodaeth honno ac yn cynllunio pedair wythnos o hyfforddiant, gweithdai a digwyddiadau rhwydweithio fel rhan o Fis Mawrth Menter. Mae wedi ei wasgaru dros bedair wythnos gan fod busnesau lleol wedi dweud wrthym ei fod yn gwneud yn haws iddynt gymryd rhan.

Llynedd gofynnodd busnesau am help gyda chyfryngau cymdeithasol, e-fasnach a marchnata a’n hymateb oedd cynnal digwyddiadau i ddiwallu’r anghenion hynny gyda dros 70 o bobl yn cymryd rhan. Eleni, cafodd yr Arolwg Busnes fwy na 470 o ymatebion, gyda’r mwyafrif yn dweud eu bod yn fwy hyderus ynghylch y dyfodol nag erioed o’r blaen.

Canfu’r arolwg, a drefnwyd gan dîm Datblygu Economaidd a Busnes y Cyngor, fod mwy na 70 y cant o ymatebwyr yn dweud fod eu busnes yn gryfach nag oedd yn 2016, ac 1 y cant yn unig yn dweud ei fod yn wannach. Roedd mwy na chwarter yn disgwyl cynyddu niferoedd staff, tra bod 63 y cant yn disgwyl i werthiannau gynyddu.

Mis Mawrth Menter 2018 – ein mis busnes mwyaf hyd yma!

Eleni, cymerodd dros 400 ran mewn 25 o ddigwyddiadau amrywiol yn ystod mis Mawrth Menter 2018.

Gan weithio gyda phartneriaid sy’n darparu cymorth, cynhaliom hyfforddiant Facebook, Twitter ac Instagram, gweithdai ar e-fasnach, allforio ar ôl Brexit, brandio a marchnata.

Cawsom arddangosfa o gynnyrch Sir Ddinbych a arweiniodd at fwy na £25,000 o archebion ar gyfer busnesau.

Gofynnom i fusnesau am adborth ar Fis Mawrth Menter a dangosodd yr ymateb ein bod yn drefnus iawn, roedd staff yn barod i helpu ac roedd y digwyddiadau’n cynnig cyfleoedd rhwydweithio defnyddiol.

Yn fwy pwysig, pan wnaethom roi caniad i fusnesau wyth wythnos ar ôl y digwyddiadau, dywedodd mwy na 91% eu bod wedi gweithredu ar y cyngor a’r wybodaeth roeddent wedi ei chael o’r digwyddiadau.

Arolwg Busnes 2018

Rydym wedi lansio ein harolwg busnes ar gyfer 2018 sy’n golygu bod cyfle i chi ddweud wrthym pa ddigwyddiadau yr hoffech chi eu gweld ym Mis Mawrth Menter 2019.

Ydych chi eisiau gweld digwyddiadau sy’n canolbwyntio ar gyfryngau cymdeithasol, brandio a marchnata, cymorth ariannol neu allforio? A oes meysydd eraill yr hoffech chi i ni ganolbwyntio arnynt? Drwy gymryd rhan yn yr arolwg gallwch helpu llunio Mis Mawrth Menter 2019.

Dyma hefyd eich cyfle i ddweud wrthym sut mae eich busnes yn gwneud a beth yw eich dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Nid ar gyfer y rhaglen bedair wythnos o ddigwyddiadau yn unig y bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio, mae hefyd yn ein helpu i arwain ein hymdrechion i helpu busnesau i dyfu drwy gydol y flwyddyn i ddod, gan gefnogi busnesau preifat iach a chreu swyddi gyda chyflogau uwch i gynyddu ffyniant economaidd, un o flaenoriaethau’r Cynllun Corfforaethol.

Gallwch gymryd rhan yn Arolwg Busnes 2018 yma: www.surveymonkey.co.uk/r/arolwgbusnescsdd

 

Cynllun Gweithredu Economaidd

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi wedi cyhoeddi cam nesaf y Cynllun Gweithredu Economaidd, a fydd yn cyflwyno’r Contract Economaidd, Galwad i Weithredu a’r Gronfa Dyfodol Economaidd. Bwriad y cynllun fydd ceisio tyfu ein heconomi ac y mae wedi cael ei ddatblygu i ddiwallu anghenion heddiw a pharatoi ar gyfer yr heriau a’r cyfleoedd a ddaw yn y dyfodol.

Y Contract Economaidd

Y Contract Economaidd yw’r fframwaith ar gyfer creu perthynas newydd â busnesau sy’n gobeithio cael mynediad at gyllid, gan ei gwneud yn ofynnol ar fusnesau i ddangos eu bod wedi ymrwymo i dyfu, darparu gwaith teg, sicrhau iechyd a sgiliau gweithwyr a lleihau eu hôl troed carbon, gan adlewyrchu’r math o ymddygiad busnes y mae llawer o fusnesau llwyddiannus a chyfrifol yn eu harddel.

Galw i Weithredu

Bwriad hyn yw helpu busnesau i baratoi ar gyfer y dyfodol ac addasu i’r heriau y gallant eu hwynebu. Ar gyfer Gymru, mae’r Galwadau i Weithredu hyn wedi’u dylunio i alluogi twf economaidd mwy cynhwysol drwy hyrwyddo cryfderau rhanbarthol a mynd i’r afael â heriau strwythurol.

 • datgarboneiddio
 • arloesi, entrepreneuriaeth a phencadlysoedd
 • allforio a masnach
 • cyflogaeth o ansawdd uchel, datblygu sgiliau a gwaith teg
 • Ymchwil a Datblygu, awtomatiaeth a digidoleiddio

Y Gronfa Dyfodol Economaidd

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno pecyn cyllid wedi’i fireinio sy’n dod â chynlluniau cyllid presennol at ei gilydd mewn dull cyson, gan symleiddio’r broses ar gyfer busnesau a chaniatáu i Lywodraeth Cymru fod yn hyblyg o ran sut mae’n defnyddio’r adnoddau sydd ganddi i ddiwallu anghenion busnes, a chyflawni mewn perthynas â’r pwyntiau a amlygwyd yn y Contract Economaidd a’r Galwadau i Weithredu.

I gael rhagor o wybodaeth am Cynllun Gweithredu Economaidd, cysylltwch â Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

Gallwch weld y strategaeth ar wefan Llywodraeth Cymru 

 

Busnes y Dref. Rhwydweithio a brandio yn nhrefi Sir Ddinbych

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres o gyfweliadau sy’n rhoi enghreifftiau o’r amrywiaeth o fusnesau mawr sydd yng nghanol ein trefi.

Siop ddillad Trefor Jones

Tudor Jones yw perchennog siop ddillad Trefor Jones yn Rhuthun,

busnes teuluol sydd wedi ei hen sefydlu ac wedi bod ar agor ers 40

mlynedd.

Mae’r cwmni’n cynnig ystod o ddillad dynion o’r safon uchaf gan

gynnwys dillad hamdden, dillad ffurfiol, esgidiau, llogi ar gyfer

priodasau ac ategolion.

Dywedodd Mr Jones, mab i sylfaenydd y busnes: “Rydym yn frand lleol

sefydledig. Rydym yn gweithio’n galed ac mae gennym gwsmeriaid

amrywiol. Rydym yn ceisio cael ystod amrywiol yn y siop, rhaid symud

ymlaen a bod yn hyblyg.

Tudor Jones owener of trefor Jones

“Mae’n bwysig symud ymlaen ac aros yn berthnasol, mae gennym

adran logi brysur iawn ac rydym wedi symud ymlaen i esgidiau. Mae’n

rhaid bod gwahanol bethau’n mynd ymlaen, dydyn ni ddim yn gwerthu

cymaint o siwtiau ag oeddem ni 20 mlynedd yn ôl. Mae’n ymwneud ag

arallgyfeirio a pharhau i gadw cynhyrchion o ansawdd, bod yn wahanol

i gwmnïau amlwladol. Mae cael gwybodaeth a phrofiad a medru helpu

ein cwsmeriaid yn helpu denu pobl yn ôl. Mae gennym enw da ac

rydym yn cael cwsmeriaid o’r Wirral, Sir Gaer a’r arfordir.

“Mae cymuned fusnes wych yn Rhuthun. Dydi siopa ar-lein ddim i

bawb. Mae pobl yn dal i fod eisiau trio’r dillad ymlaen, maen nhw

eisiau cyffwrdd a theimlo’r cynnyrch.

908

“Mewn trefi fel Rhuthun, mae lleoedd neis i fwyta, mae yna hanes i’r dref.

Mae’n gyrchfan hefyd, gall siopwyr ddod i dreulio pnawn yn y dref.”

Cynllun Canol Tref y Rhyl

Efallai eich bod wedi clywed bod Cyngor Sir Ddinbych yn ymgymryd â rhaglen ymgysylltu i gefnogi cynllun ar gyfer dyfodol Canol Tref Y Rhyl

Rydym ni eisiau siarad â busnesau fel rhan o’r prosiect gan eu bod yn grŵp allweddol, oherwydd byddant yn chwarae rôl allweddol yn llunio ac yn cefnogi dyfodol Canol Tref y Rhyl. Mae busnesau lleol yn rhan bwysig o’n cymuned, boed chi yng nghanol y dref ai peidio, mae gennych syniadau a gwybodaeth sy’n gallu ein helpu i’w wneud yn well I bobl leol, ymwelwyr, busnesau eraill ac ar gyfer budd ehangach y Rhyl.

Picture1.png

Sut i gymryd rhan

Rydym wedi treulio rhan helaeth o fis Mawrth yn siarad â busnesau lleol ledled Sir Ddinbych, sydd wedi bod yn wych. Rydych chi wedi bod yn dweud wrthym sut byddech chi’n hoffi gweld canol y dref yn newid, beth rydych chi’n feddwl sy’n gweithio ar y funud, a pha faterion y byddech chi’n hoffi i ni ymdrin â nhw.

Bydd mwy o gyfleoedd i gymryd rhan drwy gydol y gwanwyn a’r haf. Os oes gennych ychydig funudau i’w sbario rŵan, byddai’n wych pe gallech lenwi ein holiadur ar-lein ar gyfer busnesau.

Os oes gennych rhywbeth i ddweud am Ganol Tref y Rhyl, hoffem glywed gennych chi felly os hoffech drafod canol y dref yn uniongyrchol gydag un o’r tîm, gallwch gysylltu â ni.

Mwy o wybodaeth

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y prosiect drwy ymweld â www.sirddinbych.gov.uk/cynlluncanoltrefyrhyl

 

Sut mae sgiliau digidol yn rhyddhau amser ac arian?

Bu i’r tîm Datblygu Busnes ac Economaidd gofleidio’r oes wybodaeth amser maith yn ôl. Mae’r data ymchwil yr ydym yn ei gasglu gan ffynonellau cenedlaethol a lleol yn hysbysu’r holl weithgareddau yr ydym yn ei wneud i wella lles economaidd Sir Ddinbych.

Y llynedd, bu i ni gwblhau’r arolwg busnes Sir Ddinbych am y drydedd flwyddyn yn olynol. Mae’r arolwg blynyddol hwn yn edrych ar iechyd economi a busnes Sir Ddinbych i ddod o hyd i sut mae perchnogion busnes yn teimlo ynghylch eu sefyllfa, eu dyfodol a beth allwn ni ei wneud yn well.

Yn Sir Ddinbych, gallwn weld y bwlch sgiliau digidol yn cau fel mae busnesau medrus yn arbed amser ac arian drwy sgiliau newydd.

Rhan bwysig o’r arolwg busnes yw canfod sut mae bywyd busnes yn newid a pha sgiliau mae busnesau eu hangen i fod un cam ymhellach na’r gystadleuaeth. Mae’r arolwg busnes wedi dangos bod 8 o bob 10 busnes yn gwerthfawrogi sgiliau yn hytrach nag agwedd wrth benodi staff newydd. A yw hyn oherwydd bod busnesau angen staff newydd gyda sgiliau digidol yn eu busnesau? Mae arolwg gan Fujitsu wedi dangos bod 77% o 1,400 o weithwyr yn y DU yn credu bod llwyddiant eu sefydliad yn y busnes yn dibynnu ar ddefnydd effeithiol o dechnoleg ddigidol. Er mae arolwg ar wahân yn dangos bod 49% o Fusnesau Bach a Chanolig yn y DU yn wynebu bwlch o ran sgiliau digidol.

Yn Sir Ddinbych, gallwn weld y bwlch sgiliau digidol yn cau fel mae busnesau medrus yn arbed amser ac arian drwy sgiliau newydd. Drwy edrych ar ffyrdd y mae busnesau yn marchnata eu hunain gallwn weld bod y busnesau lleiaf, sydd â’r lleiaf o amser ac arian i wario yn fwy tebygol o ddefnyddio Facebook i gyflwyno eu busnes i’r byd ar y we. Fel mae busnesau yn tyfu, mae rhagor o wybodaeth i’w rannu ac mae busnes angen gwefan; ac erbyn y mae busnes yn faint canolig, mae hysbysebu ar y we yn fwy poblogaidd na thrwy dafod lleferydd.

 

Ond mae dal gwaith i’w wneud.

Ni all y mwyafrif o fusnesau benodi staff sy’n llythrennog ddigidol. Os yw busnesau am gau’r bwlch sgiliau digidol, mae’n cymryd ychydig o waith i gael mantais fawr, mae’n edrych fel bod busnesau Sir Ddinbych yn barod am y sialens. Pan ofynnwyd pa sgiliau yr hoffai fusnesau ddysgu, dywedodd dros dri chwarter o fusnesau yr oedd eisiau hyfforddiant eu bod eisiau dysgu e-fasnach ac roedd dros hanner eisiau dysgu am gyfryngau cymdeithasol.

training needs welsh with text.jpg

GAEL GWYBOD MWY