Ysgol Busnes Bangor – Rhaglen Arweinyddiaeth ION Newydd

Arweinyddiaeth ION yw’r rhaglen arweinyddiaeth newydd ar gyfer busnesau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd, a gyflwynir gan Brifysgolion Bangor ac Abertawe ac a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a Phrifysgolion Abertawe a Bangor.

Mae nifer fach o lefydd ar ein rhaglen Arweinyddiaeth Uwch yr haf ar gyfer arweinwyr profiadol.  Cysylltwch â ni i drawsnewid eich busnes – 01248 382497 neu ionleadership@bangor.ac.uk www.ionleadership.co.uk.

Er bod tâl yn cael ei godi, gall busnesau Sir Ddinbych gael cymorth gan y Tîm Economaidd a Datblygu Busnes, a Chyngor Sir Ddinbych.

Mae Cymru, fwy nag unrhyw ranbarth arall yn y DU efallai, yn dibynnu ar fentrau bach a chanolig eu maint ar gyfer twf a lles economaidd.  Mae’r busnesau hyn yn hynod ddibynnol ar yr uchelgais, y penderfyniad a sgiliau eu harweinwyr a’u perchnogion.

Felly mae buddsoddi yn yr unigolion allweddol hyn yn gwneud synnwyr.  Gallant wneud y gwahaniaeth rhwng busnes sefydlog, ac un sy’n arloesi, yn tyfu ac yn creu swyddi a chyfoeth newydd i gymunedau Cymru.

Rhwng 2010 a 2015, fe wnaeth rhaglen LEAD Cymru ddarparu buddsoddiad yn yr arweinwyr busnes hyn, ar draws Gogledd a De Orllewin Cymru.  Yn Sir Ddinbych roedd hyn yn cynnwys amrywiaeth o arweinwyr mewn busnesau mor amrywiol â Jones Bros, Systemau Gwybodaeth Boyns, One Planet a Manorhaus.  Yn dilyn LEAD, mae’r rhaglen arweinyddiaeth ION newydd ar fin dechrau rŵan.

Felly, pa wersi sydd wedi’u dysgu o redeg LEAD Cymru a chynllunio arweinyddiaeth ION?

 • Mae buddsoddi yn eich sgiliau arwain yn talu ar ei ganfed yn y tymor hir.
 • Mae cwblhau cymhwyster yn helpu arweinwyr i strwythuro eu meddyliau a myfyrio, gan wella eu gallu i newid. Roedd ysgrifennu eu myfyrdodau ar brofiad dysgu a sut y gellid defnyddio hyn yn eu busnes, yn golygu bod arweinwyr yn fwy tebygol o roi newid ar waith.
 • Mae dysgu o fod mewn rhwydwaith o ddysgu arweinwyr eraill yn wirioneddol ddefnyddiol – mae pobl yn cefnogi ac yn dysgu oddi wrth ei gilydd. Grwpiau cyfoedion amrywiol sydd orau – ond nid yw hynny’n golygu na ddylai arweinwyr ddod at ei gilydd mewn grwpiau diwydiant. Gall cysgodi, hyfforddi a dysgu gweithredol weithio’n dda iawn o fewn rhwydwaith y gellir ymddiried ynddo.
 • Mae canolbwyntio ar ‘feddylfryd arweinyddiaeth’ yn fwy beirniadol na menter benodol a hyfforddiant twf.
 • Mae arweinyddiaeth yn ymwneud â gweledigaeth, diwylliant a gwerthoedd sefydliad, wedi’i yrru gan hunanymwybyddiaeth, empathi a hyder i newid.
 • Ymarferol sydd orau – rhaid i ddatblygiad arweinyddiaeth allu cael ei ddefnyddio yn y busnes ar unwaith. Mae profiadau go iawn, ymarferol yn creu cyfranogiad emosiynol, yn annog arweinwyr i fyfyrio ar eu profiadau ac yn creu arferion cadarnhaol newydd.
 • Un o’r prif effeithiau ar y cynrychiolwyr oedd gwella eu hyder, eu hunangred yn yr hyn maent yn ei wneud fel arweinwyr, a sut mae eu cyfoedion a’u staff yn eu hystyried. Mae’r rhaglenni yn cael effaith gadarnhaol ar y modd y mae cynrychiolwyr yn teimlo am y penderfyniadau a wnânt yn eu bywydau personol a busnes. Mae’r rhaglen hefyd yn lleihau hunan-amheuaeth a’u hangen i gwestiynu eu penderfyniadau, sydd yn ei dro yn eu gwneud yn well arweinwyr mewn amgylcheddau sy’n newid.
 • 5 o fanteision uchaf hyfforddiant arweinyddiaeth yw:
  • Meithrin perthnasau effeithiol
  • Creu a chyfathrebu gweledigaeth ar gyfer y busnes
  • Gwelliant Parhaus
  • Dirprwyo i weithwyr
  • Rheoli staff
 • Mae’r rhaglen LEAD wedi bod yn gwrs amhrisiadwy.

“Er bod gennym sylfaen a gwybodaeth wych mewn adeiladu, ychydig iawn a wyddom am fusnes neu redeg cwmni. Fe wnaeth y cwrs fy ngalluogi i gymryd cam yn ôl, a gweld fy musnes o’r tu allan.   Roedd y Dosbarthiadau Meistr yn ffordd wych o ddysgu oddi wrth brofiadau pobl eraill a dod â’u syniadau / camgymeriadau a’u llwyddiannau i fy nghwmni. Roedd llawer o adegau “Eureka” drwy gydol y cwrs.” Arweinydd a chyfranogwr busnes

Cysylltwch i drawsnewid eich busnes – 01248 382497  neu ionleadership@bangor.ac.uk www.ionleadership.co.uk

 

Leave a Reply