Sut mae sgiliau digidol yn rhyddhau amser ac arian?

Bu i’r tîm Datblygu Busnes ac Economaidd gofleidio’r oes wybodaeth amser maith yn ôl. Mae’r data ymchwil yr ydym yn ei gasglu gan ffynonellau cenedlaethol a lleol yn hysbysu’r holl weithgareddau yr ydym yn ei wneud i wella lles economaidd Sir Ddinbych.

Y llynedd, bu i ni gwblhau’r arolwg busnes Sir Ddinbych am y drydedd flwyddyn yn olynol. Mae’r arolwg blynyddol hwn yn edrych ar iechyd economi a busnes Sir Ddinbych i ddod o hyd i sut mae perchnogion busnes yn teimlo ynghylch eu sefyllfa, eu dyfodol a beth allwn ni ei wneud yn well.

Yn Sir Ddinbych, gallwn weld y bwlch sgiliau digidol yn cau fel mae busnesau medrus yn arbed amser ac arian drwy sgiliau newydd.

Rhan bwysig o’r arolwg busnes yw canfod sut mae bywyd busnes yn newid a pha sgiliau mae busnesau eu hangen i fod un cam ymhellach na’r gystadleuaeth. Mae’r arolwg busnes wedi dangos bod 8 o bob 10 busnes yn gwerthfawrogi sgiliau yn hytrach nag agwedd wrth benodi staff newydd. A yw hyn oherwydd bod busnesau angen staff newydd gyda sgiliau digidol yn eu busnesau? Mae arolwg gan Fujitsu wedi dangos bod 77% o 1,400 o weithwyr yn y DU yn credu bod llwyddiant eu sefydliad yn y busnes yn dibynnu ar ddefnydd effeithiol o dechnoleg ddigidol. Er mae arolwg ar wahân yn dangos bod 49% o Fusnesau Bach a Chanolig yn y DU yn wynebu bwlch o ran sgiliau digidol.

Yn Sir Ddinbych, gallwn weld y bwlch sgiliau digidol yn cau fel mae busnesau medrus yn arbed amser ac arian drwy sgiliau newydd. Drwy edrych ar ffyrdd y mae busnesau yn marchnata eu hunain gallwn weld bod y busnesau lleiaf, sydd â’r lleiaf o amser ac arian i wario yn fwy tebygol o ddefnyddio Facebook i gyflwyno eu busnes i’r byd ar y we. Fel mae busnesau yn tyfu, mae rhagor o wybodaeth i’w rannu ac mae busnes angen gwefan; ac erbyn y mae busnes yn faint canolig, mae hysbysebu ar y we yn fwy poblogaidd na thrwy dafod lleferydd.

 

Ond mae dal gwaith i’w wneud.

Ni all y mwyafrif o fusnesau benodi staff sy’n llythrennog ddigidol. Os yw busnesau am gau’r bwlch sgiliau digidol, mae’n cymryd ychydig o waith i gael mantais fawr, mae’n edrych fel bod busnesau Sir Ddinbych yn barod am y sialens. Pan ofynnwyd pa sgiliau yr hoffai fusnesau ddysgu, dywedodd dros dri chwarter o fusnesau yr oedd eisiau hyfforddiant eu bod eisiau dysgu e-fasnach ac roedd dros hanner eisiau dysgu am gyfryngau cymdeithasol.

training needs welsh with text.jpg

GAEL GWYBOD MWY

Mis Mawrth Busnes Sir Ddinbych yn dychwelyd

Mae cyfres o ddigwyddiadau am fis cyfan i gefnogi busnesau yn dychwelyd gyda’r rhaglen fwyaf erioed.

Mae Mis Mawrth Menter Cyngor Sir Ddinbych yn dychwelyd gyda 23 o ddigwyddiadau gwahanol sy’n cynnig bron i 100 awr o gynnwys mewn lleoliadau ar draws y sir.

Mae’r mis menter a gynhelir drwy fis Mawrth, yn cynnwys hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau rhwydweithio gyda Ffederasiwn Busnesau Bach a Siambr Fasnach Gogledd Cymru a Gorllewin Swydd Caer, digwyddiad i entrepreneuriaid ifanc a sesiynau ar allforio, Cymraeg mewn busnes a chynhyrchwyr bwyd lleol yn dangos eu cynnyrch.

M4B flyer Welsh

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Sir Ddinbych: “Lluniwyd y rhaglen eleni i fodloni anghenion busnesau yn y sir.

“Mae Mis Mawrth Menter yn cynnig cyfle i gwmnïau rwydweithio a chael cyngor arbenigol ynghylch materion sydd o bwys iddynt hwy.

“Gallant fynd â’r wybodaeth hyn ymlaen a helpu i dyfu eu busnes, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn economi’r sir.

“Lluniwyd ffocws Mis Mawrth Menter yn dilyn adborth o’n Harolwg Busnes blynyddol ac mae’n dangos bod y Cyngor yn gwrando ar fusnesau ac yn cynnig cefnogaeth iddynt i fodloni eu hanghenion.”

Mae Mis Mawrth Menter yn rhan o waith y Cyngor i ddatblygu’r economi leol trwy ei Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol, sy’n cynnwys nifer o brosiectau blaenoriaeth uchel i helpu busnesau i lwyddo.

Mae Carole Derbyshire-Styles, 57, wedi bod yn rhedeg Corwen’s Vintage Home Styles, sy’n gwerthu hen ddodrefn a hen gelfi, ers dwy flynedd.

Dywedodd: “Mynychais Mis Mawrth Menter y llynedd ac roedd yn llawn gwybodaeth. Mynychais gwrs am farchnata ar gyfryngau cymdeithasol.  Rhoddodd syniadau i mi ar sut i farchnata fy musnes yn well. Rydym wedi ymgysylltu’n fwy a gall pobl ddod o hyd i ni ar-lein ac yna ffonio neu alw heibio, mae pobl yn dod o ardaloedd sydd mor bell â Birmingham.

“Roedd yn fanteisiol i mi ac ar gyfer y busnes.”

Cafodd Mrs Derbyshire-Styles grant i ailwampio blaen ei siop gan Gyngor Sir Ddinbych, ac mae’n bwriadu agor storfa ar hen safle tŷ arwerthu yng Nghorwen i ddal i fyny gyda’r galw.

Dywedodd: “Nid wyf yn gallu dal i fyny gyda’r hyn mae pobl yn ofyn i mi, bydd gan y storfa le i ragor o eitemau.

“Byddwn yn mynychu Mis Mawrth Menter eleni, a byddwn yn argymell i unrhyw fusnesau eraill gymryd mantais hefyd.”

Mynychodd Lizzie Peters, o Phoenix Optical Technologies, cwmni gweithgynhyrchu optegol ym Mharc Busnes Llanelwy, y digwyddiad Sir Ddinbych o Blaid Twf yn nigwyddiad Mis Mawrth Menter y llynedd.

Dywedodd: “Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych ar gyfer busnesau lleol i rwydweithio. Clywais am rai cwmnïau nad oeddwn wedi clywed amdanynt o’r blaen ac wedi cael cysylltiadau newydd mewn hyfforddiant a diwydiannau eraill. Roedd y sgyrsiau yn llawn gwybodaeth ac roedd yn ddiddorol clywed am gynlluniau ar gyfer Parc Busnes Llanelwy i’r dyfodol. Cawsom ymateb gwych i’n stondin ar y diwrnod, roeddem yn hysbysebu ein Armourdillo Toughened Glass ac o ganlyniad, gofynnwyd i mi siarad a rhoi cyflwyniad yng Ngŵyl Arloesedd Cymru.

“Byddwn yn annog Busnesau o bob maint i gymryd mantais o’r rhaglen amrywiol ar gyfer Mis Mawrth Menter, gan fod sesiynau wedi’u teilwra ar gyfer busnesau o bob maint.”

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle ewch i www.sirddinbych.gov.uk/mismawrthmenter