Ceir manylion am y rhaglen hon a chynlluniau cymorth amrywiol ar y wefan hon:

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/?skip=1&lang=cy

I’ch helpu i welywio drwy’r cynlluniau mae Cadwyn Clwyd wedi cynhyrchu’r crynodeb defnyddiol hwn. Mae ffenestri ar gyfer ceisiadau am grantiau yn agor a chau yn ystod y flwyddyn.   Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â gwneud cais am gymorth byddai Cadwyn Clwyd yn falch o’ch helpu.  Gellir cysylltu â nhw ar 01490 340500.

Cronfa Datblygu Cymunedol Gwledig

Mae’r Gronfa Datblygu Cymunedol Gwledig (CDCG) yn cynnig grantiau sy’n bennaf ar gyfer prosiectau buddsoddi cyfalaf a arweinir gan sefydliadau cymunedol.  Bydd y grantiau yn darparu buddsoddiad i ystod eang o weithgareddau i helpu i ddiwallu anghenion lleol a chryfhau cymunedau fel y gallant dyfu a ffynnu.  Bydd meysydd allweddol i’w cefnogi yn cynnwys: llunio cynlluniau datblygu cymunedau / pentrefi; buddsoddi mewn seilwaith bach gan gynnwys ynni adnewyddadwy; buddsoddi mewn TGCh gan gynnwys band eang a chynhwysiant digidol; gwella mynediad at wasanaethau megis gofal plant, cludiant gwledig a chyngor ariannol; buddsoddi mewn seilwaith hamdden a thwristiaeth a gweithgareddau i wella iechyd a safon bywyd.  Y grantiau uchaf sy’n bosibl i bob prosiect drwy CDCG yw £128,000 a’r grant lleiaf posibl yw £2,400.  Rhaid i ymgeiswyr sicrhau 50% o gyfanswm costau’r prosiect cymwys (ar gyfer 7.1 ac astudiaethau o dan 7.6) ac 20% o gyfanswm costau prosiectau cymwys (ar gyfer buddsoddiadau dan 7.2 – 7.7).

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/rural-community-development-fund/?lang=en

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Mae’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd wedi’i gynllunio i helpu prif gynhyrchwyr cynhyrchion amaethyddol a busnesau sy’n gwneud gweithgareddau prosesau cam un a/neu gam dau yng Nghymru. Gall y cynllun ddarparu buddsoddiad cyfalaf a chefnogaeth arall i brosiectau os yw o leiaf 90% o’u cynhyrchion amaethyddol cymwys yn cael eu prosesu.  Mae’r cynllun ar agor i geisiadau gan ystod eang o fentrau sy’n gwneud gwaith prosesu cynradd a/neu eilaidd ar gynhyrchion amaethyddol, gan gynnwys:  unig fasnachwyr, sefydliadau’r sector gwirfoddol, cwmnïau cyfyngedig preifat a chyhoeddus (BBaCh a Mentrau Mawr), busnesau fferm sydd am brosesu eu cynnyrch amaethyddol eu hunain a busnesau newydd, gan gynnwys busnesau sy’n cychwyn o’r newydd. Y trothwy grant uchaf ar gyfer pob menter am unrhyw brosiect buddsoddi unigol yw £5,000,000 a’r trothwy isaf yw £2,400.  Mae cyfraddau grant yn amrywio yn dibynnu ar faint y fenter.

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/food-business-investment-scheme/?skip=1&lang=cy

Cynllun Cydweithio i Gynllunio Coedwigaeth

Nod y Cynllun Cydweithio i Gynllunio Coedwigaeth yw cefnogi cynigion sy’n ceisio hwyluso, datblygu neu sefydlu cydweithrediadau a gweithgareddau newydd a chefnogi darpar gydweithrediadau i ddatblygu cynigion prosiect, sy’n gweithio i reoli ein hadnoddau naturiol yn well a chyfrannu at les ein cymunedau gwledig. Mae enghreifftiau o weithgareddau cymwys o dan y cynllun yn cynnwys: datblygu a chydlynu grwpiau cydweithredol; gweithgareddau cyfathrebu a lledaenu gwybodaeth; astudiaethau technegol a dichonoldeb; a monitro a gwerthuso gweithgareddau.  Y trothwy grant uchaf i bob menter ar gyfer unrhyw brosiect unigol yw £180,000 a’r trothwy isaf yw £10,000.  Mae’r gyfradd grant uchaf hyd at 100%.

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/co-operative-forest-planning-scheme/?skip=1&lang=cy

Cynllun Rheoli Cynaliadwy

Bydd y cynllun Rheoli Cynaliadwy yn darparu cymorth ariannol i amrywiaeth o weithgareddau a fydd yn rheoli ein hadnoddau naturiol yn well a thrwy wneud hynny bydd yn cyfrannu at les ein cymunedau gwledig. Mae’r cynllun yn cynnig grantiau i grwpiau cydweithredol sy’n dymuno: gwella ein hadnoddau naturiol a’r buddion y maent yn eu darparu, cymryd camau i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, gwella gwytnwch busnesau a chymunedau yn erbyn effeithiau newid hinsawdd.  Gall y grantiau amrywio o leiafswm o £10,000 i uchafswm o £5,000,000 er mwyn helpu i gychwyn a hwyluso cydweithrediadau newydd ynghyd ag uchelgeisiau ar raddfa tirwedd gan gydlynu camau gweithredu a mewnbwn gan nifer o bartïon i gyflawni buddion parhaol ar draws ein cymunedau.  Y gyfradd grant uchaf i unrhyw brosiect buddsoddi unigol yw 100% o gyfanswm y gost.

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/sustainable-management-scheme/?skip=1&lang=cy

Cynllun Datblygu Cynlluniau Cyflenwi a Chydweithio

Bwriad y Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio yw helpu i wneud i bethau newydd ddigwydd. Bydd yn darparu cymorth ar gyfer ystod eang o faterion a phob agwedd ar brosiect, o’r camau dechreuol trwodd i ddarparu a lledaenu gwybodaeth a gwerthuso.  Ni all y cynllun gefnogi gweithgareddau ar y cyd sydd eisoes ar waith ond gall gefnogi grŵp presennol i ymgymryd â phrosiect newydd ar y cyd.  Nod y cynllun yw cefnogi datblygiad cynnyrch, arferion, prosesau a thechnoleg newydd yn y sectorau amaeth, coedwigaeth a bwyd, gan gynnwys:  busnesau bach sy’n cydweithio i rannu cyfleusterau ac adnoddau cynhyrchu, cadwyni cyflenwi byr a marchnadoedd lleol gan gynnwys gweithgareddau hyrwyddo mewn cyd-destun lleol, a phrosiectau peilot ble mae’r wybodaeth ar gael i’r cyhoedd ac yn cael ei lledaenu’n eang. Y trothwy grant uchaf i bob menter ar gyfer unrhyw brosiect unigol yw £10,000,000 a’r trothwy isaf yw £2,400.  Mae’r gyfradd grant uchaf yn amrywio.

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/co-operation-supply-chain-development-scheme/?skip=1&lang=cy

Cynllun Grant Cynhyrchu Cynaliadwy

Mae’r Cynllun Grant Cynhyrchu Cynaliadwy yn becyn cymorth grant cyfalaf sydd wedi’i anelu at ffermwyr.  Nod y Cynllun hwn yw darparu buddsoddiad cyfalaf mewn cyfleusterau ac offer sy’n ymwneud ag: iechyd a lles anifeiliaid; storio cnydau; storio a thrin cynhyrchiant; cynhyrchu ynni adnewyddadwy; a rheoli pridd a chnydau.  Y gyfradd grant uchaf ar gyfer unrhyw brosiect buddsoddi unigol yw 40% o gyfanswm cost y buddsoddiad, beth bynnag fo maint y fenter a ble bynnag y mae.  Y trothwy grant uchaf i fenter ar gyfer unrhyw brosiect buddsoddi unigol yw £400,000 a’r trothwy isaf yw £16,000. Y gyfradd grant uchaf ar gyfer unrhyw brosiect buddsoddi unigol yw 40% o gyfanswm cost y buddsoddiad, beth bynnag fo maint y fenter a ble bynnag y mae.

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/sustainable-management-scheme/?lang=cy

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren

Mae’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren yn darparu cyllid ar gyfer buddsoddiadau cyfalaf sy’n ychwanegu gwerth at goedwigoedd drwy weithgareddau rheoli coetiroedd, cynaeafu coed a/neu brosesu coed.  Mae’r cynllun ar agor i berchnogion coedwigoedd preifat, awdurdodau lleol, perchnogion coedwigoedd sector cyhoeddus penodol eraill a mentrau bach/canolig (BBaCh) a sefydliadau cymunedol neu gontractwyr coedwigaeth.  Rhaid i fuddsoddiadau a gefnogir gan y cynllun fod yn gysylltiedig â gwelliannau yng ngwerth coedwigoedd, er enghraifft drwy weithgareddau rheoli coetiroedd, cynaeafu coed a/neu brosesu coed yn y goedwig neu ar raddfa fach. Y trothwy grant uchaf i bob menter ar gyfer unrhyw brosiect buddsoddi unigol yw £5,000,000 a’r trothwy isaf yw £2,400.

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/timber-business-investment-scheme/?skip=1&lang=cy

 

 

 

 

 

Biliau Ardrethi Busnes ar gyfer 2017/18

Bydd y biliau blynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf yn cael eu hanfon yn yr ychydig wythnosau nesaf a bydd rhai newidiadau sylweddol o’r llynedd. Y prif bwyntiau yw:

Gwerth Ardrethol ac Apeliadau

Oherwydd bod 2017 yn flwyddyn ailbrisio efallai y bydd rhai busnesau yn wynebu cynnydd neu ostyngiad mawr yn eu Gwerth Ardrethol o gymharu â’u prisiad presennol. Mewn achosion eraill bydd y gwerthoedd yn eithaf tebyg. Mae’r Gwerthoedd Ardrethol yn cael eu hasesu gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio, swyddogaeth weithredol o’r HMRC. Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio hefyd yn rheoli’r holl apeliadau yn erbyn y Gwerthoedd Ardrethol a dylid anfon unrhyw gwestiynau atynt, mae eu manylion cyswllt fel a ganlyn:

Cysylltu â’r Swyddog Prisio. Rhif Ffôn: 03000 505505

Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru yn gosod y Lluosydd Ardrethi Busnes ac yn hysbysu’r Awdurdod Lleol o’u gwerth, mae’n rhaid i unrhyw filiau a gyflwynir, yn ôl cyfraith, nodi’r lluosydd. Mae’r Lluosydd wedi’i osod yn 49.9c ar gyfer 2017/18.

Gostyngiadau Treth i Fusnesau Bychain

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y cynllun presennol felly bydd Busnesau gyda Gwerth Ardrethol llai na £6,000 yn derbyn 100% o ostyngiad a bydd busnesau sydd â gwerth ardrethol o £6,000 i £12,000 yn derbyn gostyngiad sy’n lleihau. Ni fydd busnesau â Gwerth Ardrethol sy’n fwy na £12,000 yn derbyn unrhyw ostyngiad. Mae meini prawf cymhwyso, fel y nodwyd gan Gynulliad Cymru. Mae’r rheolau fel a ganlyn:

 • Mae’n rhaid i’r eiddo fod wedi’i feddiannu ar adeg hawlio’r gostyngiad
 • Nid yw Cyrff y Sector Cyhoeddus megis y Cyngor yn gymwys ar gyfer gostyngiad
 • Nid yw trethdalwyr sy’n derbyn Rhyddhad Elusennol Gorfodol yn gymwys ar gyfer gostyngiad
 • Nid yw dosbarthiadau penodol o eiddo megis Meysydd Parcio, Hawliau Hysbysebu a mastiau Cyfathrebu Ffôn yn gymwys ar gyfer gostyngiad.

Ar gyfer busnesau sydd eisoes yn derbyn y gostyngiad hwn nid oes angen ail-ymgeisio gan y bydd y swm newydd yn cael ei gyfrifo’n awtomatig. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai eiddo yn gymwys ar gyfer gostyngiad yn awr ac os ydych chi eisiau i ni adolygu eich achos cysylltwch â ni ar : businessrates@denbighshire.gov.uk / Ffôn 01824 706326

Gostyngiad Trosiannol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynllun i gynorthwyo i ddiogelu busnesau bach rhag effaith yr ailbrisiad, gan gyfyngu’r cynnydd yn y symiau sy’n daladwy ar gyfer 2017/18 a blynyddoedd y dyfodol. Mae’r cynllun wedi’i ddylunio fel a ganlyn.

 • Mae’r cyfyngiad ar gynydd yn y bil ardrethi o 2016/17 i 2017/18 wedi’i gapio yn 25% dros £100
 • Ni fydd unrhyw gynnydd mewn ardrethi taladwy hyd at £100 yn derbyn gostyngiad trosiannol.
 • Mae’r gostyngiad trosiannol yn gysylltiedig â’r cyfrif fel y bo ar 1 Ebrill 2017 felly bydd unrhyw newid mewn atebolrwydd e.e. newid mewn meddiannaeth yn terfynu’r gostyngiad o ddyddiad y newid

Mae’r meini prawf cymhwyso fel a ganlyn:

 • Mae’n rhaid i’r Eiddo dderbyn Gostyngiad Ardrethi Busnesau Bach ar 31 Mawrth 2017 (gweler yr adran uchod ar Ostyngiad Ardrethi Busnesau Bach)
 • Mae’n rhaid i’r Trethdalwr fod wedi derbyn cynnydd yn y bil blynyddol o dros £100
 • Mae’n rhaid i’r Eiddo fod wedi’i feddiannu ar 31 Mawrth 2017 a 1 Ebrill 2017
 • Nid yw gostyngiad trosiannol yn daladwy ar eiddo gwag
 • Bydd unrhyw newid mewn atebolrwydd h.y. bod yr eiddo’n mynd yn wag neu newid meddiannydd, yn terfynu’r gostyngiad

Nid oes angen cyflwyno cais ar gyfer y gostyngiad hwn gan y bydd y swm newydd yn cael ei gyfrifo’n awtomatig. Fodd bynnag, os ydych chi’n credu eich bod yn gymwys ond nad ydych wedi derbyn unrhyw ostyngiad ac eich bod eisiau i ni adolygu eich achos cysylltwch â ni ar: businessrates@denbighshire.gov.uk / Ffôn 01824 706326

Gostyngiad Manwerthu’r Stryd Fawr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun gostyngiad newydd, sydd wedi’i ddylunio i gynorthwyo manwerthwyr y stryd fawr lle bo’r busnesau wedi derbyn cynnydd sylweddol yn eu bil. Mae dwy lefel o gefnogaeth, yn seiliedig ar Werth Ardrethol 2017/18 ac mae meini prawf cymhwyso ar gyfer y gostyngiad hwn, nodir manylion pellach isod

 • Cefnogaeth Haen 1 – Uchafswm o £500 neu gyfanswm yr atebolrwydd sy’n weddill (ar ôl cymhwyso Gostyngiad Ardrethi Busnesau Bach ac/neu Ostyngiad Trosiannol) ar gyfer 2017/18 lle bo’r Gwerth Ardrethol ar 1 Ebrill 2017 rhwng £6,001 a £12,000 a bod yr eiddo naill ai’n gymwys ar gyfer Gostyngiad Ardrethi Busnesau Bach ac /neu Ostyngiad Trosiannol yn 2017/18.
 • Cefnogaeth Haen 2 – Uchafswm o £1,500 ar gyfer 2017/18 lle bo’r Gwerth Ardrethol ar 1 Ebrill 2017 rhwng £12,001 a £50,000 ac nad yw’r eiddo’n gymwys ar gyfer naill ai Gostyngiad Ardrethi Busnesau Bach ac /neu Ostyngiad Trosiannol yn 2017/18 ac maent wedi derbyn cynnydd yn eu bil.
 • Ar hyn o bryd nid oes cefnogaeth ychwanegol ar gyfer Busnesau â Gwerth Ardrethol sy’n fwy na £50,000.

Mae’r meini prawf cymhwyso fel a ganlyn:

 • Er mwyn bod yn gymwys mae’n rhaid i Eiddo gael ei feddiannu a’i ddefnyddio’n gyfan gwbl neu’n bennaf at ddibenion manwerthu fel y diffinnir gan Lywodraeth Cymru.
 • Ni all y gostyngiad sy’n cael ei ddyrannu, ar ôl ei gyfuno gyda chymorth grantiau eraill, fod yn uwch na therfyn Cymorth Gwladwriaethol yr UE ac mae’n rhaid cwblhau ymwadiad Cymorth Gwladwriaethol ym mhob achos
 • Mae’r gostyngiad yn berthnasol i Fusnesau sy’n meddiannu eiddo ar 1 Ebrill 2017 yn unig, bydd unrhyw newid o ran meddiannydd yn terfynu’r gostyngiad ac ni fydd unrhyw feddiannydd newydd yn gymwys ar gyfer y gostyngiad hwn.
 • Mae rhestr ddiffiniedig o’r mathau o Fusnesau sy’n cael eu heithrio fel y diffinnir gan Lywodraeth Cymru 

Cewch wybod mwy yn y Canllawiau Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr

Opsiynau Talu

Wyddech chi fod y dulliau talu canlynol yn gyflym, dibynadwy ac yn hawdd eu gosod?

 • Talu trwy Ddebyd Uniongyrchol
 • Taliadau ar y we drwy ein gwefan
 • Taliadau Ffôn
 • Mae manylion ar gael ar ein gwefan https://www.denbighshire.gov.uk/cy/busnes/ardrethi-busnes/ardrethi-busnes.aspx neu cysylltwch â ni ar / Rhif Ffôn 0300 456 2499