Crynodeb o Arolwg Busnes 2018

Mae busnesau yn Sir Ddinbych wedi rhoi eu barn ar economi’r sir. Er gwaetha’r amgylchedd masnachu anodd sy’n effeithio canol trefi ar draws y DU a’r ansicrwydd ynglŷn â Brexit, mae perchnogion busnes y sir yn parhau’n gadarnhaol ynglŷn â’r dyfodol, yn ôl Arolwg Busnes 2018 Cyngor Sir Ddinbych. Roedd dros 430 o ymatebwyr wedi cymryd rhan yn yr arolwg blynyddol a gynhaliwyd gan y Tîm Datblygu Busnes a’r Economi, sy’n helpu ar gyfer mis Mawrth Busnes y Cyngor.

Mae crynodeb o rai o’r prif ganlyniadau eleni i’w gweld isod. Os hoffech weld y canlyniadau mewn mwy o fanylder neu os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol yna cysylltwch â ni os gwelwch yn dda: datblygiad.economaidd@sirddinbych.gov.uk

business survey bold - wel

Hyder mewn Busnes

Arhosodd hyder mewn busnes fwy neu lai yr un fath rhwng 2017 a 2018. Roedd 73% o fusnesau oedd yn rhan o’r arolwg yn disgwyl cynnydd yn niferoedd y cwsmeriaid oedd 13% yn uwch o’i gymharu â chanlyniadau’r llynedd a dywedodd 65% eu bod yn disgwyl cynnydd mewn gwerthiant, oedd yn gynnydd bach o ganlyniadau arolwg 2017.

Cysylltedd Digidol

Hefyd rhoddodd ymatebwyr adborth cadarnhaol ar welliannau i signal ffonau symudol, mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio ar hyn gyda Llywodraeth Cymru a darparwyr rhwydwaith symudol. Teimlai ymatebwyr fod y signal symudol yn ddigonol ar gyfer eu hanghenion busnes. Roedd y gwelliant hwn wedi ei deimlo ar draws y bwrdd ar gyfer pob math o ddefnydd symudol. O ran band eang roedd cyfran y busnesau sy’n ymwybodol fod ganddynt fynediad i fand eang cyflym iawn wedi cynyddu ychydig o 33% yn 2017 i 37% eleni. Mae’r nifer o fusnesau sy’n defnyddio band eang cyflym iawn wedi cynyddu ychydig eleni i 35% sy’n gynnydd sylweddol o arolwg 2016 a oedd yn 20%.

Hyrwyddo cynnyrch

Er mawr syndod mae’r mwyafrif o fusnesau sy’n hyrwyddo eu cynnyrch yn parhau i wneud hynny ar lafar, gyda phob ffurf arall o hyrwyddo wedi lleihau. Mae’r gostyngiad mwyaf o ran cyfrwng o hyrwyddo cynnyrch wedi bod mewn cynnyrch print. Dinbych a Llanelwy yw’r hyrwyddwyr mwyaf blaenllaw yn dechnolegol yn y sir gyda pheth o’r defnydd isaf o ran cyfryngau print a’r defnydd uchaf o’r we a’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’r defnydd o farchnata aml sianel yn cynyddu gyda maint y busnes. Nid yw busnesau mwy newydd (o dan 2 oed) yn defnyddio’r cyfryngau print ar gyfer hyrwyddo.

Cyrhaeddiad masnach

Ychydig o newid oedd yna yng nghyrhaeddiad masnach busnesau rhwng 2017 a 2018, ond yn 2018 dangosodd nifer fwy o fusnesau yr hoffent fasnachu ymhellach. Yn gyffredinol ein busnesau mwy sydd fwyaf tebygol o fasnachu gyda’r UE a sy’n llai tebygol o fasnachu yn lleol yn unig.

Cyfyngiad – recriwtio

Aeth llai o fusnesau ati i recriwtio staff yn 2018 nac yn 2017. Roedd nifer uwch o fusnesau hefyd wedi mynegi eu bod yn wynebu problemau wrth recriwtio, yn arbennig wrth ddod o hyd i ymgeiswyr addas.

Cynnwys Hyfforddiant

Rhwng 2017 a 2018 mae cynnydd mawr wedi bod yn y nifer o fusnesau sydd eisiau hyfforddiant ond ychydig o newid sydd wedi bod ym mlaenoriaethau hyfforddiant busnesau. Mae cynnydd bach wedi bod yn niddordeb busnesau mewn hyfforddiant ar gyfer marchnata gweledol; allforion, y cyfryngau cymdeithasol ac e-fasnach.

training needs welsh