Cwmni coffi â chynlluniau i ddyblu maint eu busnes

O&E Coffee-3

Mae cwmni rhostio coffi yn gobeithio dyblu maint y busnes.

Owen & Edwards sy’n seiliedig yn Ninbych fydd un o’r atyniadau mewn digwyddiad i hyrwyddo’r diwydiant bwyd a diod yn Sir Ddinbych.

Model rôl arall yn y digwyddiad rhwydweithio Blas ar Gynnyrch Lleol ym Mhafiliwn Rhyngwladol Llangollen ddydd Mercher 9 Mawrth fydd Patchwork Pate o Ruthun sydd ar fin lansio’r unig parfait cyw iâr heb gynnyrch llaeth yn y DU.

Nod y digwyddiad sy’n cael ei drefnu gan Gyngor Sir Ddinbych yw rhoi cyfle i bobl sy’n ymwneud â’r diwydiannau lletygarwch a thwristiaeth gymysgu gyda rhai o gynhyrchwyr lleol gorau’r sir.

Mae’n cael ei gynnal fel rhan o Fis Busnes Sir Ddinbych sy’n dechrau ar 2 Mawrth a gall pobl sydd eisiau mynychu wneud hynny drwy wefan Sirddinbych.gov.uk/mawrthbusnes

Lansiodd Richard a Rhian Cattell gwmni Owen & Edwards flwyddyn yn ôl ac ers hynny maent wedi adeiladu sylfaen gwsmeriaid gadarn mewn caffis a bwytai ar draws ardal Bryniau Clwyd.

Ar ôl buddsoddi tua £20,000 mewn offer rhostio coffi modern maent yn awr yn anelu at greu hyd yn oed mwy o lwyddiant drwy ddyblu maint eu busnes gydag ystod ehangach o gynnyrch a nifer llawer mwy o fannau gwerthu.

Dywed Rhian:  “Rydym ein dau wrth ein bodd gyda choffi a gwnaethom benderfynu dechrau’r busnes fel rhywbeth y gallem ei wneud a’i fwynhau gyda’n gilydd.

“Rydym wedi datblygu Owen & Edwards gyda busnes rhostio coffi sy’n berchen i deulu fy ngŵr yn Nyfnaint ac maent wedi rhoi llawer o help gydag ef ni.

“Gwnaethom greu ein cyfuniad ein hun o’r enw Espresso No. 1 a dechrau dosbarthu’r coffi o amgylch ardal Dinbych.

“Yn raddol gwnaethom ddatblygu ein hystod i gynnwys cymysgeddau o’r enw Famau, ar ôl y mynydd, a Hiraethog ar ôl y rhostir uwchben Dinbych, ynghyd â choffi heb gaffein hefyd.

“Rydym yn gwneud yn dda gyda’n cwsmeriaid lleol, ond rydym wedi penderfynu gwneud buddsoddiad mawr mewn peiriant rhostio, sydd bellach wedi ei osod yn ein canolfan ar Stad Ddiwydiannol Dinbych.

“Mae hyn yn awr yn rhoi’r gallu i ni ehangu i ardaloedd eraill fel Llangollen a Wrecsam ac i ddyblu nifer y lleoedd lle mae ein cynnyrch ar werth.  Byddwn hefyd yn edrych ar ehangu ein hamrywiaeth o gyfuniadau.”

Ychwanegodd Rhian: “Mae gan y ddau ohonom swyddi rhan amser arall – finnau gyda chymdeithas dai a Richard fel rheolwr prosiect – ac yn rhedeg y busnes coffi rhyngom ni yn ystod yr wythnos.  Ond rydym yn awr yn cyrraedd y cam lle gall gefnogi mwy o’n hamser, sy’n newyddion gwych”.

 

“Rydym yn edrych ymlaen at y digwyddiad rhwydweithio yn Llangollen lle rydym yn gobeithio cael rhywfaint o gyfleoedd busnes newydd a chwrdd â chwsmeriaid newydd.”

Hefyd yn awyddus i gwrdd â phobl newydd i wneud busnes gyda nhw yn y digwyddiad ar 9 Mawrth mae Rufus Carter o Patchwork Paté.

Meddai Rufus: “Mae’r parfait cyw iâr heb gynnyrch llaeth wedi’i gynllunio i apelio at y farchnad bwydydd arbennig – heb wenith, siwgr a llaeth.

“Mae’r parfait yn draddodiadol yn bate llyfn wedi’i wneud gyda 60 y cant o fenyn. Ond byddwn yn defnyddio peiriant a ddatblygwyd ar gyfer y diwydiant paent i chwistrellu olew llysiau i mewn i’r rysáit.

“Gwnaethom ddechrau datblygu’r cynnyrch newydd ym mis Ionawr ac mae i fod i gael ei lansio ym mis Ebrill.

“O’n safbwynt ni mae cwrdd cwsmeriaid newydd posibl ar y diwrnod rhwydweithio yn Llangollen yn gyfle gwych ac rydym yn edrych ymlaen at fod yno.”

Busnes arall sy’n seiliedig yn Sir Ddinbych sy’n edrych ymlaen at y digwyddiad yw’r cyn rhaglennydd meddalwedd cyfrifiadurol Alyn Ashworth, sylfaenydd Bragdy Dinbych.

Dywedodd: “Rwyf yn cynhyrchu amrywiaeth o gwrw gan gynnwys chwerw golau a hopys o’r enw Siôn y Bodiau, cwrw brown o’r enw Ffoledd yr Iarll, Twr y Corrach, sydd yn rhuddem ysgafn, cwrw cryf iawn a lager.

“Rwyf hefyd yn gwneud cwrw achlysurol fel Cwrw Nadolig a Chwrw Eirin, sy’n defnyddio ac yn dathlu math unigryw o eirin y mae ardal Dinbych wedi bod yn enwog amdano ers tro.

Ychwanegodd Alyn: “Rwyf fel arfer yn dangos fy nghynnyrch mewn digwyddiadau fel gwyliau cwrw a marchnadoedd bwyd lleol, felly rwy’n edrych ymlaen at y cyfle i rwydweithio yn Llangollen gan fy mod yn gwmni bach gyda syniadau mawr.”

Ymhlith y siaradwyr gwadd yn y digwyddiad bydd y ffermwr mynydd oddi ar y teledu Gareth Wyn Jones fydd yn cyhoeddi galwad ar gyfer gwell rhwydweithio rhwng cyflenwyr a chynhyrchwyr bwyd.

Dywedodd Carolyn Brindle, swyddog arweiniol cyngor Sir Ddinbych ar gyfer Cymorth i Fusnesau a Thwf Lleol, trwy gofleidio cynnyrch lleol, gallai tai bwyta wneud eu busnesau yn unigryw.

“Os yw lle yn awyddus i gael ei ddewis fel cyrchfan, mae’n rhaid iddo gael cynnig unigryw a gwahanol,” meddai.

“Mae popeth o flodau bwytadwy, i fara, cwrw, cig, hufen iâ, seidr, caws, bariau bwydydd cyflawn a llawer, llawer mwy yn cael eu gwneud yn Sir Ddinbych.

Dywedodd Carolyn fod mis Mawrth Busnes wedi’i gynllunio i helpu busnesau i helpu eu hunain.

“Mae’n cynnwys cymysgedd o siaradwyr, gweithdai, cyngor wyneb yn wyneb a rhwydweithio sy’n cwmpasu testunau fel Adnoddau Dynol a chyflogaeth a chyfryngau cymdeithasol yn ystod y mis,” meddai.

“Un ffocws arbennig yw ar hyrwyddo ein cynnig bwyd a diod.

“Mae gennym nifer o gynhyrchwyr rhagorol yn y sir a byddem yn hoffi gweld mwy o lety gwely a brecwast, adwerthu a gwestai yn defnyddio’r cynnyrch hwn pan fyddant yn adnewyddu eu bwydlenni, er enghraifft.

Bydd Blas am Gynnyrch Lleol yn dechrau am 10.30am ac yn gorffen am 1.30pm, ym Mhafiliwn Rhyngwladol Llangollen, ddydd Mercher 9 Mawrth. Gall pobl sydd eisiau mynychu archebu eu lle yn Sirddinbych.gov.uk/mawrthbusnes neu ffonio Janet Turner ar 01824 706896. Mae llefydd yn rhad ac am ddim ond mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig.

Arbenigwyr cerameg byd-enwog ar daith i Tsieina drwy Sir Ddinbych

Craig Bragdy FAIRMONT.jpg

Mae cyfarwyddwr arbenigwyr murluniau cerameg mwyaf blaenllaw’r byd wedi canmol Sir Ddinbych fel “lle gwych i wneud busnes” ar ôl sicrhau eu contract mawr cyntaf yn Tsieina.

Mae Nick Powell, o Craig Bragdy Design a leolir yn Ninbych, yn cefnogi Mis Busnes Sir Ddinbych ym mis Mawrth sy’n ceisio tynnu sylw at yr hyn sydd gan y sir i’w gynnig i gwmnïau a helpu i ddenu buddsoddiad o’r tu allan.

Dywedodd sut y sicrhaodd y cwmni ei gontract sylweddol cyntaf ar dir mawr Tsieina a fydd yn cynnwys creu ffynnon ddŵr gywrain o fewn cymuned breswyl gaeedig pum seren ger Beijing.

Mae’r dyn busnes 60 mlwydd oed, sy’n rhedeg y cwmni gyda’i frawd Shon a’i fam Jean, yn annog busnesau i roi eu cefnogaeth i’r fenter Mawrth Busnes – digwyddiad mis o hyd gan Gyngor Sir Ddinbych sy’n cael ei lansio ar 2 Mawrth.

Mae Craig Bragdy bellach yn mynd â’i sgiliau unigryw a’i grefftwaith o ansawdd uchel i wledydd fel Malaysia, India, Texas, Florida ac Efrog Newydd. Yn ddiweddar maent wedi cyflogi dau werthwr newydd i oruchwylio’r nifer o ymholiadau rhyngwladol y mae’n eu derbyn.

“Rydym yn teithio llawer, ond mae technoleg yn wych ac mae gennym gysylltiad band eang da iawn i hyrwyddo ein cwmni drwy ein gwefan,” meddai Nick, sydd wedi byw yn Ninbych ers ei blentyndod cynnar.

“Mae’n gymharol syml i gysylltu â phenseiri a dylunwyr tirwedd o’r radd flaenaf ar draws y byd oherwydd y rhyngrwyd. Nid oes rhaid i ni fod wedi ein lleoli yn Llundain neu Efrog Newydd – Sir Ddinbych yw’r lle delfrydol i ni yn enwedig gan fod maes awyr Manceinion mor agos atom.

“Rydym newydd orffen gwaith mawr ym Malaysia yn adeiladu pyllau nofio mawr ar gyfer cleientiaid preifat ac un arall yn Singapore. Rydym wir yn cyflymu’r ymdrech rydym yn ei wneud.”

Mae gwaith trawiadol y cwmni, sydd wedi denu cleientiaid cyfoethog o bob cwr o’r byd, yn hynod o amrywiol ac yn amrywio o byllau nofio a murluniau wal i ffynhonnau dŵr a sbaon.

Rhoddodd Nick anogaeth i gwmnïau fanteisio ar yr adnoddau a’r seminarau sydd ar gael yn rhad ac am ddim yn ystod digwyddiadau Mawrth Busnes Sir Ddinbych.

“Mae cefnogaeth ar gael mewn gwahanol ffyrdd ac mae pawb yn rhagweithiol iawn, yn enwedig ar gyfer y diwydiannau gweithgynhyrchu a thechnoleg.”

“Os yw cwmnïau newydd yn dod i’r ardal hon, yna bydd y cyngor a Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth a chefnogaeth iddynt heb unrhyw gwestiynau,” meddai.

Dywedodd Carolyn Brindle, swyddog arweiniol Cymorth Busnes a Thwf Lleol y cyngor, fod Mawrth Busnes wedi’i gynllunio i helpu busnesau i helpu eu hunain. Mae’n cynnwys cymysgedd o siaradwyr, gweithdai, cyngor wyneb yn wyneb a rhwydweithio sy’n cwmpasu testunau fel Adnoddau Dynol a chyflogaeth a chyfryngau cymdeithasol yn ystod y mis.

“Yn yr ystyr ehangach, mae’r sesiynau wedi eu llunio ar sail canlyniadau ein harolwg busnes blynyddol,” meddai.

“Un o’r cwestiynau a ofynnom ni oedd pa hyfforddiant neu gymorth yr oedd cwmnïau lleol ei angen ac mae digwyddiadau mis Mawrth wedi’u cynllunio i fynd i’r afael â’r anghenion hyn.

Dywedodd Mike Horrocks, Rheolwr Datblygu Economaidd a Busnes yng Nghyngor Sir Ddinbych, bod yna 16 o brosiectau blaenoriaeth uchel ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar ddatblygu’r economi yn Sir Ddinbych dros y pump i ddeng mlynedd nesaf. Mae chwe blaenoriaeth allweddol ar gyfer gweithredu, a lofnodwyd gan sefydliadau busnes ::

  • adeiladu’r isadeiledd cywir ar gyfer twf busnesau
  • cefnogi a chysylltu â’r gymuned fusnes
  • manteisio ar gyfleoedd ar gyfer twf drwy gryfhau sectorau fel gweithgynhyrchu uwch, cynhyrchu bwyd a thechnolegau ynni a’r amgylchedd
  • datblygu gweithlu medrus o ansawdd uchel
  • creu trefi a chymunedau bywiog i ddenu busnesau newydd
  • hyrwyddo Sir Ddinbych fel lle gwych i wneud busnes

“Y blaenoriaethau allweddol hyn yw’r blociau adeiladu i greu economi iach a chytbwys,” meddai Mike Horrocks. “Un lle y gwelwn dwf busnesau yn arwain at nifer cynyddol o swyddi sy’n talu’n dda a lle bydd nifer cyffredinol y bobl mewn gwaith yn cynyddu.

“Mae’n strategaeth tymor hir a fydd o fudd i genedlaethau’r dyfodol, ond mae gwelliannau ymarferol mewn nifer o feysydd yn barod, yn enwedig o ran yr isadeiledd digidol, lle rydym wedi gweld bron i 4,500 o safleoedd yn cael eu cysylltu â band eang cyflym iawn yn ystod yr wyth mis diwethaf.

“Rydym yn gweithio gyda busnesau sy’n dod i mewn, yn sefydlu ac yn dod â swyddi newydd gyda nhw, a helpu pobl leol i gael mynediad at y swyddi hynny er mwyn gwella incwm eu haelwydydd.”

Ychwanegodd Mike Horrocks fod y cyngor a’i bartneriaid hefyd yn cymryd camau syml i ddod â chyflogwyr i mewn i ysgolion i siarad â disgyblion, eu herio gyda chyfweliadau ffug a siarad â nhw am y sgiliau y bydd cyflogwyr yn chwilio amdanynt yn y dyfodol.

Cofrestru ar gyfer: Mis Mawrth Menter

Gwell Busnes i Bawb

Gwrandewch ar sut y mae swyddogion bwyd o’r tîm Gwarchod y Cyhoedd wedi helpu busnesau yn Sir Ddinbych i arbed amser, arian a thyfu eu gweithrediadau.

Ewch i’n tudalen gwe Gwell Busnes i Bawb yma i gael gwybod mwy am sut y gall y gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd helpu eich busnes i ffynnu a sut i gysylltu â ni.

Bydd y tîm Gwarchod y Cyhoedd yn y digwyddiadau Blas Lleol ac Agored i Fusnes yn ystod mis Mawrth 2016, i archebu eich lle a chael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Mawrth Busnes.

Mis Mawrth Busnes

March4Biz

Mae Mis Mawrth Busnes Sir Ddinbych yn rhedeg o 2 Mawrth i 22 Mawrth 2016 gyda sawl digwyddiad ar gael ar gyfer busnesau newydd a rhai presennol.  Mae’r digwyddiadau hyn mewn ymateb uniongyrchol i’r materion ac anghenion a godwyd gan fusnesau yn yr arolwg Busnes 2015.

Bydd y digwyddiadau yn ymdrin â phynciau gan gynnwys Cyllid ac Ariannu, Recriwtio, Cyfryngau Cymdeithasol, Cysylltiadau Cyhoeddus a chyngor a chefnogaeth 1-2-1.

Bydd ein digwyddiad ‘Blas Lleol’ yn Llangollen yn arddangos ystod eang o gynhyrchwyr bwyd a diod a phrynwyr, siaradwyr allweddol fel Gareth Wyn Jones sydd ar y teledu a chyngor a chefnogaeth ymarferol gan Ymweld â Chymru a Diogelu’r Cyhoedd Sir Ddinbych.

Mae digwyddiadau eraill yn cynnwys Brecwast Busnes sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, Cinio Rhwydweithio Cyllid ac Ariannu a Chyfryngau Cymdeithasol i Ddechreuwyr.

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o’r digwyddiadau hyn, ewch i:
www.sirddinbych.gov.uk/mawrthbusnes

Cliciwch am Rhaglen lawn o Ddigwyddiadau

March-Flyer-ncm-w