Arolwg Busnes Sir Ddinbych 2017

Cwblhewch Arolwg Busnes Sir Ddinbych 2017!

Arolwg Busnes Sir Ddinbych yw ein dadansoddiad blynyddol o anghenion busnesau’r sir. Drwy gasglu data gan 496 o fusnesau rydym ni’n gallu mesur tymheredd economi’r sir a defnyddio’r wybodaeth i dargedu ein hymdrechion i helpu busnesau dyfu yn ystod y flwyddyn. Mae’r ymchwil diweddaraf hwn yn dangos bod hyder pobl mewn gwerthiannau wedi cynyddu 7% ers y llynedd, a bod 54% o fusnesau yn edrych ar fuddsoddi yn eu busnesau. Ymhlith pethau eraill rydym ni rŵan yn gallu gweld beth yn ôl busnesau Sir Ddinbych yw’r materion mwyaf sy’n wynebu canol trefi a pha rwystrau a wynebir ganddynt wrth geisio recriwtio’r staff gorau. Mae ciplun o Arolwg Busnes 2016 ar gael yma.

Rydym ni’n cynnal arolygon o’r fath i’n helpu ni ddatblygu’r economi leol ac rydym ni’n defnyddio’r canlyniadau i dargedu’r meysydd nesaf. Heb ymchwil ni fyddem yn gwybod mai Llanelwy yw’r dref sy’n cynhyrchu’r nifer mwyaf o allforion yn y sir a bod ar hanner y busnesau eisiau mwy o hyfforddiant ar ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol. Pob blwyddyn rydym ni’n canolbwyntio ar wella’r hyn rydym ni’n ei ddarparu i fusnesau lleol ac efallai eich bod chi wedi gweld llawer o’r ymatebion i’r arolwg yn cael sylw yn ein rhaglen Mis Mawrth Busnes.

Heddiw rydym ni’n lansio Arolwg Busnes 2017 ac mae arnom ni angen eich cymorth chi i ledaenu’r gair. Os ydych chi’n berchen ar fusnes cofiwch gwblhau’r arolwg hwn er mwyn dweud eich dweud a rhoi cynnig ar ennill iPad newydd sbon.

Cwblhewch Arolwg Busnes Sir Ddinbych 2017!

 

Dosbarth Meistr LinkedIn, Dinbych 26 Mehefin 2017, 2.00- 5.00

Dosbarth Meistr LinkedIn, Hwb Dinbych, Ffordd y Ffair LL16 3RJ 26 Mehefin 2017, 2.00-5.00

Archebwch eich lle

Cost £199 a TAW y person


Bydd y cwrs hyfforddiant hanner diwrnod cynhwysfawr hwn yn darparu trosolwg o farchnata effeithiol drwy LinkedIn, yn ogystal â chanllaw ymarferol er mwyn gwneud i LinkedIn weithio i’ch busnes chi. Byddwch yn dysgu sut gellir defnyddio LinkedIn i greu llwybrau cynhyrchu arweiniad cryf ar gyfer eich busnes a sut gallwch ddefnyddio’r llwyfan cyfryngau cymdeithasol hwn i hyrwyddo’r cyfleodd hyn er mwyn trosi i gwsmeriaid.

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r cwrs Dosbarth Meistr LinkedIn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd am wneud y mwyaf o’r cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio LinkedIn fel adnodd cynhyrchu arweiniad allweddol ar gyfer eu busnes.  Mae’n addas i fusnesau o bob maint o bob diwydiant yn ogystal ag asiantaethau.

Yn addas ar gyfer pob gallu.


Bydd y cwrs Dosbarth Meistr LinkedIn yn canolbwyntio ar gyflawni 3 amcan allweddol;

Dysgu am y technegau a’r offer a ddefnyddir ar gyfer marchnata yn effeithiol ar gyfryngau cymdeithasol

Dysgu am strategaethau ymarferol a brofwyd i gynhyrchu cyfleoedd a chynyddu elw busnes

Bod â’r gallu i roi strategaeth cyfryngau cymdeithasol LinkedIn a fframwaith ar waith o fewn eich busnes


Mae’r cwrs LinkedIn hwn wedi ei achredu ar gyfer oriau Datblygiad Proffesiynol Parhaus o fewn Rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus Siartredig y Sefydliad Marchnata Siartredig. Byddwch yn derbyn tystysgrif wedi cwblhau’r cwrs, a ellir ei ddefnyddio fel tystiolaeth ar gyfer eich cerdyn cofnodi Datblygiad Proffesiynol Parhaus. 

Hyfforddwr y Cwrs Dawn McGruer FRSA, Business Consort Ltd

Bydd y cwrs hyfforddi’n cael ei gynnal gan Dawn McGruer FRSA. Mae Dawn yn hyfforddwr marchnata cyfryngau cymdeithasol a digidol, yn ymarferydd, ymgynghorydd, awdur a blogiwr sydd â mwy na 15 mlynedd o brofiad ym maes cyfryngau cymdeithasol.

Hi hefyd yw Cyfarwyddwr ‘Business Consort’ a sefydlwyd yn 2005 ac sydd wedi datblygu yn un o sefydliadau hyfforddiant gorau’r byd ac sy’n achrededig gan y Sefydliad Marchnata Siartredig. Gyda mwy na 2 filiwn o bobl wedi tanysgrifio mae Dawn wedi dod yn ddylanwadwr allweddol yn y maes hwn ac mae’n darparu Cyrsiau Hyfforddi Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol gan gynnwys Diploma CAM mewn Marchnata Digidol.

Beth sy’n cael ei gynnwys?

Defnyddio LinkedIn

Ydych chi’n deall y pethau sylfaenol?

Creu proffil LinkedIn perffaith

Tyfu’ch rhwydwaith, rheoli eich preifatrwydd a chwilio

Amddiffyn eich hunan rhag cystadleuwyr sy’n busnesu  Deall pwy all weld eich ôl troed ar LinekedIn, pam ei bod weithiau yn syniad gwych i bobl eich gweld yn edrych ar eu proffil a dysgu sut i fod yn anhysbys ar LinkedIn.

Cyfathrebu ar LinkedIn: Sut i wneud hynny’n iawn a phryd i’w wneud.

Sefydlu perthynas, cysylltu a datblygu’r cyfleoedd hynny

Grwpiau ar LinkedIn

Dylunio tudalen ag effaith uchel ar gyfer eich cwmni

Gwneud y mwyaf o’ch proffil er mwyn darparu’r gwelededd gorau

Defnyddio geiriau allweddol yn effeithiol ar gyfer eich proffil

Manteision cyfrifon am dâl neu gyfrifon premiwm yn hytrach na rhai am ddim


Archebwch eich lle


Woman to be input to the laptop

Print