Ceir manylion am y rhaglen hon a chynlluniau cymorth amrywiol ar y wefan hon:

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/?skip=1&lang=cy

I’ch helpu i welywio drwy’r cynlluniau mae Cadwyn Clwyd wedi cynhyrchu’r crynodeb defnyddiol hwn. Mae ffenestri ar gyfer ceisiadau am grantiau yn agor a chau yn ystod y flwyddyn.   Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â gwneud cais am gymorth byddai Cadwyn Clwyd yn falch o’ch helpu.  Gellir cysylltu â nhw ar 01490 340500.

Cronfa Datblygu Cymunedol Gwledig

Mae’r Gronfa Datblygu Cymunedol Gwledig (CDCG) yn cynnig grantiau sy’n bennaf ar gyfer prosiectau buddsoddi cyfalaf a arweinir gan sefydliadau cymunedol.  Bydd y grantiau yn darparu buddsoddiad i ystod eang o weithgareddau i helpu i ddiwallu anghenion lleol a chryfhau cymunedau fel y gallant dyfu a ffynnu.  Bydd meysydd allweddol i’w cefnogi yn cynnwys: llunio cynlluniau datblygu cymunedau / pentrefi; buddsoddi mewn seilwaith bach gan gynnwys ynni adnewyddadwy; buddsoddi mewn TGCh gan gynnwys band eang a chynhwysiant digidol; gwella mynediad at wasanaethau megis gofal plant, cludiant gwledig a chyngor ariannol; buddsoddi mewn seilwaith hamdden a thwristiaeth a gweithgareddau i wella iechyd a safon bywyd.  Y grantiau uchaf sy’n bosibl i bob prosiect drwy CDCG yw £128,000 a’r grant lleiaf posibl yw £2,400.  Rhaid i ymgeiswyr sicrhau 50% o gyfanswm costau’r prosiect cymwys (ar gyfer 7.1 ac astudiaethau o dan 7.6) ac 20% o gyfanswm costau prosiectau cymwys (ar gyfer buddsoddiadau dan 7.2 – 7.7).

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/rural-community-development-fund/?lang=en

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Mae’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd wedi’i gynllunio i helpu prif gynhyrchwyr cynhyrchion amaethyddol a busnesau sy’n gwneud gweithgareddau prosesau cam un a/neu gam dau yng Nghymru. Gall y cynllun ddarparu buddsoddiad cyfalaf a chefnogaeth arall i brosiectau os yw o leiaf 90% o’u cynhyrchion amaethyddol cymwys yn cael eu prosesu.  Mae’r cynllun ar agor i geisiadau gan ystod eang o fentrau sy’n gwneud gwaith prosesu cynradd a/neu eilaidd ar gynhyrchion amaethyddol, gan gynnwys:  unig fasnachwyr, sefydliadau’r sector gwirfoddol, cwmnïau cyfyngedig preifat a chyhoeddus (BBaCh a Mentrau Mawr), busnesau fferm sydd am brosesu eu cynnyrch amaethyddol eu hunain a busnesau newydd, gan gynnwys busnesau sy’n cychwyn o’r newydd. Y trothwy grant uchaf ar gyfer pob menter am unrhyw brosiect buddsoddi unigol yw £5,000,000 a’r trothwy isaf yw £2,400.  Mae cyfraddau grant yn amrywio yn dibynnu ar faint y fenter.

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/food-business-investment-scheme/?skip=1&lang=cy

Cynllun Cydweithio i Gynllunio Coedwigaeth

Nod y Cynllun Cydweithio i Gynllunio Coedwigaeth yw cefnogi cynigion sy’n ceisio hwyluso, datblygu neu sefydlu cydweithrediadau a gweithgareddau newydd a chefnogi darpar gydweithrediadau i ddatblygu cynigion prosiect, sy’n gweithio i reoli ein hadnoddau naturiol yn well a chyfrannu at les ein cymunedau gwledig. Mae enghreifftiau o weithgareddau cymwys o dan y cynllun yn cynnwys: datblygu a chydlynu grwpiau cydweithredol; gweithgareddau cyfathrebu a lledaenu gwybodaeth; astudiaethau technegol a dichonoldeb; a monitro a gwerthuso gweithgareddau.  Y trothwy grant uchaf i bob menter ar gyfer unrhyw brosiect unigol yw £180,000 a’r trothwy isaf yw £10,000.  Mae’r gyfradd grant uchaf hyd at 100%.

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/co-operative-forest-planning-scheme/?skip=1&lang=cy

Cynllun Rheoli Cynaliadwy

Bydd y cynllun Rheoli Cynaliadwy yn darparu cymorth ariannol i amrywiaeth o weithgareddau a fydd yn rheoli ein hadnoddau naturiol yn well a thrwy wneud hynny bydd yn cyfrannu at les ein cymunedau gwledig. Mae’r cynllun yn cynnig grantiau i grwpiau cydweithredol sy’n dymuno: gwella ein hadnoddau naturiol a’r buddion y maent yn eu darparu, cymryd camau i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, gwella gwytnwch busnesau a chymunedau yn erbyn effeithiau newid hinsawdd.  Gall y grantiau amrywio o leiafswm o £10,000 i uchafswm o £5,000,000 er mwyn helpu i gychwyn a hwyluso cydweithrediadau newydd ynghyd ag uchelgeisiau ar raddfa tirwedd gan gydlynu camau gweithredu a mewnbwn gan nifer o bartïon i gyflawni buddion parhaol ar draws ein cymunedau.  Y gyfradd grant uchaf i unrhyw brosiect buddsoddi unigol yw 100% o gyfanswm y gost.

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/sustainable-management-scheme/?skip=1&lang=cy

Cynllun Datblygu Cynlluniau Cyflenwi a Chydweithio

Bwriad y Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio yw helpu i wneud i bethau newydd ddigwydd. Bydd yn darparu cymorth ar gyfer ystod eang o faterion a phob agwedd ar brosiect, o’r camau dechreuol trwodd i ddarparu a lledaenu gwybodaeth a gwerthuso.  Ni all y cynllun gefnogi gweithgareddau ar y cyd sydd eisoes ar waith ond gall gefnogi grŵp presennol i ymgymryd â phrosiect newydd ar y cyd.  Nod y cynllun yw cefnogi datblygiad cynnyrch, arferion, prosesau a thechnoleg newydd yn y sectorau amaeth, coedwigaeth a bwyd, gan gynnwys:  busnesau bach sy’n cydweithio i rannu cyfleusterau ac adnoddau cynhyrchu, cadwyni cyflenwi byr a marchnadoedd lleol gan gynnwys gweithgareddau hyrwyddo mewn cyd-destun lleol, a phrosiectau peilot ble mae’r wybodaeth ar gael i’r cyhoedd ac yn cael ei lledaenu’n eang. Y trothwy grant uchaf i bob menter ar gyfer unrhyw brosiect unigol yw £10,000,000 a’r trothwy isaf yw £2,400.  Mae’r gyfradd grant uchaf yn amrywio.

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/co-operation-supply-chain-development-scheme/?skip=1&lang=cy

Cynllun Grant Cynhyrchu Cynaliadwy

Mae’r Cynllun Grant Cynhyrchu Cynaliadwy yn becyn cymorth grant cyfalaf sydd wedi’i anelu at ffermwyr.  Nod y Cynllun hwn yw darparu buddsoddiad cyfalaf mewn cyfleusterau ac offer sy’n ymwneud ag: iechyd a lles anifeiliaid; storio cnydau; storio a thrin cynhyrchiant; cynhyrchu ynni adnewyddadwy; a rheoli pridd a chnydau.  Y gyfradd grant uchaf ar gyfer unrhyw brosiect buddsoddi unigol yw 40% o gyfanswm cost y buddsoddiad, beth bynnag fo maint y fenter a ble bynnag y mae.  Y trothwy grant uchaf i fenter ar gyfer unrhyw brosiect buddsoddi unigol yw £400,000 a’r trothwy isaf yw £16,000. Y gyfradd grant uchaf ar gyfer unrhyw brosiect buddsoddi unigol yw 40% o gyfanswm cost y buddsoddiad, beth bynnag fo maint y fenter a ble bynnag y mae.

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/sustainable-management-scheme/?lang=cy

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren

Mae’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren yn darparu cyllid ar gyfer buddsoddiadau cyfalaf sy’n ychwanegu gwerth at goedwigoedd drwy weithgareddau rheoli coetiroedd, cynaeafu coed a/neu brosesu coed.  Mae’r cynllun ar agor i berchnogion coedwigoedd preifat, awdurdodau lleol, perchnogion coedwigoedd sector cyhoeddus penodol eraill a mentrau bach/canolig (BBaCh) a sefydliadau cymunedol neu gontractwyr coedwigaeth.  Rhaid i fuddsoddiadau a gefnogir gan y cynllun fod yn gysylltiedig â gwelliannau yng ngwerth coedwigoedd, er enghraifft drwy weithgareddau rheoli coetiroedd, cynaeafu coed a/neu brosesu coed yn y goedwig neu ar raddfa fach. Y trothwy grant uchaf i bob menter ar gyfer unrhyw brosiect buddsoddi unigol yw £5,000,000 a’r trothwy isaf yw £2,400.

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/timber-business-investment-scheme/?skip=1&lang=cy

 

 

 

 

 

Leave a Reply