Biliau Ardrethi Busnes ar gyfer 2017/18

Bydd y biliau blynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf yn cael eu hanfon yn yr ychydig wythnosau nesaf a bydd rhai newidiadau sylweddol o’r llynedd. Y prif bwyntiau yw:

Gwerth Ardrethol ac Apeliadau

Oherwydd bod 2017 yn flwyddyn ailbrisio efallai y bydd rhai busnesau yn wynebu cynnydd neu ostyngiad mawr yn eu Gwerth Ardrethol o gymharu â’u prisiad presennol. Mewn achosion eraill bydd y gwerthoedd yn eithaf tebyg. Mae’r Gwerthoedd Ardrethol yn cael eu hasesu gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio, swyddogaeth weithredol o’r HMRC. Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio hefyd yn rheoli’r holl apeliadau yn erbyn y Gwerthoedd Ardrethol a dylid anfon unrhyw gwestiynau atynt, mae eu manylion cyswllt fel a ganlyn:

Cysylltu â’r Swyddog Prisio. Rhif Ffôn: 03000 505505

Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru yn gosod y Lluosydd Ardrethi Busnes ac yn hysbysu’r Awdurdod Lleol o’u gwerth, mae’n rhaid i unrhyw filiau a gyflwynir, yn ôl cyfraith, nodi’r lluosydd. Mae’r Lluosydd wedi’i osod yn 49.9c ar gyfer 2017/18.

Gostyngiadau Treth i Fusnesau Bychain

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y cynllun presennol felly bydd Busnesau gyda Gwerth Ardrethol llai na £6,000 yn derbyn 100% o ostyngiad a bydd busnesau sydd â gwerth ardrethol o £6,000 i £12,000 yn derbyn gostyngiad sy’n lleihau. Ni fydd busnesau â Gwerth Ardrethol sy’n fwy na £12,000 yn derbyn unrhyw ostyngiad. Mae meini prawf cymhwyso, fel y nodwyd gan Gynulliad Cymru. Mae’r rheolau fel a ganlyn:

 • Mae’n rhaid i’r eiddo fod wedi’i feddiannu ar adeg hawlio’r gostyngiad
 • Nid yw Cyrff y Sector Cyhoeddus megis y Cyngor yn gymwys ar gyfer gostyngiad
 • Nid yw trethdalwyr sy’n derbyn Rhyddhad Elusennol Gorfodol yn gymwys ar gyfer gostyngiad
 • Nid yw dosbarthiadau penodol o eiddo megis Meysydd Parcio, Hawliau Hysbysebu a mastiau Cyfathrebu Ffôn yn gymwys ar gyfer gostyngiad.

Ar gyfer busnesau sydd eisoes yn derbyn y gostyngiad hwn nid oes angen ail-ymgeisio gan y bydd y swm newydd yn cael ei gyfrifo’n awtomatig. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai eiddo yn gymwys ar gyfer gostyngiad yn awr ac os ydych chi eisiau i ni adolygu eich achos cysylltwch â ni ar : businessrates@denbighshire.gov.uk / Ffôn 01824 706326

Gostyngiad Trosiannol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynllun i gynorthwyo i ddiogelu busnesau bach rhag effaith yr ailbrisiad, gan gyfyngu’r cynnydd yn y symiau sy’n daladwy ar gyfer 2017/18 a blynyddoedd y dyfodol. Mae’r cynllun wedi’i ddylunio fel a ganlyn.

 • Mae’r cyfyngiad ar gynydd yn y bil ardrethi o 2016/17 i 2017/18 wedi’i gapio yn 25% dros £100
 • Ni fydd unrhyw gynnydd mewn ardrethi taladwy hyd at £100 yn derbyn gostyngiad trosiannol.
 • Mae’r gostyngiad trosiannol yn gysylltiedig â’r cyfrif fel y bo ar 1 Ebrill 2017 felly bydd unrhyw newid mewn atebolrwydd e.e. newid mewn meddiannaeth yn terfynu’r gostyngiad o ddyddiad y newid

Mae’r meini prawf cymhwyso fel a ganlyn:

 • Mae’n rhaid i’r Eiddo dderbyn Gostyngiad Ardrethi Busnesau Bach ar 31 Mawrth 2017 (gweler yr adran uchod ar Ostyngiad Ardrethi Busnesau Bach)
 • Mae’n rhaid i’r Trethdalwr fod wedi derbyn cynnydd yn y bil blynyddol o dros £100
 • Mae’n rhaid i’r Eiddo fod wedi’i feddiannu ar 31 Mawrth 2017 a 1 Ebrill 2017
 • Nid yw gostyngiad trosiannol yn daladwy ar eiddo gwag
 • Bydd unrhyw newid mewn atebolrwydd h.y. bod yr eiddo’n mynd yn wag neu newid meddiannydd, yn terfynu’r gostyngiad

Nid oes angen cyflwyno cais ar gyfer y gostyngiad hwn gan y bydd y swm newydd yn cael ei gyfrifo’n awtomatig. Fodd bynnag, os ydych chi’n credu eich bod yn gymwys ond nad ydych wedi derbyn unrhyw ostyngiad ac eich bod eisiau i ni adolygu eich achos cysylltwch â ni ar: businessrates@denbighshire.gov.uk / Ffôn 01824 706326

Gostyngiad Manwerthu’r Stryd Fawr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun gostyngiad newydd, sydd wedi’i ddylunio i gynorthwyo manwerthwyr y stryd fawr lle bo’r busnesau wedi derbyn cynnydd sylweddol yn eu bil. Mae dwy lefel o gefnogaeth, yn seiliedig ar Werth Ardrethol 2017/18 ac mae meini prawf cymhwyso ar gyfer y gostyngiad hwn, nodir manylion pellach isod

 • Cefnogaeth Haen 1 – Uchafswm o £500 neu gyfanswm yr atebolrwydd sy’n weddill (ar ôl cymhwyso Gostyngiad Ardrethi Busnesau Bach ac/neu Ostyngiad Trosiannol) ar gyfer 2017/18 lle bo’r Gwerth Ardrethol ar 1 Ebrill 2017 rhwng £6,001 a £12,000 a bod yr eiddo naill ai’n gymwys ar gyfer Gostyngiad Ardrethi Busnesau Bach ac /neu Ostyngiad Trosiannol yn 2017/18.
 • Cefnogaeth Haen 2 – Uchafswm o £1,500 ar gyfer 2017/18 lle bo’r Gwerth Ardrethol ar 1 Ebrill 2017 rhwng £12,001 a £50,000 ac nad yw’r eiddo’n gymwys ar gyfer naill ai Gostyngiad Ardrethi Busnesau Bach ac /neu Ostyngiad Trosiannol yn 2017/18 ac maent wedi derbyn cynnydd yn eu bil.
 • Ar hyn o bryd nid oes cefnogaeth ychwanegol ar gyfer Busnesau â Gwerth Ardrethol sy’n fwy na £50,000.

Mae’r meini prawf cymhwyso fel a ganlyn:

 • Er mwyn bod yn gymwys mae’n rhaid i Eiddo gael ei feddiannu a’i ddefnyddio’n gyfan gwbl neu’n bennaf at ddibenion manwerthu fel y diffinnir gan Lywodraeth Cymru.
 • Ni all y gostyngiad sy’n cael ei ddyrannu, ar ôl ei gyfuno gyda chymorth grantiau eraill, fod yn uwch na therfyn Cymorth Gwladwriaethol yr UE ac mae’n rhaid cwblhau ymwadiad Cymorth Gwladwriaethol ym mhob achos
 • Mae’r gostyngiad yn berthnasol i Fusnesau sy’n meddiannu eiddo ar 1 Ebrill 2017 yn unig, bydd unrhyw newid o ran meddiannydd yn terfynu’r gostyngiad ac ni fydd unrhyw feddiannydd newydd yn gymwys ar gyfer y gostyngiad hwn.
 • Mae rhestr ddiffiniedig o’r mathau o Fusnesau sy’n cael eu heithrio fel y diffinnir gan Lywodraeth Cymru 

Cewch wybod mwy yn y Canllawiau Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr

Opsiynau Talu

Wyddech chi fod y dulliau talu canlynol yn gyflym, dibynadwy ac yn hawdd eu gosod?

Leave a Reply