AGB yn Arwain at Lwyddiant

Mae Ardaloedd Gwella Busnes (AGBoedd) yn dod yn ffordd fwyfwy poblogaidd i fusnesau achub y blaen a chreu cyllid cynaliadwy i wella’u hamgylcheddau masnachu lleol.

Er 2004, cymeradwywyd dros 200 AGB yng Nghymru a Lloegr, gan wneud cyfraniad pwysig at iechyd sawl canol tref ac at y llinell isaf ar gyfer busnesau.

Mae AGBoedd, sy’n cael eu hariannu trwy ardoll fach ochr yn ochr â threthi busnes, yn cyflawni newidiadau a gwelliannau a nodwyd ar y cyd gan fusnesau’r ardal. Ariannwyd ystod eang o weithgareddau trwy AGBoedd ar draws y DU – o gynnydd mewn glanhau strydoedd, cynlluniau parcio, hyrwyddiadau a digwyddiadau i fentrau prynu mewn grwpiau, datblygu sgiliau a hyfforddiant.

3052

Mae gan yr Amwythig enghraifft wych o AGB sy’n cael ei rheoli’n dda sy’n gweithredu’n llwyddiannus er lles busnesau lleol. Cymeradwywyd AGB yr Amwythig yn 2014 a thros dymor pum mlynedd y cynllun, bydd £1.6 miliwn yn cael ei fuddsoddi i wella amgylchedd masnachol y dref.

Mae AGB yr Amwythig wedi estyn gwahoddiad i fusnesau yn Sir Ddinbych, gan gynnig cyfle i gyfarfod gyda staff a busnesau lleol sydd ynghlwm â’r AGB a dysgu o’u profiadau o sefydlu’r AGB, sut mae’n gweithredu a beth sydd wedi’i gyflawni’n lleol.

Dros y blynyddoedd nesaf, bydd Tîm Datblygu’r Economi a Busnes Cyngor Sir Ddinbych yn cynnig cefnogaeth i gymunedau busnes lleol a hoffai gael gwybod ynghylch a datblygu cynigion AGB ar gyfer eu trefi.

Hoffech chi ymuno â ni?

Ymunwch â ni a busnesau eraill ar gyfer yr ymweliad â’r Amwythig ar ddydd Mawrth 24 Mai 2016 (a fydd yn cynnwys cinio). Er mwyn cadw lle, cysylltwch â’r Tîm Datblygu’r Economi a Busnes ar (01824) 706896 neu anfonwch e-bost at nicola.caie@denbighshire.gov.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am beth yw AGBoedd a sut gallent weithredu yn nhrefi Sir Ddinbych, ewch i:

www.gov.uk/guidance/business-improvement-districts

One thought on “AGB yn Arwain at Lwyddiant

Leave a Reply