Mis Mawrth Menter – Dywedoch chi, gwnaethom ni

march for business logo v2Mae Cyngor Sir Ddinbych yn credu fod gwrando ar fusnesau’n ein helpu i gynnig gwell gwasanaethau, a dyna pam ein bod bob blwyddyn yn annog perchnogion busnesau lleol i gymryd rhan yn ein Harolwg Busnes blynyddol, gan ofyn iddynt pa hyfforddiant a chymorth a fydd yn eu helpu i dyfu.

Yna rydym yn defnyddio’r wybodaeth honno ac yn cynllunio pedair wythnos o hyfforddiant, gweithdai a digwyddiadau rhwydweithio fel rhan o Fis Mawrth Menter. Mae wedi ei wasgaru dros bedair wythnos gan fod busnesau lleol wedi dweud wrthym ei fod yn gwneud yn haws iddynt gymryd rhan.

Llynedd gofynnodd busnesau am help gyda chyfryngau cymdeithasol, e-fasnach a marchnata a’n hymateb oedd cynnal digwyddiadau i ddiwallu’r anghenion hynny gyda dros 70 o bobl yn cymryd rhan. Eleni, cafodd yr Arolwg Busnes fwy na 470 o ymatebion, gyda’r mwyafrif yn dweud eu bod yn fwy hyderus ynghylch y dyfodol nag erioed o’r blaen.

Canfu’r arolwg, a drefnwyd gan dîm Datblygu Economaidd a Busnes y Cyngor, fod mwy na 70 y cant o ymatebwyr yn dweud fod eu busnes yn gryfach nag oedd yn 2016, ac 1 y cant yn unig yn dweud ei fod yn wannach. Roedd mwy na chwarter yn disgwyl cynyddu niferoedd staff, tra bod 63 y cant yn disgwyl i werthiannau gynyddu.

Mis Mawrth Menter 2018 – ein mis busnes mwyaf hyd yma!

Eleni, cymerodd dros 400 ran mewn 25 o ddigwyddiadau amrywiol yn ystod mis Mawrth Menter 2018.

Gan weithio gyda phartneriaid sy’n darparu cymorth, cynhaliom hyfforddiant Facebook, Twitter ac Instagram, gweithdai ar e-fasnach, allforio ar ôl Brexit, brandio a marchnata.

Cawsom arddangosfa o gynnyrch Sir Ddinbych a arweiniodd at fwy na £25,000 o archebion ar gyfer busnesau.

Gofynnom i fusnesau am adborth ar Fis Mawrth Menter a dangosodd yr ymateb ein bod yn drefnus iawn, roedd staff yn barod i helpu ac roedd y digwyddiadau’n cynnig cyfleoedd rhwydweithio defnyddiol.

Yn fwy pwysig, pan wnaethom roi caniad i fusnesau wyth wythnos ar ôl y digwyddiadau, dywedodd mwy na 91% eu bod wedi gweithredu ar y cyngor a’r wybodaeth roeddent wedi ei chael o’r digwyddiadau.

Arolwg Busnes 2018

Rydym wedi lansio ein harolwg busnes ar gyfer 2018 sy’n golygu bod cyfle i chi ddweud wrthym pa ddigwyddiadau yr hoffech chi eu gweld ym Mis Mawrth Menter 2019.

Ydych chi eisiau gweld digwyddiadau sy’n canolbwyntio ar gyfryngau cymdeithasol, brandio a marchnata, cymorth ariannol neu allforio? A oes meysydd eraill yr hoffech chi i ni ganolbwyntio arnynt? Drwy gymryd rhan yn yr arolwg gallwch helpu llunio Mis Mawrth Menter 2019.

Dyma hefyd eich cyfle i ddweud wrthym sut mae eich busnes yn gwneud a beth yw eich dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Nid ar gyfer y rhaglen bedair wythnos o ddigwyddiadau yn unig y bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio, mae hefyd yn ein helpu i arwain ein hymdrechion i helpu busnesau i dyfu drwy gydol y flwyddyn i ddod, gan gefnogi busnesau preifat iach a chreu swyddi gyda chyflogau uwch i gynyddu ffyniant economaidd, un o flaenoriaethau’r Cynllun Corfforaethol.

Gallwch gymryd rhan yn Arolwg Busnes 2018 yma: www.surveymonkey.co.uk/r/arolwgbusnescsdd

 

Leave a Reply