Datblygiad Sector Twf

Mae ‘Datblygiad Sector Twf’ yn un o nifer o flaenoriaethau sy’n cael eu harwain gan Fwrdd Uchelgais Economaidd a Chymunedol y Cyngor, gyda’r Tîm Datblygu Economaidd a Busnes yn arwain ar gyflawni.  Mae’n rhan o strategaeth tymor hir y Cyngor i ddatblygu economi gwerth uwch, cyflog uwch sy’n helpu i gynyddu incymau cartrefi.

Felly beth yw ystyr ‘Sectorau Twf’? Yn yr achos hwn, mae’r Cyngor yn cyfeirio at y sectorau hynny sy’n tyfu’n gynt a chynt o fewn y DU ond hefyd y rhai sy’n cynnig cyfleoedd cyflogaeth gwerth uchel.  Mae’r rhain yn cynnwys gweithgynhyrchu uwch, biotechnoleg/gwyddorau bywyd, ynni gwyrdd, amaeth-dechnoleg, technoleg bwyd a diwydiannau creadigol i restru dim ond rhai.  Gan gymryd gwyddorau bywyd, er enghraifft, fel sector sy’n dod i’r amlwg, ar hyn o bryd mae’n werth tua £60bn y flwyddyn i economi’r DU ac yn cefnogi dros 220,000 o swyddi.

Yn seiliedig ar ymchwil lleol ac ehangach mae’r Bwrdd Uchelgais Economaidd a Chymdeithasol wedi blaenoriaethu sectorau gweithgynhyrchu uwch a biodechnoleg/gwyddorau bywyd (er yn dal i ymgysylltu â sectorau twf eraill) gan eu bod yn fwyaf tebygol o fodloni nodau o ran darparu busnesau a swyddi o werth uchel.  Mae’r ffaith bod nifer fach o’r mathau hyn o gwmnïau yn bodoli eisoes yn Sir Ddinbych yn helpu i ffurfio sbringfwrdd credadwy ar gyfer datblygiad pellach.

Mae themâu allweddol o fewn rhaglen waith sector twf y cyngor yn cynnwys:

  1. Gweithio gyda chwmnïau cynhenid Gweithgynhyrchu Uwch a Biotechnoleg
  2. Adolygu darpariaeth unedau masnachol ar y cyd ar gyfer sectorau Gweithgynhyrchu Uwch a Biotechnoleg a Gwyddorau Bywyd
  3. Ymgymryd ag ymarferion marchnata ac ymgysylltu wedi’u targedu
  4. Cael gwared ar rwystrau ar gyfer twf
  5. Tynnu sylw at yr angen i ddatblygu sgiliau’r gweithlu lleol/rhanbarthol yn unol ag anghenion y sector Gweithgynhyrchu Uwch
  6. Creu amgylchedd busnes mwy deniadol

Y cam cyntaf oedd i ddeall anghenion seilwaith ar gyfer y sectorau hyn yn well, gwaith y disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn canol mis Awst 2016. Bydd hyn yn egluro beth y gall y Cyngor ei wneud i wella tir ac eiddo yn arbennig, ond hefyd yn amlygu’r potensial ar gyfer twf o fewn busnesau lleol a ffyrdd y gellir cefnogi hyn.

Am ragor o wybodaeth am ein gwaith i ddatblygu Sectorau Twf cysylltwch â James Evans, Swyddog Arweiniol ar gyfer Mewnfuddsoddi a Thwf Uchel.

Leave a Reply