Diweddariad Isadeiledd Band Eang

Mae’r gwaith o gyflwyno Cyflymu Cymru ledled gogledd Cymru yn mynd rhagddo’n dda, gan ganiatáu i fusnesau a thrigolion gael mynediad i fand eang ffibr cyflym. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos y gall tua 18,700 o eiddo ar draws Sir Ddinbych gael mynediad band eang cyflym iawn, ac mae 21.1% yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd, a gosodwyd targed o 20-25% erbyn diwedd y prosiect.

Disgwylir i 21 o’n trefi a phentrefi yn Sir Ddinbych elwa ar y gwaith o gyflwyno’r band eang cyflym iawn erbyn haf 2017. Dylai trigolion a busnesau sydd â diddordeb ymuno wirio gwefan Cyflymu Cymru i weld ydyw ar gael yn eu tref neu bentref.

 

Cyfnewidiadau a Chabinetau

Mae holl gyfnewidfeydd y sir bellach yn fyw, ac eithrio’r pedwar yma: Llandegla, Llanarmon DC, Nantglyn a Llanefydd. Mae disgwyl y bydd y pedair cyfnewidfa’n cael eu diweddaru ar ddiwedd y flwyddyn.

FODD BYNNAG, nid yw’r ffaith bod cyfnewidfa’n fyw o angenrheidrwydd yn golygu y bydd modd i chi gael band eang cyflym iawn eto, mae gwaith ar y cabinetau’n parhau, a bydd yn parhau yn 2016.

I wirio os gallwch gael mynediad band eang cyflym iawn, dilynwch y ddolen isod a defnyddiwch eich cod post i weld ydi’ch ardal chi’n fyw, neu pryd y bydd yn debygol o fod yn fyw.

Cyflymu Cymru – Pryd / Ble

Beth yw manteision Band Eang Cyflym Iawn ar gyfer busnesau a thrigolion?

  1. Manteision i fusnesau – Yn galluogi i fusnesau weithio’n gyflymach, yn fwy effeithlon, gallu gwneud mwy gyda llai, lleihau costau, ehangu busnes, yn darparu gwasanaeth gwell i gwsmeriaid, mwy o gyfleoedd marchnata a chysylltiadau rhwydweithio gwell.
  1. Manteision i drigolion – Yn galluogi teuluoedd cyfan i gysylltu ar yr un pryd ac yn gallu ffrydio ffilmiau a rhaglenni teledu, llwytho cerddoriaeth a gemau i lawr, astudio ar-lein, gwell cysylltedd er mwyn gweithio gartref, siopa ar-lein a defnyddio rhwydweithio cymdeithasol i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol.

Mae Cyngor a Chymorth am ddim i fusnesau ar gael gan Busnes Cymru.

Cyflymu Cymru Bydd Cyflymu Cymru yn dweud wrthych pryd a ble sydd wedi cysylltu, a’r cyflymder posibl sydd ar gael ar gyfer eich busnes.

Dilynwch ni ar y blog hwn ac ar twitter i gael gwybodaeth, cymorth a digwyddiadau.

Pam ddylai eich busnes ddefnyddio Band Eang Cyflym iawn?

Byddwch wedi gweld y sticeri a’r blychau cysylltu newydd yn mynd i fyny ar hyd a  lled y sir, wedi clywed yr enw Cyflymu Cymru, wedi ymweld â’r wefan neu efallai hyd yn oed wedi clicio i gael mwy o wybodaeth.

Ond sut mae’n helpu i wella eich busnes a’ch helpu i dyfu?

Rydym wedi gweithio gyda nifer o fusnesau lleol o bob rhan o’r sir ac o nifer o wahanol sectorau i arddangos enghreifftiau ymarferol o’r hyn y gall technoleg a band eang cyflym iawn ei wneud i’ch busnes.

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn rhyddhau cyfres o glipiau fideo, pob un ohonynt yn adrodd eu stori eu hunain am yr hyn y mae’r cynnydd hwn i gyflymder y cysylltiad wedi’i wneud iddynt a sut y maent yn defnyddio technoleg i hyrwyddo a rhedeg eu busnesau.

Drwy ddefnyddio opteg ffibr, bydd eich data yn teithio’n gynt nag ar y pibellau copr arferol ac yn cyrraedd ei gyrchfan yn gynt ac yn fwy effeithlon.

Bydd y math hwn o fand eang yn caniatáu i chi lawrlwytho a lanlwytho ffeiliau a delweddau mawr ac yn galluogi i chi gyfathrebu’n gynt gyda chwsmeriaid, cyflenwyr a gweithwyr. Gall wneud eich tasgau dyddiol o logio a chofnodi data yn llawer mwy effeithlon a chost effeithiol.

Nid dim ond ar gyfer chwaraewyr gemau a’u cysylltiadau ar-lein y mae hwn. Mae’n ffordd o weithio a fydd yn rhoi rhyddid i chi weithio ble bynnag, pryd bynnag.

O gyfrifiadura ‘cloud’ a fideo-gynadledda, i gyfathrebu marchnata a rheoli stoc, mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd. Bydd defnyddio’r mathau hyn o dechnolegau ar-lein yn eich galluogi i redeg eich busnes yn fwy effeithlon, yn arbed arian i chi ac yn cynyddu eich elw.

Mae Cyngor a Chymorth am ddim i fusnesau ar gael gan Busnes Cymru.

Bydd Cyflymu Cymru yn dweud wrthych pryd a ble sydd wedi cysylltu, a’r cyflymder posibl sydd ar gael ar gyfer eich busnes.

Dilynwch ni ar y blog hwn ac ar twitter i gael gwybodaeth, cymorth a digwyddiadau.