Mynegi Diddordeb

Rydym wedi ymuno ar draws Canolfannau Gwaith Gogledd a Chanolbarth Cymru yn ddiweddar i baratoi ar gyfer y mewnlifiad o swyddi sy’n dod o’r Diwydiant Adeiladu.

Er mwyn ein helpu i gyfateb ceiswyr swyddi gyda’r swyddi sydd ar gael, mae Canolfannau Gwaith ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru yn bwydo i mewn i Gronfa Ddata Mynegi Diddordeb.  Mae hwn yn cofnodi sgiliau a chrefftau Adeiladu sydd gan geiswyr gwaith. Mae’n gronfa ddata fyw sy’n cael ei diweddaru bob amser wrth i hawlwyr hawlio neu ddod oddi ar fudd-dal.

Mae hefyd yn ein helpu i nodi os oes gennym bobl sydd â’r sgiliau a phrofiad sydd efallai heb y cardiau neu docynnau sydd eu hangen ar gyfer y swyddi sydd ar gael mwyach. Yn yr achosion hynny, byddem yn gweithio’n agos gyda cholegau lleol i roi’r hyfforddiant ar gyfer yr unigolyn cywir, yn gysylltiedig ag anghenion y farchnad lafur leol.

Gall y Ganolfan Waith fod yn arloesol iawn yn eu hagwedd tuag at recriwtio felly os oes gennych swyddi ond â diffyg gweithlu cadarn, cysylltwch â ni i weld sut y gallwn weithio gyda’n gilydd.

Katie Goodwin

Rheolwr Partneriaeth a Chyflogwyr

Canolfan Byd Gwaith Sir Ddinbych

Sir Rheolwr Partneriaeth a Chyflogwyr Manylion cyswllt:
Sir y Fflint Jacqueline Blythe Ffôn: 07759631328

E-bost: JACQUELINE.BLYTHE1@DWP.GSI.GOV.UK

Sir Ddinbych Katie Goodwin Ffôn: 07738535624

E-bost: KATIE.GOODWIN@DWP.GSI.GOV.UK

Conwy: Sharon Williams Ffôn: 07920 450988

e-bost: SHARON.WILLIAMS3@DWP.GSI.GOV.UK

Wrecsam: Dawn Pryce Ffôn: 01686 863153/07900276549

E-bost: DAWN.PRYCE1@DWP.GSI.GOV.UK

Gwynedd: Yvonne Hughes Dolgellau, Machynlleth, Porthmadog

Ffôn: 07776264107

Gwynedd: Eiddwen Borland Bangor, Caernarfon, Pwllheli

Ffôn: 07795308217

E-bost: EIDDWEN.BORLAND@DWP.GSI.GOV.UK

Os yw cyflogwyr yn ystyried recriwtio gweithwyr ar gyfer swyddi Adeiladu, gweler y tabl o gysylltiadau uchod a all eich helpu yn yr ardal yr ydych yn ystyried recriwtio.

Fideo siopa Nadolig gyda neges bwysig sy’n lledaenu hwyliau’r Nadolig

Mae stori Nadoligaidd hyfryd gyda neges bwysig wedi cyrraedd Sir Ddinbych.

Mae’r ffilm Nadoligaidd sy‘n para am ddau funud wedi’i gynhyrchu gan Gyngor Sir Ddinbych i ddangos yr amrywiaeth o siopau lleol sydd yn y sir.

Mae’r ffilm yn cynnwys stori am deulu yn cyflawni eu siopa Nadolig yn Sir Ddinbych gyda’r holl anrhegion wedi’u prynu gan fasnachwyr lleol.

Mae hefyd yn cynnwys myfyrwyr o ysgol gelfyddydau perfformio Denbigh Stagecoach yn canu yng Nghadeirlan Llanelwy ac mae Carys yn serennu, sef arth unigryw a wnaethpwyd gan Sarah Chapman o Bilberry Bears yn Llandegla.

Cafodd y ffilm ei ryddhau ar sianel YouTube y Cyngor heddiw (dydd Iau) ac mae’n cael ei rannu ar draws cyfryngau cymdeithasol hefyd.

Dywedodd Arweinydd Sir Ddinbych, y Cynghorydd Hugh Evans OBE: “Mae’r Cyngor yn falch o gefnogi busnesau lleol gyda’r fideo siopa Nadolig hwn.

“Mae’n ffilm wych gyda stori hyfryd a neges bwysig iawn – ewch i siopa’n lleol y Nadolig hwn.

“Mae’r holl fusnesau yn y ffilm wedi’u lleoli yn Sir Ddinbych ac mae’r ffilm yn dangos yr amrywiaeth enfawr o gynnyrch a gwasanaethau sydd ar gael yn y sir.

“Mae siopa’n lleol yn brofiad i’w fwynhau ac mae siopau’n cynnig gwasanaeth wyneb yn wyneb cyfeillgar a phroffesiynol ac maent yn mynd gam ymhellach i’w cwsmeriaid.

“Fel Cyngor, rydym eisiau gweld busnesau lleol yn llwyddo gan fod hyn yn sicrhau bod arian sy’n cael ei wario’n lleol yn aros yn Sir Ddinbych ac yn helpu i greu economi sy’n ffynnu.

“Hoffai’r Cyngor ddiolch i’r holl breswylwyr a busnesau yn Sir Ddinbych sydd wedi helpu i wneud y ffilm hon yn bosibl.”

Bu i rai o disgyblion Stagecoach berfformio yn y ffilm.

Jane Heckman, 54, o Drefnant yw pennaeth yr ysgol, a ddarparodd actorion i chwarae rhannau’r teulu.

Dywedodd Mrs Heckman, sydd wedi bod yn bennaeth yn yr ysgol ers 11 mlynedd: “Roedd cynnig cyfle fel hyn i’r plant yn hynod wych.  Roedd yn brofiad hudolus.

“Fel busnes lleol rydym yn falch o gefnogi busnesau eraill ac i ledaenu’r neges i siopa’n lleol yn Sir Ddinbych.

“Rydym eisiau cefnogi busnesau lleol eraill.”

Mae’r fideo wedi’i gynhyrchu fel rhan o Raglen Uchelgais Economaidd a Chymunedol y Cyngor sydd yn cyflawni 16 prosiect o flaenoriaeth uchel i gefnogi busnesau yn y sir ac i atynnu mewnfuddsoddi pellach yn Sir Ddinbych.

Hefyd, mae Sir Ddinbych wedi bod yn cefnogi busnesau yn ystod cyfnod y Nadolig drwy ddarparu parcio am ddim ar ôl 3pm mewn meysydd parcio a reolir gan y Cyngor, mae’r ymgyrch #CaruBusnesauLleol yn cefnogi siopa’n lleol, ac mae’r hysbyseb radio Capital FM a gynhyrchwyd yn annog siopa’n lleol.

Cafodd y fideo ei gynhyrchu ar gyfer y Cyngor gan y Frozen Moon Productions.

 https://youtu.be/KBNrFppvgL8