Triawd busnes Llangollen yn arwain ymgyrch ar-lein #CaruBusnesauLleol

Mae triawd o fusnesau ffyniannus Llangollen yn helpu i arwain ymgyrch newydd i berswadio pobl i gefnogi busnesau lleol.

Mae archfarchnad Stans, y siop awyr agored Pro Adventure a Lilly Rose Interiors i gyd wedi newydd ymuno â’r band bach sy’n tyfu o lysgenhadon swyddogol ar gyfer yr ymgyrch cyfryngau cymdeithasol #CaruBusnesauLleol.

Mae’r ymgyrch yn cael ei chefnogi gan Gyngor Sir Ddinbych i hyrwyddo siopau lleol annibynnol, cwmnïau bach a darparwyr gwasanaeth a’u helpu i fanteisio ar farchnata cyfryngau cymdeithasol.

Y syniad mawr y tu ôl i’r ymgyrch yw, os yw cwsmer yn caru’r cynnyrch y maent newydd brynu yn eu siop anrhegion leol neu wrth eu bodd gyda’r pryd maent wedi’i gael mewn bwyty, gallant ledaenu’r gair dros Twitter neu Facebook, yn syml drwy ychwanegu #CaruBusnesauLleol #LoveLiveLocal, i helpu eu ffrindiau a chymdogion busnes.

Mae Arweinydd Sir Ddinbych, Hugh Evans wedi gwahodd busnesau ar draws y Sir i ymgysylltu â’r ymgyrch, defnyddio’r hashnod i hyrwyddo eu hunain a gofyn i’w cwsmeriaid ei ddefnyddio hefyd. Dywedodd: “Mae yna gymaint o fusnesau gwych yma yn Sir Ddinbych ym mhob math o feysydd, o fwyd a gwestai, i siopau sy’n gwerthu crefftau unigryw a darparwyr gwasanaethau a phrofiadau unigryw. “Mae angen i ni ledaenu’r gair a gwneud yn siŵr bod cymaint ag sy’n bosibl o bobl yn gwybod amdanynt ac yn eu defnyddio.“Rydym yn galw ar bobl Sir Ddinbych i ddangos ysbryd cymunedol trwy gefnogi’r ymgais hwn i ddiogelu dyfodol ein strydoedd mawr.

“Mae busnesau bach yn helpu i greu economi rhanbarthol ffyniannus a darparu swyddi hanfodol i bobl leol.“Dyna pam ein bod wir eisiau i bobl rannu eu profiadau cadarnhaol a rhoi hwb i’n hymgyrch ~CaruBusnesauLleol #LoveLiveLocal drwy drosglwyddo’r neges ynghylch faint maent yn caru siopa’n lleol.

“Mae’n rhan o’n hymgyrch barhaus i ddatblygu ac ehangu’r economi leol, hyrwyddo siopa yn lleol ac annog busnesau i archwilio manteision defnyddio cyfryngau cymdeithasol ymhellach.”

Ymhlith y rhai sy’n cefnogi’r ymgyrch mae archfarchnad Stans ar Stryd Berwyn lle dywedodd y rheolwr Steve Jones: “Byddaf yn gwneud beth bynnag a allaf i’w gefnogi fel llysgennad.  Yn Stans yn Llangollen rydym o blaid cefnogi busnesau eraill o’r ardal ac rydym yn stocio eitemau oddi wrth 15 neu 16 o gyflenwyr lleol ochr yn ochr â’r prif frandiau. “Rydym hefyd yn cefnogi achosion lleol ac yn y pedair blynedd ers i ni agor yn Llangollen rydym wedi cyfrannu tua £2,500 i ysgolion, timau pêl-droed a thîm Trefi Taclus yr ardal. “Rwy’n credu bod #CaruBusnesauLleol #LoveLiveLocal yn ddefnyddiol gan fod y cyfryngau cymdeithasol yn arf marchnata gwerthfawr ac mae cael adborth am fusnesau lleol oddi wrth y bobl sy’n eu defnyddio yn bwysig iawn.”

Llysgennad newydd arall #CaruBusnesauLleol #LoveLiveLocal yn Llangollen yw un o fusnesau ieuengaf y dref, Lilly Rose Interiors, a agorodd yn Stryd y Castell ddim ond pedwar mis yn ôl. Mae’n cael ei rhedeg gan Jan Deeprose, sy’n byw yn yr ardal a defnyddiodd ei chefndir sylweddol mewn manwerthu fel man cychwyn i ddechrau ei siop ei hun yn gwerthu amrywiaeth eang o nwyddau cartref a thŷ, o ganhwyllau a chlustogau i lestri ac addurniadau gardd. Dywedodd: “Rwy’n falch o fod yn llysgennad ar gyfer #CaruBusnesauLleol #LoveLiveLocal gan fy mod yn gwybod bod cyfryngau cymdeithasol mor hanfodol i fusnesau’r dyddiau hyn. Dyna pam dwi ar Facebook, Twitter ac  instagram. “Mae hefyd mor bwysig i fod yn gwneud rhywbeth i gefnogi busnesau lleol llai, sef beth mae’r cyngor sir yn ei wneud gyda’r ymgyrch hon.“Mae bod yn lleol yn hanfodol y dyddiau hyn. “Rwyf yn byw ac yn gweithio yn Llangollen, felly yr wyf yn ymhyfrydu ar adnabod y farchnad leol a beth mae pobl ei eisiau, ac mae gallu lledu’r gair am yr hyn sydd gan fusnesau i’w cynnig drwy’r ymgyrch hon i gyd yn helpu.”

Pete Carol, sydd wedi bod yn rhedeg ei fusnes Pro Adventure yn Llangollen ers 1991 ac yn awr yn gweithio o’r hen Swyddfa Bost ar Stryd y Castell. Dywedodd: “Rwy’n falch o fod yn rhan gan fy mod yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd i helpu i farchnata fy musnes, sydd yn fanwerthwr arbenigol ar gyfer pobl sydd wrth eu bodd yn yr awyr agored. “Mae’n fwy na dim ond dillad ac rydym yn stocio eitemau ar gyfer cerdded, gwersylla a byw yn y gwyllt, megis bwyeill a chyllyll. “Drwy ein presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol, rydym yn sylwi ar drydar sy’n cael eu rhannu’n lleol a’u hail-drydar, sy’n dda i fusnes. “Mae’r ymgyrch #CaruBusnesauLleol #LoveLiveLocal yn estyniad o hynny ac rwy’n falch iawn o fod yn rhan ohono gan y bydd yn bendant yn helpu i ddweud wrth bobl am yr hyn sy’n dda am ddefnyddio busnesau yn Llangollen a Sir Ddinbych.”

Ailbrisio Ardrethi Busnes

Bydd ardrethi busnes yn newid ar 1 Ebrill 2017. Ydych chi wedi gwirio eich Gwerth Ardrethol?

Fel rhan o’n gwaith o gynorthwyo i ddatblygu’r economi lleol rydym yn ymwybodol iawn o’r effaith y gall ardrethi busnes ei gael ar eich busnes. Mae saith mlynedd wedi mynd heibio ers i holl eiddo annomestig Cymru a Lloegr gael eu hailbrisio. Bydd Ailbrisio 2017 yn seiliedig ar lefelau rhent ar 1 Ebrill 2015 a byddant yn ffurfiol sail eich atebolrwydd ardrethi busnes ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Mae’n bwysig deall goblygiadau lleol yr Ailbrisio hwn a’r Rhestr Graddfa ddrafft a gyhoeddwyd ar 30 Medi 2016.

Os ydych yn talu ardrethi busnes yn Sir Ddinbych (neu os nad ydych yn sicr os oes angen i chi eu talu ai peidio) byddem yn argymell mynd ar lein, gan ddefnyddio’r ddolen isod, i wirio’ch gwerth ardrethol drafft newydd er mwyn cael syniad o beth fydd eich ardrethi busnes o 1 Ebrill 2017.

Visit the new tool a nodwch eich bod post neu gyfeiriad stryd.

Beth yw’r Gwerth Ardrethol?   

Asesir y gwerth ardrethol gan Asiantaeth Y Swyddfa Brisio, sef swyddogaeth weithredol Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Asesiad o rent blynyddol y byddai eiddo yn ei gyflawni pe bai ar gael i’w osod ar y farchnad agored ar ddyddiad prisio penodol yw gwerth ardrethol eiddo.

  • Hyd at 31 Mawrth 2017, seilir y gwerthoedd ardrethol ar ddyddiad prisio o 1 Ebrill 2008.
  • O 1 Ebrill 2017, seilir y gwerthoedd ardrethol ar ddyddiad prisio o 1 Ebrill 2015

Os ydych chi’n credu fod eich gwerth ardrethol yn anghywir, gallwch ddarganfod a gweld manylion eich eiddo yma. Unwaith y bydd y gwerthoedd ardrethol newydd yn dod i rym ar 1 Ebrill 2017, bydd modd i chi apelio.

Beth yw ailbrisio?

Mae’r VOA yn asesu ac yn diweddaru gwerthoedd ardrethol pob eiddo busnes yn rheolaidd, bob pum mlynedd fel arfer. Gelwir hyn yn Ailbrisio. Caiff hyn ei wneud er mwyn cynnal tegwch yn y system drwy ailddosbarthu’r cyfanswm sy’n daladwy mewn ardrethi busnes, gan adlewyrchu newidiadau yn y farchnad eiddo. Yn gyffredinol, nid yw ailbrisio yn codi refeniw ychwanegol.

Rolau a Chyfrifoldebau? 

Mae’r VOA yn gosod gwerth ardrethol eiddo busnes drwy ddefnyddio manylion eiddo fel gwybodaeth rhentu. Mae Cyngor Sir Ddinbych yn defnyddio’r gwerth ardrethol a’r lluosydd ardrethi busnes (a osodir gan y llywodraeth ganolog) i gyfrifo eich bil ardrethi busnes.

Gostyngiad Trethi i Fusnesau Bach

Yng Nghymru, bydd cynllun cyfredol Gostyngiad Trethi i Fusnesau Bach yn cael ei ymestyn hyd at 2017 – 18 gyda’r un meini prawf – bydd eiddo busnes gyda gwerth ardrethol o hyd at £6,000 yn derbyn rhyddhad o 100% a’r rheiny gyda gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £12,000 yn derbyn rhyddhad amrywiol rhwng 100% a sero.

Cynllun Rhyddhad Trosiannol

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer Cynllun Rhyddhad Trosiannol. Nod y cynllun yw cynorthwyo busnesau sy’n derbyn Gostyngiad Trethi i Fusnesau Bach ar hyn o bryd ac y mae eu gwerth ardrethol wedi cynyddu i gwrdd costau eu hardrethi. Bydd hyn o gymorth i’r talwyr ardrethi hynny nad ydynt bellach yn gymwys am yr un faint o Ostyngiad Trethi i Fusnesau Bach o ganlyniad i’r cynnydd yn eu gwerth ardrethol yn dilyn yr ailbrisio, drwy godi’r swm y mae’n rhaid iddynt ei dalu yn raddol dros gyfnod o dair blynedd. Bydd hyn yn darparu cefnogaeth ychwanegol i fwy na 7,000 o dalwyr ardrethi.

Sut alla i gael mwy o wybodaeth?  

Am fwy o wybodaeth ar Ailbrisio 2017, gwerthoedd ardrethol, ac ardrethi busnes, ewch i www.gov.uk/voa/revaluation

Gallwch hefyd amcangyfrif eich bil ardrethi busnes, gan gynnwys unrhyw ryddhad ardrethi busnesau bach y gallai’r cyngor lleol ei weithredu.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhyddhad ardrethi busnes trosiannol , ewch i: www.businesswales.gov.wales/business-rates-relief-in-wales

Mae Tudalen Ardrethi Busnes Cynghorau Cyngor Sir Ddinbych yn cynnwys gwybodaeth https://www.sirddinbych.gov.uk/cy/busnes/ardrethi-busnes/ardrethi-busnes.aspx

Ariannu twf eich busnes

Gall grant bach olygu llawer iawn i fusnes newydd neu i fusnesau sydd angen ychydig o help llaw i ehangu i’r cam nesaf.

Gallai ein Grant Datblygu Busnes eich helpu i brynu’r darn o offer sy’n arwain at fwy o archebion, datblygu eFasnach ar eich gwefan er mwyn cynyddu gwerthiant, helpu i’ch hyfforddi chi neu weithiwr er mwyn annog effeithlonrwydd a’ch gwneud yn fwy cystadleuol, neu wella blaen eich siop gydag arwydd newydd sy’n denu mwy o fusnes.

Nod y grant yw helpu busnesau i wneud y gorau o’r cyfalaf y maen nhw wedi ei fuddsoddi ac mae yno i annog twf busnes fel rhan o waith y cyngor ar ddatblygu’r economi leol. Ein strategaeth yw annog twf busnesau preifat iach sydd, maes o law, yn arwain at economi leol sy’n ffynnu, gyda swyddi da ar gyfer trigolion lleol.

Dywedodd y Dangerous Food Company, “Mae’r grant wedi gwneud tyfu yn bosibl ac yn haws i ni.”

Darllenwch eu hanes yma.

Gellir gwobrwyo grantiau o hyd at £5,000, ar sail 50% o gost tyfu eich busnes. Mae proses ag iddi ddau gam sydd ond yn cymryd ychydig o amser i’w chwblhau:

  • Cwblhewch y ffurflen Datgan Diddordeb er mwyn dweud ychydig wrthym ni am y busnes, y gost ac ar gyfer beth y mae’r grant. Mae hyn yn ein helpu i benderfynu a ydych yn gymwys ac a fydd yr economi leol yn elwa.
  • Cwblhau Cais Llawn pan fyddwn wedi derbyn eich Datganiad Diddordeb. Bydd gofyn i chi roi mwy o fanylion am y busnes a pham eich bod angen y grant ynghyd â gwybodaeth gefnogol.

Dywedodd y Stoneworkz Industries “Mae’r grant wedi ein helpu ni i dyfu yn ôl ein galw.”

Darllenwch eu hanes yma.

Gallwch weithio gydag ymgynghorwyr o Busnes Cymru i dderbyn cyngor a chymorth drwy gydol y broses, gan sicrhau bod popeth wedi cael ei gynllunio a bod y buddsoddiad yn iawn ar eich cyfer chi a’ch busnes.

This slideshow requires JavaScript.

Cysylltwch â ni: