Cyfryngau Cymdeithasol, Helen Hodgkinson

Mae cyfryngau cymdeithasol yn rhoi cyfle i fusnesau annibynnol dyfu eu busnesau, i gysylltu ac ymgysylltu nid yn unig gyda chwsmeriaid presennol, ond hefyd gyda chwsmeriaid posibl. Mae technoleg yn gwneud pethau yn fwy cyfartal ac yn rhoi’r un cyfleoedd i fusnesau bach a’u cystadleuwyr mwy o faint.

Mae’n bwysig bod yn rhagweithiol gyda chyfryngau cymdeithasol yn bwysig iawn felly mae angen i gyfathrebu fod yn y fan a’r lle a chael ei ddatrys yn sydyn.

Y cyngor pwysicaf ar gyfer cyfryngau cymdeithasol yw targedu’r sianeli cyfryngau cywir a datblygu strategaeth gyfathrebu llawn gwybodaeth a rhyngweithiol. Mae hyn yn ymgysylltu ac yn cymell y cwsmeriaid i gael dealltwriaeth ddyfnach o’ch brand ac yn y pendraw yn eu cymell i brynu mwy gennych.

Bydd y canllaw cyflym hwn yn eich helpu i benderfynu pa blatfform cyfryngau cymdeithasol i’w ddefnyddio a sut I greu cynnwys gwych i arddangos eich busnes.

Pa rai i’ch Busnes chi?

Blog social media cube with hands

FACEBOOK yw’r prif rwydwaith cymdeithasol. Mae miliynau’n ei ddefnyddio bob dydd i gadw cysylltiad, rhannu lluniau a rhyngweithio. Ystyriwch Facebook fel y byddwch yn ystyried siarad gyda’ch cwsmeriaid wyneb yn wyneb. Gallwch gael tudalen bersonol, tudalen fusnes, neu sefydlu neu ymuno â grŵp.  Mae cael tudalen fusnes yn caniatáu i chi ymgysylltu gyda’ch cwsmeriaid; gallwch hefyd sefydlu grŵp a’i reoli o’ch tudalen fusnes.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Llwytho ffotograffau a fideos
 • Rhannu post paragraff am gynnyrch neu wasanaeth newydd
 • Diweddaru eich tudalen gyda’ch cynnyrch diweddaraf
 • Rhannu eich cynigion newydd
 • Hyrwyddo digwyddiadau
 • Gwerthu ar Facebook naill ai drwy bostio, albymau neu siop Facebook
 • Sefydlu cystadlaethau
 • Rhannu fideo byw, sy’n ffordd dda o arddangos eich brand

 

INSTAGRAM: Gyda dros 400 miliwn o ddefnyddwyr a dros 80 miliwn o luniau yn cael eu rhannu bob dydd, mae Instagram wedi dod yn elfen hanfodol o farchnata drwy’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnesau. Ar Instagram mae eich neges yn cyrraedd cwsmeriaid mewn man lle maent yn dilyn eu hoff bethau ac yn archwilio’r byd drwy luniau. Am y rhesymau hyn, mae Instagram yn amgylchedd perthnasol iawn i rannu stori eich busnes neu arddangos eich cynnyrch, apiau neu eich gwasanaethau.

Esiamplau o’i ddefnydd:

 • Llwytho lluniau o’ch cynnyrch
 • Llwytho lluniau o staff a chwsmeriaid yn gwisgo neu’n defnyddio eich cynhyrchion
 • Llwytho lluniau o’ch busnes ar wahanol adegau o’r flwyddyn
 • Ychwanegu delweddau a fideos i straeon sy’n para am 24 awr, gellir teilwra’r rhain i arddangos creadigrwydd eich brand.

 

PINTEREST:  Sianel lle rydych yn ‘pinio’ lluniau o gynhyrchion a phethau rydych yn eu hoffi. Mae’n weledol iawn ac yn wych er mwyn arddangos lluniau o gynhyrchion. Defnyddiwch y sianel fel cynrychiolaeth weledol o’ch busnes. Mae Pinterest yn ymddangos mewn chwiliadau cynnyrch drwy borwyr gwe, felly mae’n ffordd dda o ymgysylltu â chwsmeriaid sy’n barod i brynu.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Agor tudalen fel person a sefydlu ‘bwrdd’ gyda chynhyrchion rydych yn eu hoffi – eich rhai chi a phobl eraill
 • Agor tudalen fel eich busnes a rhannu’r delweddau sy’n ysbrydoli eich brand
 • Cysylltu delweddau o’ch cynnyrch i’ch gwefan fel bod cwsmeriaid yn gallu eu prynu’n uniongyrchol
 • Ychwanegu dolen ‘pinio’ i luniau cynnyrch ar eich gwefan fel bod cwsmeriaid yn gallu pinio’r rhain i’w byrddau eu hunain, sy’n golygu bod eich cynnyrch yn cael ei rannu gyda chynulleidfa ehangach.

 

TWITTER: Diweddariadau cyflym a chryno (llai na 240 nod) gyda’r dewis i ychwanegu edefyn.  Yn aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyrwyddo’n sydyn, penawdau blogiau, negeseuon allweddol gan frand ac i ryngweithio gyda chwsmeriaid. Amlygir materion gwasanaeth cwsmeriaid yn aml ar Twitter – felly cadwch lygad arno.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Rhannu’r lluniau diweddaraf o’ch cynhyrchion
 • Diweddariadau ar gynigion dyddiol
 • Rhannu barn gorau gan gwsmeriaid
 • Gofyn am adborth ar hysbysebion diweddaraf
 • Rhannu’r digwyddiadau diweddaraf
 • Dolenni i erthyglau a fydd yn ddiddorol i’ch cwsmeriaid

 

YOUTUBE: Sianel rhannu fideos. Defnyddiol iawn ar gyfer fideos ‘sut i wneud’ ac i arddangos eich busnes go iawn.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Creu fideo o bobl yn defnyddio ystod o’ch cynhyrchion
 • Ffilmio canllawiau ‘sut i wneud’ sy’n egluro sut i ddefnyddio eich cynnyrch yn y byd go iawn
 • Creu ffilm i hyrwyddo eich brand

 

LINKEDIN: Rhwydweithio busnes a rhannu gwybodaeth broffesiynol. Nid yw’n cael ei ddefnyddio yn helaeth mewn marchnata ond yn cael ei ddefnyddio fel person busnes neu fusnes proffesiynol. Da ar gyfer rhwydweithio busnes I fusnes a da ar gyfer recriwtio.

Esiamplau o ddefnydd:

 • Sicrhau bod gennych dudalen LinkedIn bersonol efo hanes a manylion
 • Sicrhau bod gennych dudalen fusnes gyda’ch manylion
 • Defnyddio’r dudalen i rannu dolenni i’ch blogiau a rhannu eich cynhyrchion weithiau.
 • Postio erthyglau i helpu i arddangos eich arbenigedd

 

Sut i greu cynnwys gwych?

Fel rydych yn rhannu/trydaru lluniau a mwy, meddyliwch am beth fyddai’ch cwsmeriaid yn credu sy’n ddiddorol ac yn eu hysbrydoli.

notebook-614213_1920

 •  Adnabod eich brand – gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn ysgrifennu yn steil eich brand. Dros amser, mae cwsmeriaid yn dod i adnabod steil eich brand – maen nhw’n ymddiried ac yn gyfforddus gyda hynny. Dylid adlewyrchu hyn ym mhopeth rydych yn ei wneud, o naws eich e-bost, i eiriad eich negeseuon twitter, i’r lliwiau yn eich lluniau.
 • Adnabod eich cwsmer – mae adnabod eich cwsmer yn allweddol. Os nad ydych yn eu hadnabod yn ddigon da, ni allwch ryngweithio efo nhw i gyd-fynd â’u dymuniadau, anghenion a’u dyheadau.
 • Byddwch yn wreiddiol: Rhannwch y pethau rydych wir yn cyffroi amdanynt, a bydd eich cwsmeriaid yn cyffroi hefyd.
 • Ymatebwch: Pan mae pobl yn rhoi sylwadau, dangoswch fod eich busnes yn gwrando ac yn poeni. Os oes angen rhagor o amser arnoch i ymateb i gwestiwn, rhowch wybod iddynt eich bod yn ymchwilio i’r mater.
 • Byddwch yn gyson: Po fwyaf rydych yn postio, y gorau fydd y cyfle i ymgysylltu â phobl a magu eu hyder. Mae gosod amserlen postio yn gallu helpu i wneud y mwyaf o amser eich tîm hefyd.
 • Cynnwys effeithiol a deniadol – gwnewch yn siŵr fod eich cynnwys yn ddiddorol i sicrhau fod cwsmeriaid yn ei ddarllen ac yn clicio arno.
 • Defnyddiwch luniau a fideos – mae delwedd yn adrodd cyfrolau. Dylech gynnwys lluniau o’ch busnes neu ystod o’r cynhyrchion diweddaraf. Defnyddiwch fideos os oes gennych stori wych ac eisiau rhannu’r neges gyda chynulleidfa ehangach.

Cofiwch: Mae eich llwyddiant yn gorwedd gyda chreu negeseuon tudalen a hysbysebion sy’n ddiddorol ac yn werthfawr i’ch cwsmeriaid – ac i dargedu eich negeseuon fel bod y bobl gywir yn eu gweld.

CYNGHORION FACEBOOK

 • Cynnwys wedi ei greu eich hun fel blog neu erthyglau ar wefan, dolenni gwefan, hyrwyddo eich cynnyrch a’ch gwasanaethau eich hun.
 • Erthyglau wedi eu hysgrifennu gan eraill ac y gallwch greu dolenni iddynt – pethau a fydd o ddiddordeb i’ch cwsmeriaid, a allai eu helpu.
 • Newyddion gan fusnesau lleol neu newyddion am yr ardal leol a allai fod yn bwysig neu o ddiddordeb i’ch cwsmeriaid.
 • Gall dilyn busnesau, asiantaethau a thudalennau dylanwadol eraill eich helpu I greu cynnwys, gallwch rannu a chysylltu â’r hyn y mae eraill yn ei ddweud.

icon-2515316_1920

 

CYNGHORION INSTAGRAM

 Defnyddir delweddau ar gyfer cyfathrebu gweledol ar Instagram erioed; a heddiw, rydym yn gweld llawer iawn mwy o fideos ar y platfform. Ar gyfer brandiau, cyfrwng gweledol cadarn yw’r allwedd ar gyfer canlyniadau busnes go iawn ar y platfform.

 • Dylai bod eich cyfryngau gweledol yn cael eu brandio’n dda, gyda stori, wedi’u cynllunio’n ofalus ac wrth gwrs, eu targedu’n dda.
 • Mae Instagram yn cael ei yrru gan #hashnodau a dylai bod ‘rhain yn berthnasol i’r cyfrwng gweledol ac eich cynulleidfa darged.
 • Gan nad oes gennych ddolen i’w glicio yn eich neges, anfonwch bobl i glicio’r ddolen yn eich proffil.
 • Os ydych yn canolbwyntio ar gynnyrch, defnyddiwch y nodwedd ‘tagio cynnyrch’ fel dolen i’r cwsmer i brynu’n uniongyrchol oddi ar eich gwefan.

 

CYNGHORION TWITTER

 • Mae neges gryno ar twitter yn cael effaith. Dylai pob neges ganolbwyntio ar un neges benodol yn hytrach na cheisio cyfathrebu sawl peth.
 • Mae hashnodau yn arf pwerus sy’n eich caniatáu i gyrraedd a bod yn rhan o sgyrsiau perthnasol. Canolbwyntiwch ar eiriau allweddol perthnasol i’ch busnes.  Mae arfer gorau yn argymell defnyddio dim mwy na dau hashnod fesul neges twitter.
 • Mae ail-drydaru cynnwys perthnasol ac ymateb i negeseuon yn ffyrdd gwych o gynnal presenoldeb cadarn ar twitter. Mae adborth positif gan gwsmeriaid, erthyglau defnyddiol, a negeseuon sy’n cyd-fynd efo llais gwirioneddol eich busnes i gyd yn gynnwys effeithiol i’w hail-drydaru.