Arbenigwyr cerameg byd-enwog ar daith i Tsieina drwy Sir Ddinbych

Craig Bragdy FAIRMONT.jpg

Mae cyfarwyddwr arbenigwyr murluniau cerameg mwyaf blaenllaw’r byd wedi canmol Sir Ddinbych fel “lle gwych i wneud busnes” ar ôl sicrhau eu contract mawr cyntaf yn Tsieina.

Mae Nick Powell, o Craig Bragdy Design a leolir yn Ninbych, yn cefnogi Mis Busnes Sir Ddinbych ym mis Mawrth sy’n ceisio tynnu sylw at yr hyn sydd gan y sir i’w gynnig i gwmnïau a helpu i ddenu buddsoddiad o’r tu allan.

Dywedodd sut y sicrhaodd y cwmni ei gontract sylweddol cyntaf ar dir mawr Tsieina a fydd yn cynnwys creu ffynnon ddŵr gywrain o fewn cymuned breswyl gaeedig pum seren ger Beijing.

Mae’r dyn busnes 60 mlwydd oed, sy’n rhedeg y cwmni gyda’i frawd Shon a’i fam Jean, yn annog busnesau i roi eu cefnogaeth i’r fenter Mawrth Busnes – digwyddiad mis o hyd gan Gyngor Sir Ddinbych sy’n cael ei lansio ar 2 Mawrth.

Mae Craig Bragdy bellach yn mynd â’i sgiliau unigryw a’i grefftwaith o ansawdd uchel i wledydd fel Malaysia, India, Texas, Florida ac Efrog Newydd. Yn ddiweddar maent wedi cyflogi dau werthwr newydd i oruchwylio’r nifer o ymholiadau rhyngwladol y mae’n eu derbyn.

“Rydym yn teithio llawer, ond mae technoleg yn wych ac mae gennym gysylltiad band eang da iawn i hyrwyddo ein cwmni drwy ein gwefan,” meddai Nick, sydd wedi byw yn Ninbych ers ei blentyndod cynnar.

“Mae’n gymharol syml i gysylltu â phenseiri a dylunwyr tirwedd o’r radd flaenaf ar draws y byd oherwydd y rhyngrwyd. Nid oes rhaid i ni fod wedi ein lleoli yn Llundain neu Efrog Newydd – Sir Ddinbych yw’r lle delfrydol i ni yn enwedig gan fod maes awyr Manceinion mor agos atom.

“Rydym newydd orffen gwaith mawr ym Malaysia yn adeiladu pyllau nofio mawr ar gyfer cleientiaid preifat ac un arall yn Singapore. Rydym wir yn cyflymu’r ymdrech rydym yn ei wneud.”

Mae gwaith trawiadol y cwmni, sydd wedi denu cleientiaid cyfoethog o bob cwr o’r byd, yn hynod o amrywiol ac yn amrywio o byllau nofio a murluniau wal i ffynhonnau dŵr a sbaon.

Rhoddodd Nick anogaeth i gwmnïau fanteisio ar yr adnoddau a’r seminarau sydd ar gael yn rhad ac am ddim yn ystod digwyddiadau Mawrth Busnes Sir Ddinbych.

“Mae cefnogaeth ar gael mewn gwahanol ffyrdd ac mae pawb yn rhagweithiol iawn, yn enwedig ar gyfer y diwydiannau gweithgynhyrchu a thechnoleg.”

“Os yw cwmnïau newydd yn dod i’r ardal hon, yna bydd y cyngor a Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth a chefnogaeth iddynt heb unrhyw gwestiynau,” meddai.

Dywedodd Carolyn Brindle, swyddog arweiniol Cymorth Busnes a Thwf Lleol y cyngor, fod Mawrth Busnes wedi’i gynllunio i helpu busnesau i helpu eu hunain. Mae’n cynnwys cymysgedd o siaradwyr, gweithdai, cyngor wyneb yn wyneb a rhwydweithio sy’n cwmpasu testunau fel Adnoddau Dynol a chyflogaeth a chyfryngau cymdeithasol yn ystod y mis.

“Yn yr ystyr ehangach, mae’r sesiynau wedi eu llunio ar sail canlyniadau ein harolwg busnes blynyddol,” meddai.

“Un o’r cwestiynau a ofynnom ni oedd pa hyfforddiant neu gymorth yr oedd cwmnïau lleol ei angen ac mae digwyddiadau mis Mawrth wedi’u cynllunio i fynd i’r afael â’r anghenion hyn.

Dywedodd Mike Horrocks, Rheolwr Datblygu Economaidd a Busnes yng Nghyngor Sir Ddinbych, bod yna 16 o brosiectau blaenoriaeth uchel ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar ddatblygu’r economi yn Sir Ddinbych dros y pump i ddeng mlynedd nesaf. Mae chwe blaenoriaeth allweddol ar gyfer gweithredu, a lofnodwyd gan sefydliadau busnes ::

  • adeiladu’r isadeiledd cywir ar gyfer twf busnesau
  • cefnogi a chysylltu â’r gymuned fusnes
  • manteisio ar gyfleoedd ar gyfer twf drwy gryfhau sectorau fel gweithgynhyrchu uwch, cynhyrchu bwyd a thechnolegau ynni a’r amgylchedd
  • datblygu gweithlu medrus o ansawdd uchel
  • creu trefi a chymunedau bywiog i ddenu busnesau newydd
  • hyrwyddo Sir Ddinbych fel lle gwych i wneud busnes

“Y blaenoriaethau allweddol hyn yw’r blociau adeiladu i greu economi iach a chytbwys,” meddai Mike Horrocks. “Un lle y gwelwn dwf busnesau yn arwain at nifer cynyddol o swyddi sy’n talu’n dda a lle bydd nifer cyffredinol y bobl mewn gwaith yn cynyddu.

“Mae’n strategaeth tymor hir a fydd o fudd i genedlaethau’r dyfodol, ond mae gwelliannau ymarferol mewn nifer o feysydd yn barod, yn enwedig o ran yr isadeiledd digidol, lle rydym wedi gweld bron i 4,500 o safleoedd yn cael eu cysylltu â band eang cyflym iawn yn ystod yr wyth mis diwethaf.

“Rydym yn gweithio gyda busnesau sy’n dod i mewn, yn sefydlu ac yn dod â swyddi newydd gyda nhw, a helpu pobl leol i gael mynediad at y swyddi hynny er mwyn gwella incwm eu haelwydydd.”

Ychwanegodd Mike Horrocks fod y cyngor a’i bartneriaid hefyd yn cymryd camau syml i ddod â chyflogwyr i mewn i ysgolion i siarad â disgyblion, eu herio gyda chyfweliadau ffug a siarad â nhw am y sgiliau y bydd cyflogwyr yn chwilio amdanynt yn y dyfodol.

Cofrestru ar gyfer: Mis Mawrth Menter

Leave a Reply