Cynllun Tyfu Twristiaeth

Mae twristiaeth yn chwarae rhan bwysig yn economi Sir Ddinbych.  Yn 2014 fe wnaeth dros 5 miliwn o bobl ymweld â’r Sir ac roedd effaith economaidd hyn bron yn £428 miliwn.  Ar gyfer Sir Ddinbych gyfan, mae refeniw twristiaeth yn parhau i ddangos twf bychan, er bod refeniw twristiaeth arfordirol yn llai calonogol na’r refeniw twristiaeth wledig.

Mae Cynllun Twf Twristiaeth Sir Ddinbych wedi cael ei gynhyrchu i ddangos sut mae’r Cyngor yn bwriadu cynyddu’r effaith economaidd hon a’r cyfraniad mae twristiaeth yn ei wneud i’r economi leol.  Mae ymwelwyr yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i hyfywedd cyfleusterau lleol megis siopau a thafarndai trefi a phentrefi; bydd cynnydd mewn gwariant ymwelwyr yn helpu i gynnal y cyfleusterau gwerthfawr hyn yn ein cymunedau.

Bwriad y Cynllun yw:

  • cynyddu gwariant ymwelwyr
  • cynyddu nifer yr ymwelwyr â’r Sir
  • cynyddu nifer y bobl a gyflogir yn y sector twristiaeth
  • creu mwy o gyfleoedd i fusnesau sy’n seiliedig ar dwristiaeth yn ein cymunedau
  • creu mwy o gyfleoedd i fusnesau newydd ddechrau a chreu swyddi yn y Sir

Mae’r Cynllun wedi’i drefnu’n bedair adran ar wahân a’u blaenoriaethu mewn Tabl Gweithredu, gan roi canolbwynt i waith y Cyngor ar Dwf Twristiaeth am y ddwy flynedd nesaf. Yr adrannau yw:-

Gweithgareddau ac Atyniadau.

Llety Ymwelwyr

Hynodrwydd lleol

Hyrwyddo’r Ardal.

Y blaenoriaethau cyfredol yw:

  • Annog y gwaith o ddatblygu ‘pecynnau’ gweithgareddau awyr agored lle mae busnesau yn gweithio gyda’i gilydd i godi proffil gweithgareddau cerdded, beicio, chwaraeon dŵr a gweithgareddau awyr agored eraill, a’i gwneud yn haws i ymwelwyr archebu. Mae gan Sir Ddinbych ystod eang o weithgareddau awyr agored, ac mae hon yn farchnad gynyddol y gall busnesau lleol, gan gynnwys llety, siopau a chaffis, elwa ohoni.
  • Gweithio gyda buddsoddwyr i adfywio’r cynnig twristiaeth arfordirol.
  • Ehangu’r ystod a gwella ansawdd y llety sydd ar gael. Mae gan y Sir ganran uchel o ymwelwyr dydd a byddai trosi rhai o’r rhain i aros dros nos yn cynyddu’r budd economaidd yn lleol.
  • Canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o fwyd a diod lleol fel rhan allweddol o’n cynnig twristiaeth o safon uchel. Mae twristiaeth yn ddiwydiant cystadleuol ac i sefyll allan yn y farchnad, mae’n rhaid i’r cynnig fod yn unigryw, ac mae ystod eang o gynhyrchwyr annibynnol Sir Ddinbych yn ein helpu i wneud hynny.
  • Mae hyn i gyd, wrth gwrs, angen ei hyrwyddo, felly mae’r Cyngor yn ymdrechu’n gyson i adolygu ac adnewyddu gweithgareddau hyrwyddo.

 

Rhai enghreifftiau o’r math o weithgareddau rydym yn eu cynnal i gyflawni’r blaenoriaethau hyn yw:

Gweithio gyda grwpiau twristiaeth a busnesau lleol i hyrwyddo’r cyfleoedd busnes y gall gweithgareddau awyr agored fel beicio eu cyflwyno.

Ymgysylltu â busnesau lleol a busnesau newydd i ehangu’r cynnig o lety e.e. annog datblygiadau glampio a gwesty boutique.

Cefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol fel datblygu Llwybr Bwyd Bryniau Clwyd.

Trefnu digwyddiadau fel ‘Blas Lleol’ yn Llangollen sy’n dod â chynhyrchwyr bwyd a phrynwyr o westai, gwely a brecwast, siopau a bwytai at ei gilydd i godi proffil cynnyrch lleol.

Yr entrepreneur Rich yn serennu ynyr ymgyrch #CaruBusnesauLleol newydd

Mae entrepreneur llwyddiannus o Sir Ddinbych ar flaen ymgyrch newydd i berswadio pobl i gefnogi busnesau lleol.

Rich Brady, y grym y tu ôl i Recruit Packs, Dinbych, yw’r llysgennad swyddogol cyntaf ar gyfer yr ymgyrch cyfryngau cymdeithasol #CaruBusnesauLleol.

Wedi’i llunio gan Gyngor Sir Ddinbych, y nod yw hyrwyddo siopau lleol annibynnol, cwmnïau bach a darparwyr gwasanaeth a’u helpu i fanteisio ar fyd proffidiol marchnata cyfryngau cymdeithasol.

Cytunodd Rich ar unwaith i hyrwyddo’r fenter sydd yn ei farn ef yn ffordd wych i roi llifolau ar ansawdd uchel ac amrywiaeth y busnesau a leolir yn Sir Ddinbych.

Mae’n annog cwsmeriaid i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Twitter, Instagram a Facebook, i ledaenu’r gair am gynnyrch da maent wedi eu prynu neu wasanaeth eithriadol a dderbyniwyd yn Sir Ddinbych.

Dywedodd Rich: Drwy annog pobl i bostio sylwadau a lluniau o’r hoff eitemau ar-lein y maent wedi eu prynu, gan ddefnyddio’r llinell tag #CaruBusnesauLleol mae’n atgyfnerthu’r neges bod gan Sir Ddinbych gymaint i’w gynnig.

Rwyf eisoes wedi dechrau defnyddio #CaruBusnesauLleol fy hun a byddaf yn annog fy nghwsmeriaid a chydweithwyr i’w gefnogi hefyd.”

Mae’r ymgyrch yn un o’r mesurau diweddaraf mewn ymgyrch barhaus gan Gyngor Sir Ddinbych i ddatblygu ac ehangu’r economi leol, hyrwyddo siopa yn lleol ac annog busnesau i archwilio manteision defnyddio cyfryngau cymdeithasol ymhellach.  Mae’n dilyn ymlaen o’r gyfres ddigwyddiadau ‘Mis Mawrth Busnes’ a gynhaliwyd yn gynharach eleni

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, Hugh Evans: “Mae yna gymaint o fusnesau gwych yma yn Sir Ddinbych ym mhob math o feysydd, o fwyd a gwestai, i siopau sy’n gwerthu crefftau unigryw a darparwyr gwasanaethau a phrofiadau unigryw. Mae angen i ni ledaenu’r gair a gwneud yn siŵr bod cymaint ag sy’n bosibl o bobl yn gwybod amdanynt ac yn eu defnyddio.”

Gofynnodd i fusnesau Sir Ddinbych ymgysylltu â’r ymgyrch, defnyddio’r hashnod i hyrwyddo eu hunain a gofyn i’w cwsmeriaid ei ddefnyddio hefyd.

Ychwanegodd y Cynghorydd Evans: “Rydym yn galw ar bobl Sir Ddinbych i ddangos ysbryd cymunedol trwy gefnogi’r ymgais hwn i ddiogelu dyfodol ein strydoedd mawr.

Mae busnesau bach yn helpu i greu economi rhanbarthol ffyniannus a darparu swyddi hanfodol i bobl leol.

Dyna pam ein bod wir eisiau i bobl rannu eu profiadau cadarnhaol a hybu ein hymgyrch #CaruBusnesauLleol drwy basio’r neges ymlaen am ba mor wrth eu bodd ydynt yn siopa yn lleol.”

Yn ôl Rich, #CaruBusnesauLleol yw un o’r prosiectau mwyaf arloesol a grëwyd yn ddiweddar gan dîm datblygu economaidd y cyngor.

Dywedodd: Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn arf marchnata pwerus ym myd busnes cystadleuol iawn heddiw, ond y realiti yw nad oes gan lawer o fusnesau bach a masnachwyr unigol yn syml yr amser na’r cyllidebau i’w ddefnyddio. Maent mor brysur gyda’r rhedeg eu busnesau o ddydd i ddydd nad yw treulio sawl awr y dydd ar gyfryngau cymdeithasol, yn syml, yn gynnig ymarferol.

Gogoniant y syniad hwn yw ei fod yn annog cwsmeriaid i fynd ati i helpu i wneud rhywfaint o farchnata ar eu cyfer. Os yw cwsmer wrth ei fodd gyda’r cynnyrch y mae newydd ei brynu yn ei siop anrhegion lleol neu wrth ei fodd gyda’r pryd a gafodd yn y bwyty, yna’r cyfan rydym yn gofyn iddynt ei wneud yw dweud wrth bobl am y peth.

Mae’n cymryd eiliadau i bostio llun ar-lein ac mae llawer o bobl, yn enwedig y cenedlaethau iau, yn gwneud hyn yn awtomatig bob dydd â materion pwnc eraill.

Y cyfan yr ydym yn gofyn iddynt ei wneud yw defnyddio’r un dechnoleg, gan ychwanegu #CaruBusnesauLleol, i helpu eu ffrindiau a chymdogion busnes.”

Mae Rich yn chwarae rhan allweddol mewn dau fusnes yn Sir Ddinbych, Recruitment Packs, a lansiodd dair blynedd yn ôl a Denbigh Army Surplus a ddechreuwyd gan ei rieni, Mick a Jan Brady, 25 mlynedd yn ôl.

Dechreuodd Denbigh Army Surplus pan aethant ati i brynu stoc dros ben oddi wrth y Weinyddiaeth Amddiffyn i’w gwerthu mewn marchnadoedd lleol. Heddiw mae’r busnes wedi ehangu i’r arena e-fasnach, gan werthu 70 y cant o’i stoc ar-lein.

Datblygodd Recruit Packs, ar Ystâd Ddiwydiannol Colomendy, o syniad gafodd Rich i ddarparu siop-un-stop didrafferth i recriwtiaid newydd i’r Lluoedd Arfog i ddod o hyd i’r holl offer hanfodol maent ei angen i ddechrau eu gyrfaoedd milwrol. Mae bellach yn cyflenwi pecynnau cit wedi’u teilwra’n unigol ar gyfer recriwtiaid y fyddin, llu awyr a’r llynges yn bob rhan o’r DU ac mae’n bwriadu symud i mewn i’r farchnad ryngwladol.

Mae Rich hefyd yn hyrwyddwr Sadwrn Busnesau Bach 2016, ymgyrch genedlaethol ar lawr gwlad i dynnu sylw at lwyddiant busnesau bach ac annog defnyddwyr ymhellach i siopa’n lleol.

Dywedodd: Rydym wedi bod yn ffodus i gael dau fusnes sy’n ffynnu, ond yr wyf yn gwybod o brofiad personol pa mor galed weithiodd fy rhieni i gyrraedd y cam hwn a faint o ymrwymiad sydd ei angen i dyfu busnesau ymhellach. Dyna pam yr wyf yn hapus i wneud fy rhan i helpu busnesau lleol eraill yn ein sir, o’r rhai sy’n dechrau i’r rhai sydd ddim ond yn ceisio cadw eu safle yn y farchnad.

Mae mor drist mewn llawer o ardaloedd yng Nghymru a Phrydain bod ein strydoedd mawr yn newid yn radical. Mae busnesau annibynnol o bob math yn cael trafferth i gynnal eu plwyf yn wyneb cadwyni mawr a siopau nwyddau cyfleus.

Gyda phobl yn byw bywydau mor brysur y dyddiau hyn, maent yn aml yn dewis cyfleustra dros unigoliaeth. Byddant yn mynd i archfarchnadoedd mawr lle gallant brynu pob peth maent eisiau ar un tro, yn hytrach na siopa mewn amrywiaeth eang o wahanol siopau. Ond drwy wneud hyn, maent yn colli allan ar gyfle euraid i ddewis o’r amrywiaeth eang o fwydydd a chynnyrch rhagorol mae’r siopau annibynnol llai yn eu cynnig.

Yn Sir Ddinbych mae gennym amrywiaeth rhagorol o gynhyrchwyr, crefftwyr medrus, darparwyr gwasanaeth a gweithgynhyrchwyr bach, pob un yn cynnig rhywbeth arbennig. Byddwn yn annog pobl i gymryd yr amser i arafu ychydig, i ddarganfod a defnyddio’r busnesau hyn.

Dyna lle gall #CaruBusnesauLleol helpu. Mae ganddo’r potensial i agor llygaid pobl i’r cynhyrchion a’r gwasanaethau sydd i’w cael yn union ar garreg eu drws. ”

Cefnogwr arall yr ymgyrch yw llysgennad twristiaeth Sir Ddinbych, David Jones, Cadeirydd Llwybr Bwyd Bryniau Clwyd

Dywedodd: “Dwi’n credu bod hwn yn ymgyrch gadarnhaol iawn gan y Cyngor. Mae angen i fusnesau lleol gefnogi ei gilydd, adeiladu rhwydweithiau a hyrwyddo ei gilydd. Mae ymgysylltu â chyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o wneud hyn. Mae hefyd yn bwysig i gymunedau gefnogi eu busnesau lleol. Mae angen cyflwyno’r neges bod prynu’n lleol yn dda i bawb mewn cymaint o ffyrdd. “LoveLiveLocal V3