Arolwg Busnes Sir Ddinbych 2017

Cwblhewch Arolwg Busnes Sir Ddinbych 2017!

Arolwg Busnes Sir Ddinbych yw ein dadansoddiad blynyddol o anghenion busnesau’r sir. Drwy gasglu data gan 496 o fusnesau rydym ni’n gallu mesur tymheredd economi’r sir a defnyddio’r wybodaeth i dargedu ein hymdrechion i helpu busnesau dyfu yn ystod y flwyddyn. Mae’r ymchwil diweddaraf hwn yn dangos bod hyder pobl mewn gwerthiannau wedi cynyddu 7% ers y llynedd, a bod 54% o fusnesau yn edrych ar fuddsoddi yn eu busnesau. Ymhlith pethau eraill rydym ni rŵan yn gallu gweld beth yn ôl busnesau Sir Ddinbych yw’r materion mwyaf sy’n wynebu canol trefi a pha rwystrau a wynebir ganddynt wrth geisio recriwtio’r staff gorau. Mae ciplun o Arolwg Busnes 2016 ar gael yma.

Rydym ni’n cynnal arolygon o’r fath i’n helpu ni ddatblygu’r economi leol ac rydym ni’n defnyddio’r canlyniadau i dargedu’r meysydd nesaf. Heb ymchwil ni fyddem yn gwybod mai Llanelwy yw’r dref sy’n cynhyrchu’r nifer mwyaf o allforion yn y sir a bod ar hanner y busnesau eisiau mwy o hyfforddiant ar ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol. Pob blwyddyn rydym ni’n canolbwyntio ar wella’r hyn rydym ni’n ei ddarparu i fusnesau lleol ac efallai eich bod chi wedi gweld llawer o’r ymatebion i’r arolwg yn cael sylw yn ein rhaglen Mis Mawrth Busnes.

Heddiw rydym ni’n lansio Arolwg Busnes 2017 ac mae arnom ni angen eich cymorth chi i ledaenu’r gair. Os ydych chi’n berchen ar fusnes cofiwch gwblhau’r arolwg hwn er mwyn dweud eich dweud a rhoi cynnig ar ennill iPad newydd sbon.

Cwblhewch Arolwg Busnes Sir Ddinbych 2017!

 

Leave a Reply