AGB yn Arwain at Lwyddiant

Mae Ardaloedd Gwella Busnes (AGBoedd) yn dod yn ffordd fwyfwy poblogaidd i fusnesau achub y blaen a chreu cyllid cynaliadwy i wella’u hamgylcheddau masnachu lleol.

Er 2004, cymeradwywyd dros 200 AGB yng Nghymru a Lloegr, gan wneud cyfraniad pwysig at iechyd sawl canol tref ac at y llinell isaf ar gyfer busnesau.

Mae AGBoedd, sy’n cael eu hariannu trwy ardoll fach ochr yn ochr â threthi busnes, yn cyflawni newidiadau a gwelliannau a nodwyd ar y cyd gan fusnesau’r ardal. Ariannwyd ystod eang o weithgareddau trwy AGBoedd ar draws y DU – o gynnydd mewn glanhau strydoedd, cynlluniau parcio, hyrwyddiadau a digwyddiadau i fentrau prynu mewn grwpiau, datblygu sgiliau a hyfforddiant.

3052

Mae gan yr Amwythig enghraifft wych o AGB sy’n cael ei rheoli’n dda sy’n gweithredu’n llwyddiannus er lles busnesau lleol. Cymeradwywyd AGB yr Amwythig yn 2014 a thros dymor pum mlynedd y cynllun, bydd £1.6 miliwn yn cael ei fuddsoddi i wella amgylchedd masnachol y dref.

Mae AGB yr Amwythig wedi estyn gwahoddiad i fusnesau yn Sir Ddinbych, gan gynnig cyfle i gyfarfod gyda staff a busnesau lleol sydd ynghlwm â’r AGB a dysgu o’u profiadau o sefydlu’r AGB, sut mae’n gweithredu a beth sydd wedi’i gyflawni’n lleol.

Dros y blynyddoedd nesaf, bydd Tîm Datblygu’r Economi a Busnes Cyngor Sir Ddinbych yn cynnig cefnogaeth i gymunedau busnes lleol a hoffai gael gwybod ynghylch a datblygu cynigion AGB ar gyfer eu trefi.

Hoffech chi ymuno â ni?

Ymunwch â ni a busnesau eraill ar gyfer yr ymweliad â’r Amwythig ar ddydd Mawrth 24 Mai 2016 (a fydd yn cynnwys cinio). Er mwyn cadw lle, cysylltwch â’r Tîm Datblygu’r Economi a Busnes ar (01824) 706896 neu anfonwch e-bost at nicola.caie@denbighshire.gov.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am beth yw AGBoedd a sut gallent weithredu yn nhrefi Sir Ddinbych, ewch i:

www.gov.uk/guidance/business-improvement-districts

Pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar Gyfryngau Cymdeithasol

Iawn neu beidio, mae’r cyfryngau cymdeithasol yma i aros.   Ewch ar y blaen o’r cychwyn cyntaf ar y cyfryngau cymdeithasol gyda’n hawgrymiadau gwych. 

Ewch lle mae’ch cwsmeriaid

Agor sianelau cyfathrebu da gyda’ch cwsmeriaid yw’r allwedd.   Ceisiwch ganfod pa lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y maen nhw’n eu defnyddio, ymunwch â nhw a chreu eich presenoldeb ar lein i gysylltu’n ddyfal â’ch cwsmeriaid.

Mesir canlyniadau yn erbyn amcanion

Unwaith y byddwch chi ar y cyfryngau cymdeithasol, peidiwch â gorffwys ar eich rhwyfau, gwnewch eich gwaith cartref a chanfod a yw’n gweithio mewn gwirionedd o ran eich nodau busnes – bydd gwneud hyn hefyd yn eich helpu i ganfod beth allech chi ei wneud yn well.

Cael rhagor o ddilynwyr

Mae defnyddio dolenni cyfryngau cymdeithasol ar eich gwefan a’ch e-byst yn ffordd hawdd o gyfeirio pobl at eich tudalen Facebook, cyfrif Twitter ayb, gan ddenu rhagor o ddilynwyr.

 

Cadw llygad ar newidiadau yn y byd cymdeithasol

Mae byd y cyfryngau cymdeithasol yn datblygu’n barhaus ac mae yna fwy a mwy o lwyfannau’n dal i ymddangos o hyd.  Cadwch i fyny â’r newyddion cyfryngau cymdeithasol diweddaraf a bod un cam ar y blaen.

Derbyn beirniadaeth ac ymateb yn gadarnhaol

Weithiau, bydd cwsmeriaid yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gwyno’n gyhoeddus.  Y rheolau euraidd yw peidio â bod yn amddiffynnol na chael eich tynnu i ddadl ar lein – ymateb yn brydlon, diolch iddyn nhw am ddwyn hyn i’ch sylw, bod yn gadarnhaol ond, yn fwy na dim, peidio â’u hanwybyddu na’u dileu.    Gofynnwch i’ch cwsmeriaid am eu sylwadau a gweithredu arnyn nhw i ddangos eich bod yn gwrando.

Byddwch yn gyson, a pheidiwch â dweud celwyddau

Byddwch yn gyson yn y negeseuau rydych yn eu gosod ar y cyfryngau cymdeithasol a darparu gwybodaeth onest, gywir rhag codi gwrychyn – neu fe fydd yn sicr o ddod yn ôl a’ch brathu ryw bryd!

Y camau nesaf – archebwch eich gweithdy 2 awr rhad ac am ddim Ysbrydoli Gweithredu Technoleg i Dyfu Busnes a chanfod sut y gallwch chi ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i werthu eich cynnyrch a’ch gwasanaethau i hybu eich busnes Cofrestrwch eich diddordeb ar weithdy Cyflymu Cymru i Fusnesau yn agos atoch chi

Rhaglen yn cael ei hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd yw Cyflymu Cymru i Fusnesau sy’n cynnig, i fusnesau bach a chanolig, cymwys, weithdai rhad ac am ddim a diagnostig anghenion technoleg, cefnogaeth 1 i 1, adolygiad gwefan rhad ac am ddim, y cyfan yn cael ei gefnogi gan wybodaeth ac offer sydd ar gael ar www.businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy   

03000 603000 / superfast@businesswales.org.uk