Busnes y Dref: Brunning & Price

Sefydlwyd y cwmni bwytai a thafarndai Brunning and Price yn 1989 gan ddau ffrind Jerry Brunning a Graham Price. Ers hynny, mae wedi tyfu i fod yn deulu o dafarndai ledled y wlad gyda llu o leoliadau yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys y Felin Yd yn
Llangollen a’r Dinorben Arms ym Modfari. Aethom i holi Andy Barker, rheolwr y Felin Yd, ynglyn â dull gweithredu’r cwmni a pham eu bod wedi buddsoddi yn Sir Ddinbych.

Andybarker brunning & Price
Mae Brunning and Price wedi agor dau fwyty yn Sir Ddinbych, allan o chwech yng Ngogledd Cymru gyfan. Beth ddenodd chi i Sir Ddinbych?
Wrth chwilio am dafarndai Brunning and Price newydd, rydym bob amser yn chwilio am rywbeth ychydig yn arbennig. Gallai fod yn adeilad dymunol, pensaernïaeth hanesyddol anhygoel neu leoliad bendigedig gyda golygfa hardd. Mae Sir Ddinbych yn hardd ac yn llawn hanes, felly mae’n ein gweddu’n
berffaith.
Mae gan Sir Ddinbych ddetholiad gwych o gynnyrch lleol – pa fathau o gynhyrchwyr ydych chi’n gweithio gyda nhw yn y sir a sut mae hynny o fudd i chi?
Rydym yn dangos ein ‘milltiroedd cwrw’ ar fyrddau uwch ben ein bar ac yn ceisio sicrhau ein bod yn defnyddio cymaint o fragwyr lleol a phosibl, gan gefnogi’r diwydiant lleol – ond hefyd yn darparu cynnyrch o ansawdd. Rydym hefyd wrth ein bodd yn defnyddio cawsiau lleol felly’n hoffi chwilio am
gynhyrchwyr gwych gerllaw.
Beth yn eich barn chi sy’n gwneud tref farchnad gryf?
Mae ‘pobl’ yn bwysig i ni. Heb bobl a’r awyrgylch y maent yn ei gynnig i’n tafarndai ni fyddai gennym unrhyw beth i’w gynnig ac mae tref farchnad yr un fath. Mae’n hanfodol cael marchnadoedd a siopau, mae’r rhain yn dod â phobl at ei gilydd i greu cymuned a dyna sy’n creu lle arbennig. Rydym yn
hoffi meddwl ein bod yn helpu gyda chymuned drwy eistedd yng nghanol pethau, fel man cyfarfod i bobl sgwrsio a chadw mewn cysylltiad â’i gilydd.
Beth yw buddion cael eich lleoli mewn tref ffyniannus fel Llangollen? Sut mae cael detholiad bywiog o fasnachwyr annibynnol yn helpu eich busnes?
Mae Llangollen yn cynnig cymaint gyda’r gamlas, yr afon, y rheilffordd, y cerdded a’r hamdden awyr agored eraill sydd ar gael drwy nifer o wahanol ddarparwyr. Mae’n gymorth aruthrol i fod yn rhan o gymuned ffyniannus sy’n sicr wedi dod yn fwy poblogaidd fel cyrchfan i dwristiaid dros yr ugain
blynedd diwethaf. Y prif fuddion yw fod nifer uchel o ymwelwyr yn y dref ac mae hynny’n ein hamlygu I nifer fawr o bobl o wahanol ranbarthau. Mae’r dref a’r gymuned yn gwerthu ei hun yn dda iawn gyda’r holl fasnachwyr annibynnol a’r gwahanol ddigwyddiadau sy’n mynd ymlaen ac rydym yn falch i fod yn rhan o hynny.

Llangollen Cornmill1
Mae’r cwmni wedi mwynhau twf aruthrol dros y tri degawd diwethaf, beth sydd i gyfrif am hynny?
Rydym wedi cadw i raddau helaeth at yr hyn rydym yn ei wneud orau a’r egwyddorion oedd gennym ni ar y dechrau. Mae ein tafarndai yn cael eu rhedeg gan y timau sydd yno, efo teimlad perchennog gweithredol, mae’r brif swyddfa yno i helpu criw’r tafarndai i wneud yr hyn sydd angen i gynnig profiad gwych i’r cwsmeriaid. Rydym yn ceisio cadw pethau’n syml iawn, peidio gwyro oddi wrth ein nod o redeg tafarndai gwych. Er ein bod yn fwy, rydym yn dal yn deulu a dyna sy’n bwysig, dim ond ein bod yn deulu mwy. Mae pawb yn trin ei gilydd fel yr hoffent gael eu trin eu hunain.
Beth sydd yn eich gwneud yn wahanol i’ch cystadleuwyr?
Byddai’n rhaid i chi ofyn hynny i’n cwsmeriaid. Rydym yn tueddu i ganolbwyntio ar yr hyn rydym ni’n ei wneud yn hytrach nac edrych ar eraill a chymharu. Byddem ni’n dweud er hynny fod bwyd ffres wedi ei baratoi gan ac ar gyfer tafarndai unigol yn eithaf anodd dod o hyd iddo y tu allan i ‘dafarndaiannibynnol’. Mae ein prif gogyddion yn gweithio gyda chyflenwyr lleol, er enghraifft rydym yn cael selsig, cig a chaws o Ogledd Ddwyrain Cymru. Mae gweddill y timau yn dylunio eu bwydlenni eu hunain sy’n newid ychydig o ddydd i ddydd – mae hynny’n eithaf prin gan ei bod yn anodd heddiw diweddaru’r holl wybodaeth am alergenau.
Mae gwasanaeth i gwsmeriaid yn rhan bwysig o’ch busnes – sut ydych chi’n sicrhau fod pawb yn cadw at y neges ac yn dal i wenu?
Ymdrechwn i fod ar ein gorau bob amser. Y prif beth yw cyflogi pobl hyfryd – gallwn ddysgu’r gweddill iddyn nhw, ond os oes ganddyn nhw galonnau da yn y lle cyntaf daw lletygarwch yn naturiol iddynt. Nid oes neges i gadw ati – y cyfan rydym yn gwneud yw dod o hyd i bobl ddymunol, eu trin yn iawn ac maent yn eu tro yn hapus i fod yn y gwaith ac yn rhyngweithio’n dda efo’r cwsmeriaid.

Stephen Dodd / bigcheese.co.uk

I weld rhagor o gyfweliadau gyda busnesau Sir Ddinbych, awgrymiadau ar gyfer llwyddiant a chyngor ar destunau pwysig sy’n wynebu masnachwyr yn y sir, fel rhwydweithio a hyrwyddo eich hun trwy gyfryngau cymdeithasol, darllenwch yr e-gylchgrawn Busnes Tref yma