Strydoedd Mawr Llewyrchus a Llawn Addewid.

Nid canol trefi Sir Ddinbych yn unig sy’n wynebu problemau o ganlyniad i’r dirywiad economaidd, symud o ran ymddygiad defnyddwyr, pwysau gan gystadleuaeth gynyddol, siopa ar y we, mwy o ddewis yn beth, lle a sut mae cwsmeriaid yn siopa. Fodd bynnag, nid yw’r darlun yn ddu i gyd. Mae’r rhyngrwyd yn cynnig cyfleoedd newydd ar gyfer manwerthwyr sydd eisoes yn bodoli ac i ganiatáu i bobl weithio o gartref yn hytrach na theithio. Mewn byd sy’n gynyddol unffurf mae gan fanwerthwyr annibynnol Sir Ddinbych gynnig unigryw. Mae gan drefi Sir Ddinbych i gyd eu hanes, treftadaeth, atyniadau, amgylchedd a stori eu hun i’w hadrodd. Mae ganddynt y potensial i sefyll allan mewn cymdeithas sy’n fwyfwy byd-eang.

I fanteisio ar gyfleoedd twf mae Cyngor Sir Ddinbych wedi datblygu a sicrhau cytundeb ar set o gamau gweithredu i arwain cefnogaeth ar gyfer twf economaidd yng nghanol trefi. Nid yw ‘Strydoedd Mawr Llewyrchus a Llawn Addewid’ yn rhestr gynhwysfawr o bethau y bydd y Cyngor yn ei wneud – gall camau gweithredu newid dros amser a bydd eu cyflwyno bron bob amser yn cynnwys gweithio gyda, ac mewn nifer o achosion cael eu harwain gan bartneriaid parod. Fe’i datblygwyd ar y cyd â Chefnogwyr Tref, Clercod Tref, a busnesau.  Mae’r camau gweithredu wedi’u grwpio dan dri phennawd ac mae’r camau gweithredu a flaenoriaethwyd o dan bob pennawd yn cael eu hamlygu isod:

Camau i gynyddu nifer yr ymwelwyr a gwariant.

‘Heb Bobl, mae Lleoedd yn Fannau yn unig’. Mae trefi angen cymysgedd o breswyl, hamdden a manwerthu sy’n dod â phobl i mewn i ganol trefi. Mae camau gweithredu yn cael eu cyfeirio at gynyddu nifer yr ymwelwyr ac annog/denu amser ymdroi a mwy o wariant mewn trefi gan drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Cam Gweithredu â Blaenoriaeth: Profi awydd am ddatblygu Rhanbarthau Gwella Busnes.

Cam Gweithredu â Blaenoriaeth: Datblygu a chyflwyno ymgyrchoedd ‘siopa’n lleol’.

LoveLiveLocal V3

Camau gweithredu sy’n ymwneud ag Ymddangosiad, Adeiladau Gwag a Mannau Cyhoeddus.

Y dyddiau hyn nid oes rhaid i bobl fynd i drefi i siopa, felly mae gan y Parth Cyhoeddus rôl gynyddol bwysig i’w chwarae wrth i drefi ddod yn lleoedd y mae pobl yn dewis mynd iddynt (neu beidio!). Bwriedir i gamau gweithredu a awgrymir gefnogi busnesau presennol a denu busnesau a defnyddiau newydd sy’n cyd-fynd â’r cynnig o Ganol Tref o ansawdd uchel.

Cam Gweithredu â Blaenoriaeth: Sefydlu set o amcanion allweddol ar gyfer canol tref y Rhyl i helpu i gyfeirio gwelliannau ffisegol ar gyfer marchnadoedd ymwelwyr newydd.

Cam Gweithredu â Blaenoriaeth: Datblygu menter ‘Byw Uwchben Siop’.

Cam Gweithredu â Blaenoriaeth: Datblygu tai cyngor newydd ar safleoedd ac mewn adeiladau gwag yng nghanol tref.

Camau gweithredu i wella Balchder Lleol ac Arweinyddiaeth Busnes.

Y ffordd orau o hyrwyddo yw yn dal i fod ‘ar lafar’ er bellach yn fwy aml yn ddigidol drwy Facebook, Twitter, Instagram ac ati. Bydd balchder mewn tref gan ei phreswylwyr a busnesau ac arweinyddiaeth a chyfathrebu busnes cydlynol a da yn cyfrannu at gadernid y ‘cynnig’; ac at allu’r trefi i ddenu gwariant cynyddol ac/neu ail wariant.

Cam Gweithredu â Blaenoriaeth: Cynorthwyo partneriaethau busnes canol tref i ymgymryd â gweithgaredd sy’n adeiladu capasiti grŵp ac yn nodi camau i wella nifer yr ymwelwyr ar y cyd / gwario mewn canol trefi.

Canlyniadau

Yn ogystal â’r manteision cyffredinol o gynyddu nifer yr ymwelwyr a gwario, gwell ymddangosiad a balchder lleol ac arweinyddiaeth busnes dylai canlyniadau gynnwys:

  • Rhaglen fuddsoddi a arweinir gan fusnes
  • Cyfarwyddyd gwell ar gyfer gwaith ail-ddylunio canol tref
  • Mwy o ffyddlondeb a gwariant gan breswylwyr
  • Cynyddu dwysedd y boblogaeth a nifer yr ymwelwyr
  • Gwell ymgysylltu â busnesau
  • Gwell elw ar fuddsoddiad o gamau gweithredu a gynlluniwyd i ddenu ymwelwyr a gwario.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply