O’r Fferm i’r Fforc

Fel rhan o waith y Cyngor ar ddatblygu’r economi leol, mae swyddogion o dîm Diogelu’r Cyhoedd wedi bod yn helpu busnesau yn Sir Ddinbych .

Mae cyfres o fideos wedi cael eu cynhyrchu gan ‘hyrwyddwyr busnes’ yn amlinellu sut y gall y bartneriaeth weithio rhwng busnesau a’r awdurdod lleol.

Beth am ymweld â’n tudalen gwefan ‘Gwell Business i Bawb‘. Mae ein fideo diweddaraf gan Ystad Rhug, yn adrodd eu stori am sut y mae gweithio gyda’r awdurdod lleol o fudd iddyn nhw.

Stryd Fawr Iach – Prestatyn

BITC Print

Lansiodd ‘Busnes yn y Gymuned’eu menter Stryd Fawr Iach yn 2014. Mae’r fenter hon yn darparu cymorth dwys i adfywio’r stryd fawr dros gyfnod o dair blynedd ac mae busnesau mawr yn ymgysylltu gyda thimau mewn trefi lleol fel rhan o’r fenter. <0}

Gyda chymorth gan Gyngor Sir DdinbychGwnaeth Prestatyn gais llwyddiannus am fenter Stryd Fawr Iach yn 2014 ac o ganlyniad i hynny mae staff o Boots UK, y Grŵp Co-operative, Marks & Spencer, Cymdeithas Adeiladu Principality a Santander wedi bod yn gweithio gyda’r gymuned fusnes lleol, y Cyngor Sir a Chyngor y Dref er mwyn mynd i’r afael â heriau, sydd wedi eu nodi ar y cyd.

Dros y deuddeg mis diwethaf, mae gwelliannau wedi eu gwneud gan Cyngor Sir Ddinbych i’r llwybrau cerdded rhwng y Parc Siopa a’r Stryd Fawr, mae gwefan y dref wedi ei hail ddylunio er mwyn ei gwneud yn hawdd cael mynediad iddi ffonau clyfar, mae arwyddion yng nghanol y dref wedi eu hadnewyddu ac mae gwaith wedi cychwyn ar droi’r dref i mewn i gymuned sy’n gyfeillgar i ddementia.

Dros y flwyddyn, mae nifer y bobl sy’n ymweld â chanol y dref wedi cynyddu, mae’r defnydd o’r maes parcio wedi cynyddu hefyd ac mae’r nifer o siopau gwag a’r nifer o ddigwyddiadau a gofnodir gan yr heddlu wedi lleihau.

Mae’n debygol y bydd rownd ymgeisio arall i gymunedau lle mae rhai o’r partneriaid cenedlaethol eisoes yn cael eu cynrychioli a lle mae gan y trefi ddiddordeb cymryd rhan yn rhaglen y Stryd Fawr Iach yn ystod haf 2016.

I ddarganfod mwy, cliciwch ar y logo BITC uchod.