Cwmni coffi â chynlluniau i ddyblu maint eu busnes

O&E Coffee-3

Mae cwmni rhostio coffi yn gobeithio dyblu maint y busnes.

Owen & Edwards sy’n seiliedig yn Ninbych fydd un o’r atyniadau mewn digwyddiad i hyrwyddo’r diwydiant bwyd a diod yn Sir Ddinbych.

Model rôl arall yn y digwyddiad rhwydweithio Blas ar Gynnyrch Lleol ym Mhafiliwn Rhyngwladol Llangollen ddydd Mercher 9 Mawrth fydd Patchwork Pate o Ruthun sydd ar fin lansio’r unig parfait cyw iâr heb gynnyrch llaeth yn y DU.

Nod y digwyddiad sy’n cael ei drefnu gan Gyngor Sir Ddinbych yw rhoi cyfle i bobl sy’n ymwneud â’r diwydiannau lletygarwch a thwristiaeth gymysgu gyda rhai o gynhyrchwyr lleol gorau’r sir.

Mae’n cael ei gynnal fel rhan o Fis Busnes Sir Ddinbych sy’n dechrau ar 2 Mawrth a gall pobl sydd eisiau mynychu wneud hynny drwy wefan Sirddinbych.gov.uk/mawrthbusnes

Lansiodd Richard a Rhian Cattell gwmni Owen & Edwards flwyddyn yn ôl ac ers hynny maent wedi adeiladu sylfaen gwsmeriaid gadarn mewn caffis a bwytai ar draws ardal Bryniau Clwyd.

Ar ôl buddsoddi tua £20,000 mewn offer rhostio coffi modern maent yn awr yn anelu at greu hyd yn oed mwy o lwyddiant drwy ddyblu maint eu busnes gydag ystod ehangach o gynnyrch a nifer llawer mwy o fannau gwerthu.

Dywed Rhian:  “Rydym ein dau wrth ein bodd gyda choffi a gwnaethom benderfynu dechrau’r busnes fel rhywbeth y gallem ei wneud a’i fwynhau gyda’n gilydd.

“Rydym wedi datblygu Owen & Edwards gyda busnes rhostio coffi sy’n berchen i deulu fy ngŵr yn Nyfnaint ac maent wedi rhoi llawer o help gydag ef ni.

“Gwnaethom greu ein cyfuniad ein hun o’r enw Espresso No. 1 a dechrau dosbarthu’r coffi o amgylch ardal Dinbych.

“Yn raddol gwnaethom ddatblygu ein hystod i gynnwys cymysgeddau o’r enw Famau, ar ôl y mynydd, a Hiraethog ar ôl y rhostir uwchben Dinbych, ynghyd â choffi heb gaffein hefyd.

“Rydym yn gwneud yn dda gyda’n cwsmeriaid lleol, ond rydym wedi penderfynu gwneud buddsoddiad mawr mewn peiriant rhostio, sydd bellach wedi ei osod yn ein canolfan ar Stad Ddiwydiannol Dinbych.

“Mae hyn yn awr yn rhoi’r gallu i ni ehangu i ardaloedd eraill fel Llangollen a Wrecsam ac i ddyblu nifer y lleoedd lle mae ein cynnyrch ar werth.  Byddwn hefyd yn edrych ar ehangu ein hamrywiaeth o gyfuniadau.”

Ychwanegodd Rhian: “Mae gan y ddau ohonom swyddi rhan amser arall – finnau gyda chymdeithas dai a Richard fel rheolwr prosiect – ac yn rhedeg y busnes coffi rhyngom ni yn ystod yr wythnos.  Ond rydym yn awr yn cyrraedd y cam lle gall gefnogi mwy o’n hamser, sy’n newyddion gwych”.

 

“Rydym yn edrych ymlaen at y digwyddiad rhwydweithio yn Llangollen lle rydym yn gobeithio cael rhywfaint o gyfleoedd busnes newydd a chwrdd â chwsmeriaid newydd.”

Hefyd yn awyddus i gwrdd â phobl newydd i wneud busnes gyda nhw yn y digwyddiad ar 9 Mawrth mae Rufus Carter o Patchwork Paté.

Meddai Rufus: “Mae’r parfait cyw iâr heb gynnyrch llaeth wedi’i gynllunio i apelio at y farchnad bwydydd arbennig – heb wenith, siwgr a llaeth.

“Mae’r parfait yn draddodiadol yn bate llyfn wedi’i wneud gyda 60 y cant o fenyn. Ond byddwn yn defnyddio peiriant a ddatblygwyd ar gyfer y diwydiant paent i chwistrellu olew llysiau i mewn i’r rysáit.

“Gwnaethom ddechrau datblygu’r cynnyrch newydd ym mis Ionawr ac mae i fod i gael ei lansio ym mis Ebrill.

“O’n safbwynt ni mae cwrdd cwsmeriaid newydd posibl ar y diwrnod rhwydweithio yn Llangollen yn gyfle gwych ac rydym yn edrych ymlaen at fod yno.”

Busnes arall sy’n seiliedig yn Sir Ddinbych sy’n edrych ymlaen at y digwyddiad yw’r cyn rhaglennydd meddalwedd cyfrifiadurol Alyn Ashworth, sylfaenydd Bragdy Dinbych.

Dywedodd: “Rwyf yn cynhyrchu amrywiaeth o gwrw gan gynnwys chwerw golau a hopys o’r enw Siôn y Bodiau, cwrw brown o’r enw Ffoledd yr Iarll, Twr y Corrach, sydd yn rhuddem ysgafn, cwrw cryf iawn a lager.

“Rwyf hefyd yn gwneud cwrw achlysurol fel Cwrw Nadolig a Chwrw Eirin, sy’n defnyddio ac yn dathlu math unigryw o eirin y mae ardal Dinbych wedi bod yn enwog amdano ers tro.

Ychwanegodd Alyn: “Rwyf fel arfer yn dangos fy nghynnyrch mewn digwyddiadau fel gwyliau cwrw a marchnadoedd bwyd lleol, felly rwy’n edrych ymlaen at y cyfle i rwydweithio yn Llangollen gan fy mod yn gwmni bach gyda syniadau mawr.”

Ymhlith y siaradwyr gwadd yn y digwyddiad bydd y ffermwr mynydd oddi ar y teledu Gareth Wyn Jones fydd yn cyhoeddi galwad ar gyfer gwell rhwydweithio rhwng cyflenwyr a chynhyrchwyr bwyd.

Dywedodd Carolyn Brindle, swyddog arweiniol cyngor Sir Ddinbych ar gyfer Cymorth i Fusnesau a Thwf Lleol, trwy gofleidio cynnyrch lleol, gallai tai bwyta wneud eu busnesau yn unigryw.

“Os yw lle yn awyddus i gael ei ddewis fel cyrchfan, mae’n rhaid iddo gael cynnig unigryw a gwahanol,” meddai.

“Mae popeth o flodau bwytadwy, i fara, cwrw, cig, hufen iâ, seidr, caws, bariau bwydydd cyflawn a llawer, llawer mwy yn cael eu gwneud yn Sir Ddinbych.

Dywedodd Carolyn fod mis Mawrth Busnes wedi’i gynllunio i helpu busnesau i helpu eu hunain.

“Mae’n cynnwys cymysgedd o siaradwyr, gweithdai, cyngor wyneb yn wyneb a rhwydweithio sy’n cwmpasu testunau fel Adnoddau Dynol a chyflogaeth a chyfryngau cymdeithasol yn ystod y mis,” meddai.

“Un ffocws arbennig yw ar hyrwyddo ein cynnig bwyd a diod.

“Mae gennym nifer o gynhyrchwyr rhagorol yn y sir a byddem yn hoffi gweld mwy o lety gwely a brecwast, adwerthu a gwestai yn defnyddio’r cynnyrch hwn pan fyddant yn adnewyddu eu bwydlenni, er enghraifft.

Bydd Blas am Gynnyrch Lleol yn dechrau am 10.30am ac yn gorffen am 1.30pm, ym Mhafiliwn Rhyngwladol Llangollen, ddydd Mercher 9 Mawrth. Gall pobl sydd eisiau mynychu archebu eu lle yn Sirddinbych.gov.uk/mawrthbusnes neu ffonio Janet Turner ar 01824 706896. Mae llefydd yn rhad ac am ddim ond mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig.

Leave a Reply