Cynllun Tyfu Twristiaeth

Mae twristiaeth yn chwarae rhan bwysig yn economi Sir Ddinbych.  Yn 2014 fe wnaeth dros 5 miliwn o bobl ymweld â’r Sir ac roedd effaith economaidd hyn bron yn £428 miliwn.  Ar gyfer Sir Ddinbych gyfan, mae refeniw twristiaeth yn parhau i ddangos twf bychan, er bod refeniw twristiaeth arfordirol yn llai calonogol na’r refeniw twristiaeth wledig.

Mae Cynllun Twf Twristiaeth Sir Ddinbych wedi cael ei gynhyrchu i ddangos sut mae’r Cyngor yn bwriadu cynyddu’r effaith economaidd hon a’r cyfraniad mae twristiaeth yn ei wneud i’r economi leol.  Mae ymwelwyr yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i hyfywedd cyfleusterau lleol megis siopau a thafarndai trefi a phentrefi; bydd cynnydd mewn gwariant ymwelwyr yn helpu i gynnal y cyfleusterau gwerthfawr hyn yn ein cymunedau.

Bwriad y Cynllun yw:

  • cynyddu gwariant ymwelwyr
  • cynyddu nifer yr ymwelwyr â’r Sir
  • cynyddu nifer y bobl a gyflogir yn y sector twristiaeth
  • creu mwy o gyfleoedd i fusnesau sy’n seiliedig ar dwristiaeth yn ein cymunedau
  • creu mwy o gyfleoedd i fusnesau newydd ddechrau a chreu swyddi yn y Sir

Mae’r Cynllun wedi’i drefnu’n bedair adran ar wahân a’u blaenoriaethu mewn Tabl Gweithredu, gan roi canolbwynt i waith y Cyngor ar Dwf Twristiaeth am y ddwy flynedd nesaf. Yr adrannau yw:-

Gweithgareddau ac Atyniadau.

Llety Ymwelwyr

Hynodrwydd lleol

Hyrwyddo’r Ardal.

Y blaenoriaethau cyfredol yw:

  • Annog y gwaith o ddatblygu ‘pecynnau’ gweithgareddau awyr agored lle mae busnesau yn gweithio gyda’i gilydd i godi proffil gweithgareddau cerdded, beicio, chwaraeon dŵr a gweithgareddau awyr agored eraill, a’i gwneud yn haws i ymwelwyr archebu. Mae gan Sir Ddinbych ystod eang o weithgareddau awyr agored, ac mae hon yn farchnad gynyddol y gall busnesau lleol, gan gynnwys llety, siopau a chaffis, elwa ohoni.
  • Gweithio gyda buddsoddwyr i adfywio’r cynnig twristiaeth arfordirol.
  • Ehangu’r ystod a gwella ansawdd y llety sydd ar gael. Mae gan y Sir ganran uchel o ymwelwyr dydd a byddai trosi rhai o’r rhain i aros dros nos yn cynyddu’r budd economaidd yn lleol.
  • Canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o fwyd a diod lleol fel rhan allweddol o’n cynnig twristiaeth o safon uchel. Mae twristiaeth yn ddiwydiant cystadleuol ac i sefyll allan yn y farchnad, mae’n rhaid i’r cynnig fod yn unigryw, ac mae ystod eang o gynhyrchwyr annibynnol Sir Ddinbych yn ein helpu i wneud hynny.
  • Mae hyn i gyd, wrth gwrs, angen ei hyrwyddo, felly mae’r Cyngor yn ymdrechu’n gyson i adolygu ac adnewyddu gweithgareddau hyrwyddo.

 

Rhai enghreifftiau o’r math o weithgareddau rydym yn eu cynnal i gyflawni’r blaenoriaethau hyn yw:

Gweithio gyda grwpiau twristiaeth a busnesau lleol i hyrwyddo’r cyfleoedd busnes y gall gweithgareddau awyr agored fel beicio eu cyflwyno.

Ymgysylltu â busnesau lleol a busnesau newydd i ehangu’r cynnig o lety e.e. annog datblygiadau glampio a gwesty boutique.

Cefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol fel datblygu Llwybr Bwyd Bryniau Clwyd.

Trefnu digwyddiadau fel ‘Blas Lleol’ yn Llangollen sy’n dod â chynhyrchwyr bwyd a phrynwyr o westai, gwely a brecwast, siopau a bwytai at ei gilydd i godi proffil cynnyrch lleol.

Leave a Reply