Ailbrisio Ardrethi Busnes

Bydd ardrethi busnes yn newid ar 1 Ebrill 2017. Ydych chi wedi gwirio eich Gwerth Ardrethol?

Fel rhan o’n gwaith o gynorthwyo i ddatblygu’r economi lleol rydym yn ymwybodol iawn o’r effaith y gall ardrethi busnes ei gael ar eich busnes. Mae saith mlynedd wedi mynd heibio ers i holl eiddo annomestig Cymru a Lloegr gael eu hailbrisio. Bydd Ailbrisio 2017 yn seiliedig ar lefelau rhent ar 1 Ebrill 2015 a byddant yn ffurfiol sail eich atebolrwydd ardrethi busnes ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Mae’n bwysig deall goblygiadau lleol yr Ailbrisio hwn a’r Rhestr Graddfa ddrafft a gyhoeddwyd ar 30 Medi 2016.

Os ydych yn talu ardrethi busnes yn Sir Ddinbych (neu os nad ydych yn sicr os oes angen i chi eu talu ai peidio) byddem yn argymell mynd ar lein, gan ddefnyddio’r ddolen isod, i wirio’ch gwerth ardrethol drafft newydd er mwyn cael syniad o beth fydd eich ardrethi busnes o 1 Ebrill 2017.

Visit the new tool a nodwch eich bod post neu gyfeiriad stryd.

Beth yw’r Gwerth Ardrethol?   

Asesir y gwerth ardrethol gan Asiantaeth Y Swyddfa Brisio, sef swyddogaeth weithredol Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Asesiad o rent blynyddol y byddai eiddo yn ei gyflawni pe bai ar gael i’w osod ar y farchnad agored ar ddyddiad prisio penodol yw gwerth ardrethol eiddo.

  • Hyd at 31 Mawrth 2017, seilir y gwerthoedd ardrethol ar ddyddiad prisio o 1 Ebrill 2008.
  • O 1 Ebrill 2017, seilir y gwerthoedd ardrethol ar ddyddiad prisio o 1 Ebrill 2015

Os ydych chi’n credu fod eich gwerth ardrethol yn anghywir, gallwch ddarganfod a gweld manylion eich eiddo yma. Unwaith y bydd y gwerthoedd ardrethol newydd yn dod i rym ar 1 Ebrill 2017, bydd modd i chi apelio.

Beth yw ailbrisio?

Mae’r VOA yn asesu ac yn diweddaru gwerthoedd ardrethol pob eiddo busnes yn rheolaidd, bob pum mlynedd fel arfer. Gelwir hyn yn Ailbrisio. Caiff hyn ei wneud er mwyn cynnal tegwch yn y system drwy ailddosbarthu’r cyfanswm sy’n daladwy mewn ardrethi busnes, gan adlewyrchu newidiadau yn y farchnad eiddo. Yn gyffredinol, nid yw ailbrisio yn codi refeniw ychwanegol.

Rolau a Chyfrifoldebau? 

Mae’r VOA yn gosod gwerth ardrethol eiddo busnes drwy ddefnyddio manylion eiddo fel gwybodaeth rhentu. Mae Cyngor Sir Ddinbych yn defnyddio’r gwerth ardrethol a’r lluosydd ardrethi busnes (a osodir gan y llywodraeth ganolog) i gyfrifo eich bil ardrethi busnes.

Gostyngiad Trethi i Fusnesau Bach

Yng Nghymru, bydd cynllun cyfredol Gostyngiad Trethi i Fusnesau Bach yn cael ei ymestyn hyd at 2017 – 18 gyda’r un meini prawf – bydd eiddo busnes gyda gwerth ardrethol o hyd at £6,000 yn derbyn rhyddhad o 100% a’r rheiny gyda gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £12,000 yn derbyn rhyddhad amrywiol rhwng 100% a sero.

Cynllun Rhyddhad Trosiannol

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer Cynllun Rhyddhad Trosiannol. Nod y cynllun yw cynorthwyo busnesau sy’n derbyn Gostyngiad Trethi i Fusnesau Bach ar hyn o bryd ac y mae eu gwerth ardrethol wedi cynyddu i gwrdd costau eu hardrethi. Bydd hyn o gymorth i’r talwyr ardrethi hynny nad ydynt bellach yn gymwys am yr un faint o Ostyngiad Trethi i Fusnesau Bach o ganlyniad i’r cynnydd yn eu gwerth ardrethol yn dilyn yr ailbrisio, drwy godi’r swm y mae’n rhaid iddynt ei dalu yn raddol dros gyfnod o dair blynedd. Bydd hyn yn darparu cefnogaeth ychwanegol i fwy na 7,000 o dalwyr ardrethi.

Sut alla i gael mwy o wybodaeth?  

Am fwy o wybodaeth ar Ailbrisio 2017, gwerthoedd ardrethol, ac ardrethi busnes, ewch i www.gov.uk/voa/revaluation

Gallwch hefyd amcangyfrif eich bil ardrethi busnes, gan gynnwys unrhyw ryddhad ardrethi busnesau bach y gallai’r cyngor lleol ei weithredu.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhyddhad ardrethi busnes trosiannol , ewch i: www.businesswales.gov.wales/business-rates-relief-in-wales

Mae Tudalen Ardrethi Busnes Cynghorau Cyngor Sir Ddinbych yn cynnwys gwybodaeth https://www.sirddinbych.gov.uk/cy/busnes/ardrethi-busnes/ardrethi-busnes.aspx

Leave a Reply