Diweddariad Isadeiledd Band Eang

Mae’r gwaith o gyflwyno Cyflymu Cymru ledled gogledd Cymru yn mynd rhagddo’n dda, gan ganiatáu i fusnesau a thrigolion gael mynediad i fand eang ffibr cyflym. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos y gall tua 18,700 o eiddo ar draws Sir Ddinbych gael mynediad band eang cyflym iawn, ac mae 21.1% yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd, a gosodwyd targed o 20-25% erbyn diwedd y prosiect.

Disgwylir i 21 o’n trefi a phentrefi yn Sir Ddinbych elwa ar y gwaith o gyflwyno’r band eang cyflym iawn erbyn haf 2017. Dylai trigolion a busnesau sydd â diddordeb ymuno wirio gwefan Cyflymu Cymru i weld ydyw ar gael yn eu tref neu bentref.

 

Cyfnewidiadau a Chabinetau

Mae holl gyfnewidfeydd y sir bellach yn fyw, ac eithrio’r pedwar yma: Llandegla, Llanarmon DC, Nantglyn a Llanefydd. Mae disgwyl y bydd y pedair cyfnewidfa’n cael eu diweddaru ar ddiwedd y flwyddyn.

FODD BYNNAG, nid yw’r ffaith bod cyfnewidfa’n fyw o angenrheidrwydd yn golygu y bydd modd i chi gael band eang cyflym iawn eto, mae gwaith ar y cabinetau’n parhau, a bydd yn parhau yn 2016.

I wirio os gallwch gael mynediad band eang cyflym iawn, dilynwch y ddolen isod a defnyddiwch eich cod post i weld ydi’ch ardal chi’n fyw, neu pryd y bydd yn debygol o fod yn fyw.

Cyflymu Cymru – Pryd / Ble

Beth yw manteision Band Eang Cyflym Iawn ar gyfer busnesau a thrigolion?

  1. Manteision i fusnesau – Yn galluogi i fusnesau weithio’n gyflymach, yn fwy effeithlon, gallu gwneud mwy gyda llai, lleihau costau, ehangu busnes, yn darparu gwasanaeth gwell i gwsmeriaid, mwy o gyfleoedd marchnata a chysylltiadau rhwydweithio gwell.
  1. Manteision i drigolion – Yn galluogi teuluoedd cyfan i gysylltu ar yr un pryd ac yn gallu ffrydio ffilmiau a rhaglenni teledu, llwytho cerddoriaeth a gemau i lawr, astudio ar-lein, gwell cysylltedd er mwyn gweithio gartref, siopa ar-lein a defnyddio rhwydweithio cymdeithasol i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol.

Mae Cyngor a Chymorth am ddim i fusnesau ar gael gan Busnes Cymru.

Cyflymu Cymru Bydd Cyflymu Cymru yn dweud wrthych pryd a ble sydd wedi cysylltu, a’r cyflymder posibl sydd ar gael ar gyfer eich busnes.

Dilynwch ni ar y blog hwn ac ar twitter i gael gwybodaeth, cymorth a digwyddiadau.

Leave a Reply